Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
plynový horák SITA
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
horák - ilustračná snímka Foto: SITA/Nina Bednáriková
24. augusta 2011 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Domácnosti: Zmena dodávateľa plynu – na čo si dať pozor?

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Domácnosti odberajúce zemný plyn.
Miera úspory V závislosti od časovej viazanosti odberu a konkrétnej odberovej tarify. Napr. pri dlhodobých viazanostiach môže finančná úspora presiahnuť 20%.
Na čo si dať pozor?

Dôležité je oboznámiť sa najmä s:

 • dobou viazanosti novej zmluvy a zmluvnými sankciami,
 • zmluvnými podmienkami (vrátane podmienok písaných malým písmom),
 • celkovým portfóliom služieb a výhod, ktoré ten-ktorý dodávateľ k dodávkam zemného plynu poskytuje.
Mali by ste vedieť
 • Zmena dodávateľa je zo zákona bezplatná, dajte si však pozor na prípadné aktivačné poplatky zadefinované v zmluve.
 • Zmena dodávateľa je administratívne nenáročná – realizuje sa de facto dvomi podpismi (zmluva s novým dodávateľom a jeho splnomocnenie).
 • Zmena dodávateľa je administratívna procedúra, plynomer, potrubie a ani bezpečnosť dodávok sa nemenia.

Od 1. júla 2007 stanovuje § 20 ods. 6 Zákona č. 656/2004  o energetike a o zmene niektorých zákonov právo každého odberateľa, vrátane domácností, ľubovoľne si zvoliť dodávateľa zemného plynu. Reálne však majú domácnosti na výber až od tohto roka, kedy na trh vstúpili firmy orientujúce sa okrem maloodberu a veľkoodberu i na domácnosti.

Výber dodávateľa

Vybrať si môžete spomedzi deviatich dodávateľov zemného plynu: Slovenský plynárenský priemysel (SPP), RWE Gas Slovensko, ČEZ Slovensko, Magna E.A., Elgas, Korlea Invest, Lama Investments, Business Commercial Finance alebo Vaša Energia.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete v ďalšom období odoberať plyn od tradičného alebo niektorého z alternatívnych dodávateľov, kvalita dodávok sa nezmení. Stabilitu a požadovanú kvalitu musí každý z dodávateľov zabezpečiť – je to jeho povinnosť zo zákona. V prípade, že by váš dodávateľ zemného plynu skrachoval alebo prestal dodávať plyn, tradičný dodávateľ (SPP) je súčasne i tzv. dodávateľom poslednej inštancie. Zo zákona zodpovedá za nahradenie výpadkov z dôvodu zlyhania iných dodávateľov.

Na jednej strane stoja alternatívni dodávatelia, ktorí lákajú domácnosti na cenové výhody (výmenou za konkrétnu časovú viazanosť zmluvy). Na druhej strane tu je tradičný dodávateľ, ktorý sa snaží udržať si priazeň klientov paletou služieb, od prevádzkovania zákazníckych centier až po poradenstvo. Je tak na zvážení každej domácnosti, aby sa sama rozhodla podľa toho, či je pre ňu prioritná cena alebo služby nad rámec.

Kedy zmeniť dodávateľa?

Dodávateľa zemného plynu nemožno zmeniť kedykoľvek. Pokiaľ nie ste viazaný zmluvou na určité časové obdobie, dodávateľa plynu môžete zmeniť raz za štvrťrok. Ak ste v minulosti viazanosť podpísali, odporúčame počkať do jej uplynutia a o zmene dodávateľa uvažovať až následne.

Keďže sa prechod k novému dodávateľovi deje zvyčajne so začiatkom nového kalendárneho štvrťroka, výpoveď súčasnému dodávateľovi je preto potrebné predložiť najneskôr cca 3 kalendárne mesiace pred začiatkom ďalšieho kvartálu.  Novú zmluvu medzi domácnosťou a dodávateľom je dobré uzatvoriť:

 • v prípade zmeny k 1. januáru: pred koncom septembra (20.9.)
 • v prípade zmeny k 1. aprílu: pred koncom decembra (20.12.)
 • v prípade zmeny k 1. júlu: pred koncom marca (20.3.)
 • v prípade zmeny k 1. októbru: pred koncom júna (20.6.)

Administratívne povinnosti domácnosti sa končia podpisom zmluvy a všetkých potrebných dokumentov s novým dodávateľom elektrickej energie. Ostatné úkony vykoná nový dodávateľ v mene odberateľa na základe splnomocnenia. Najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom zmeny musí nový dodávateľ oznámiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorým je na Slovensku spoločnosť SPP distribúcia. Distribučná sieť je pre všetkých dodávateľov rovnaká, nakoľko funguje ako tzv. „prirodzený monopol“. Služby distribučnej spoločnosti (plynomer, potrubie, odpočet stavu plynomera a pod.) sa tak nemenia, mení sa len dodávateľ zemného plynu ako komodity.

Postup pri zmene dodávateľa

 • každý odberateľ má možnosť zmeniť svojho dodávateľa zemného plynu v súlade so zákonom o energetike, pravidlami trhu a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • nevyhnutnou podmienkou je výpoveď zmluvy o dodávke uzatvorenej s doterajším dodávateľom najneskôr ku dňu vykonania zmeny (realizuje ju spravidla nový dodávateľ na základe písomného splnomocnenia klienta),
 • zmluva o dodávke zemného plynu s novým dodávateľom musí nadobúdať účinnosť ku dňu vykonania zmeny,
 • dodávateľa plynu možno zmeniť raz za štvrťrok.

Pokiaľ sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, informáciu o zmene prevádzkovateľ distribučnej sústavy potvrdí doporučene poštou alebo vopred zvoleným spôsobom komunikácie. Ku dňu zmeny dodávateľa vykoná distribútor bezplatne mimoriadny odpočet stavu meradla. Vzhľadom na to, že nemusí byť vykonaný presne v deň zmeny dodávateľa, odporúčame, aby domácnosť nahlásila spoločnosti „SPP distribúcia“ stav meradla ku dňu zmeny dodávateľa. Číslo je rozhodujúce z hľadiska fakturácie. Odobratý zemný plyn do vykonania zmeny vyfakturuje pôvodný dodávateľ, od zmeny bude fakturovať plyn nový dodávateľ.

Cena plynu

Konečnú cenu plynu tvorí fixná mesačná sadzba a poplatok za odobratý plyn, ktorého množstvo sa vyjadruje v kilowatthodinách energie. V prípade, že zvažujete zmeniť dodávateľa, stačí, keď si z poslednej faktúry vezmete hodnotu určujúcu množstvo odobratého plynu, vynásobíte ju cenou z cenníkov jednotlivých dodávateľov a pripočítate za príslušné mesiace fixnú sadzbu. Cenníky sú k dispozícii na webových stránkach jednotlivých dodávateľov. Tarifa sa určuje automaticky, podľa 12-mesačného odobratého množstva plynu.

Druh tarify Odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
D1 0 do 2.110 kWh vrátane, tzn. približne od 0 do 200 m3 vrátane
D2 nad 2.110 kWh do 17.935 kWh vrátane, tzn. približne od 200 do 1.700 m3 vrátane
D3 nad 17.935 kWh do 68.575 kWh vrátane, tzn. približne 1.700 do 6.500 m3 vrátane
D4 nad 68.575 kWh, tzn. približne nad 6.500 m3

Podľa súčasného Zákona o regulácii, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) reguluje v plynárenstve pripojenie a prístup do siete, prepravu a distribúciu plynu, prístup do zásobníka na uskladňovanie plynu, dodávku plynu pre domácnosti, dodávku plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosť a poskytovanie podporných služieb. Maximálnu cenu za dodávky plynu schvaľuje každoročne pre každého dodávateľa plynu v samostatnom cenovom výnose. V súčasnosti majú traja najväčší hráči na trhu stanovené nasledovné maximálne sadzby:

Maximálna výška sadzieb (bez DPH) stanovená regulačným úradom ÚRSO za odber plynu platné na celom Slovensku platné od 1.1.2011 do  31.12.2011. Uvádzame troch najväčších hráčov na trhu:

Mesačné ceny v EUR bez DPH D1 D2 D3
Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn Fixná mesačná sadzba Sadzba za odobratý plyn
SPP* 1,76 0,0537 4,15 0,0400 6,46 0,0384
ČEZ Slovensko 1,76 0,0509 4,15 0,0372 6,46 0,0356
RWE Gas Slovensko 1,76 0,0509 4,15 0,0372 6,46 0,0356

 * zmena maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn pre domácnosti na obdobie od 20. júla 2011 do 31. decembra 2011. Do 20. júla 2011 mal SPP povolené rovnaké cenové limity ako ostatní dodávatelia.

Ak sa rozhodnete dodávateľa plynu zmeniť, určite si dajte pozor na nasledovné veci:

 • V prípade, že vás navštívi podomový predajca, v prvom rade si overte jeho totožnosť na zákazníckej linke dodávateľa, v mene ktorého vystupuje – totožnosť si môžete overiť podľa jeho meno a priezviska a podľa čísla identifikačnej karty predajcu, ktorou sa musí preukázať. Ak vám ten-ktorý dodávateľ identitu predajcu nepotvrdí, ide o podvodného predajcu. V takom prípade s ním neuzatvárajte žiadnu zmluvu a o incidente informujte svojho súčasného dodávateľa, ako i dodávateľa, v menej ktorého sa podvodne identifikoval.
 • K podomovému predaju: Pravidlá podomového predaja definuje slovenská legislatíva. Ochranou domácností je i možnosť odstúpiť od takto uzavretej zmluvy v lehote do 7 dní, pričom takáto výpoveď môže byť i bez udania dôvodu a opačná zmluvná strana ju musí rešpektovať. Teda ak má domácnosť pocit, že podomový predajca nekonal férovo alebo dačo zatajil a i tak získal podpis pod zmluvu, možno ju do týždňa vypovedať. Pozor, toto právo domácnosti zaniká, ak zástupca domácnosti (vedome alebo nevedome) podpíše prehlásenie, že si stretnutie s predajcom sám vyžiadal alebo že bolo dopredu dohodnuté. V takom prípade sa už nejedná o zákonom definovaný podomový predaj a v prípade takto uzavretej zmluvy stráca domácnosť právo od nej do 7 dní od podpisu odstúpiť.
 • Cenovú ponuku si pozorne prečítajte a na základe svojej reálnej spotreby (nájdete ju na svojej poslednej vyúčtovacej faktúre) si na kalkulačke prepočítajte, či dosiahnete za rok takú úsporu, akú vám ponúka predajca.
 • Zaujímajte sa aj o informácie na zmluve pod čiarou a nevynechajte ani položky písané drobným písmom.
 • Preverte si priamo v texte zmluvy, či dodávateľ nemá v zmluve definované akékoľvek poplatky za uzatvorenie zmluvy, vypovedanie zmluvy, prípadne iné zmluvné pokuty. Mali by ste vedieť, že zmena dodávateľa elektriny i plynu je ako taká zo zákona bezplatná.
 • Poriadne si preštudujte podmienky odstúpenia od zmluvy a prípadnú časovú viazanosť zmluvy. Alternatívni dodávatelia spravidla ponúkajú významnejšie cenové výhody iba v prípade, ak sa zaviažete byť ich zákazníkom po nejaké minimálne obdobie. Je to podobný princíp, ako funguje pri kúpe akciových telefónov alebo paušálov u mobilných operátorov.

Základné porovnanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre dodávky plynu pre odberateľov v segmente domácností. Uvádzame porovnanie 3 najväčších dodávateľov na trhu:

SPP ČEZ Slovensko RWE Gas Slovensko
Uzatvorenie zmluvy Uzavriete zmluvu s SPP. Uzavriete zmluvu s  ČEZ Slovensko (Zmluvu o združenej dodávke a plynu) a podpíšete Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke plynu. Uzavriete zmluvu s RWE Gas Slovensko (Zmluvu o združenej dodávke a plynu) a podpíšete Splnomocnenie na výpoveď zmluvy o dodávke plynu.
Doba trvania a viazanosti Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú bez  viazanosti. Pri odstúpení od zmluvy sa uplatňuje len štandardná výpovedná lehota zo zákona. Zmluva sa podľa VOP uzatvára na dobu určitú i neurčitú. V praxi dodávateľ ponúka zmluvy na dobu určitú s časovou viazanosťou 24 kalendárnych mesiacov výmenou za percentuálnu zľavu z maximálnych cien. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov a opakovane sa automaticky môže predlžovať na rovnaký čas. Dodávateľ ponúka i možnosť časovej viazanosti výmenou za percentuálnu zľavu z maximálnych cien. Dodávateľ tiež v závislosti od produktu umožňuje odstúpiť od zmluvy počas prvého roka.
Reklamácie

Právo reklamovať vzniknuté chyby pri vyúčtovaní odberu plynu z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej sadzby, z dôvodu nesprávneho výpočtu a pod.

Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to:

 • písomne Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 • telefonicky na Zákazníckej linke 0850-111-363
 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre dodávateľa (ich lokalizáciu nájdete na našej Energetickej mape – pozn. red.)

Právo reklamovať chyby alebo omyly pri fakturácii platieb, vzniknuté nesprávnou činnosťou určeného meradla, nesprávnym odpočtom určeného meradla, použitím nesprávnej konštanty určeného meradla, použitím nesprávnej ceny za dodávku plynu alebo za distribučné služby, chybou v písaní alebo počítaní vo fakturácii, nevrátením nezapočítaných zaplatených preplatkov a pod. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne:

 • písomne na adrese sídla Dodávateľa: ČEZ Slovensko, s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
 • telefonicky na tel. číslo 0850-888-444,
 • elektronickou poštou na e-mailovú adresu cez@cez.
Právo reklamovať chyby pri fakturácii a aj iné chyby, ku ktorým došlo počas plnenia zmluvy. Odberateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu, a to:

 • písomne na adrese: RWE Gas Slovensko, Mlynská 31, 042 91 Košice
 • telefonicky: Zákaznícka linka 0850-123-998
 • faxom: 055-610-2965
 • e-mailom: info@rwegas.sk
 • osobne v sídle dodávateľa alebo na Kontaktných miestach spoločnosti RWE Gas Slovensko (ich lokalizáciu nájdete na našej Energetickej mape – pozn. red.)
Zmluvné pokuty Nie sú stanovené vo VOP.
 • ak je  domácnosť v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky, je povinná zaplatiť dodávateľovi zákonný úrok z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom a tiež zmluvnú sankciu 10,- EUR na základe písomnej výzvy zo strany dodávateľa
 • vo výške 200,- EUR za porušenie povinnosti nebyť po dobu účinnosti v zmluvnom vzťahu s iným dodávateľom
 • ukončenie zmluvy pred začatím dodávky plynu 99,- EUR
 • vo výške 199,- EUR za každé odberné miesto za porušenie povinnosti nemať viacerých dodávateľov na dodávku plynu
Ukončenie a zánik zmluvy

Zmluvu je možné meniť alebo ukončiť dohodou zmluvných strán v písomnej forme, ak nie je ustanovené inak.

Pri ukončení zmluvy, ak zároveň dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy s novým dodávateľom, môže pôvodný odberateľ písomne splnomocniť na ukončenie zmluvy inú osobu.

Zmluva zaniká aj jednostrannou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa podmienok uvedených § 582 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a to v lehote 3 mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka.

Zmluva na dobu určitú s viazanosťou 24 mesiacov sa dá vypovedať 1 mesiac pred ukončením aktuálne platnej zmluvy, pričom spotrebiteľ si musí termín ustriehnuť a splniť si včas písomne oznamovaciu povinnosť. Ak si spotrebiteľ termín neustriehne, zmluva sa predlžuje automaticky o 12 kalendárnych mesiacov.

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou. Ak je uzavretá na dobu neurčitú, môže byť ukončená písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka bez uvedenia dôvodu. V prípade uplatnenia výpovede zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je pre oboch účastníkov 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi.

Zmluva uzavretá na dobu určitú sa predlžuje o ďalších 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak odberateľ nedoručí písomné oznámenie dodávateľovi, že trvá na ukončení zmluvy, najneskôr však jeden mesiac pred uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu alebo pred uplynutím každej ďalšej predĺženej doby trvania zmluvy.

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán.

Zákaznícka linka 0850-111-363 0850-888-444 0850-123-998

Odpovedajú traja

najväčší dodávatelia

Čím Vaša spoločnosť motivuje zákazníkov k odberu plynu práve od Vás?

SPP (odpovedá Ondrej Šebesta, hovorca):

„Ako najväčší dodávateľ zemného plynu na Slovensku so zodpovednosťou k viac ako 1,4 milióna zákazníkov zo segmentu domácností, staviame svoju obchodnú stratégiu najmä na zabezpečení plynulých a bezpečných dodávok za stabilné ceny na dlhé obdobie, čo vieme zabezpečiť vďaka dlhodobému kontraktu na dodávku plynu so spoločnosťou Gazprom export. Dôležitosť tohto kontraktu sa ukázala aj po nedávnych mimoriadnych udalostiach na viacerých miestach sveta (zemetrasenie v Japonsku, vojnový konflikt v Líbyi), ktoré mali okamžitý negatívny dopad na svetové energetické trhy. Ceny plynu na krátkodobých spotových trhoch vzrástli počas niekoľkých týždňov o takmer 20 %, čo opäť potvrdilo, že závislosť dodávateľov výhradne na málo predvídateľných spotových trhoch môže byť pomerne riziková.“

RWE Gas Slovensko (odpovedá Andrea Danihelová, hovorkyňa):

„Zákazníkom poskytujeme výhodné produkty, ktoré ich zaujmú cenou, zázemím silného partnera RWE a samozrejme kvalitnou úrovňou služieb. Za Modrým plynom stojí sila energetického koncernu RWE, spoľahlivosť a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov. Sami si môžu zvoliť druh produktu a ako dlho ho budú využívať.“

ČEZ Slovensko (odpovedá Igor Nagy, konateľ):

„Výhodou ČEZ Slovensko je nielen lacnejšia dodávka energií, ale tiež to, že zľavu ponúka tak na dodávky plynu, ako aj elektriny. Zákazník má teda obe komodity takpovediac pod jednou strechou. Samozrejmosťou je excelentná, svetovo oceňovaná úroveň zákazníckeho servisu.“

Platia vo vašej spoločnosti doby viazanosti v prípade podpísania nového kontraktu? Ak áno, aké?

SPP:

„Nie.“

ČEZ Slovensko:

„Zmluva je uzatváraná na dva roky, pričom počas celej doby trvania kontraktu garantujeme nižšiu cenu, ako by mal zákazník u svojho tradičného dodávateľa.“

RWE Gas Slovensko:

„RWE Gas Slovensko ponúka dva typy produktov. Produkt Klasik so základnou zľavou z cenníka a s možnosťou vypovedať zmluvu kedykoľvek počas prvého roka. A potom produkt Bonus – najvýhodnejší produkt prinášajúci zľavu z ceny za dodávku plynu. Zákazník si môže vybrať ako dlho bude produkt využívať – rok, dva alebo tri roky.“

Aké sú ďalšie výhody Vašej spoločnosti s tým, čo konkurencia neponúka?

RWE Gas Slovensko:

„Okrem možnosti získať výraznú úsporu nákladov na vykurovanie, ohrev vody a varenie, k výhodám našich produktov patria: Zľava, zázemie, žiadne vstupné alebo aktivačné poplatky, ani skryté poplatky. Garancia dodávky zemného plynu aj v prípade krízovej situácie, čo sme potvrdili už v roku 2009, keď naša materská spoločnosť RWE Transgas dokázala, že je schopná zabezpečiť reverzný tok z Česka. Zároveň sa v zásobníkoch nachádza rezerva na viac ako 30 dní, čím RWE Gas Slovensko spĺňa štandardy bezpečnosti nad rámec stanovený zákonom. V rámci skupiny RWE vieme zabezpečiť slovenským zákazníkom dodávku elektriny i plynu. Ponúkame možnosť osobného vybavovania požiadaviek v priestoroch sesterskej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a to v zákazníckych kanceláriách. Zákazníci môžu tiež využiť naše poradenstvo, riešime i špecifické požiadavky zákazníkov, ako otázky energetickej efektívnosti či využitia CNG v doprave.“

ČEZ Slovensko:

„Garancia zľavy, možnosť mať túto zľavu tak na plyn ako aj elektrinu, jednoduchosť vďaka jednému dodávateľovi na obe komodity a silné zázemie najväčšej stredoeurópskej energetickej firmy.“

SPP:

„SPP je jednoznačným lídrom v aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti, poradenstva a nadštandardnej obsluhy zákazníkov. Máme 19 zákazníckych centier vo všetkých regiónoch a call centrum, kde zákazník môže vybaviť akúkoľvek požiadavku.

Veľmi populárne a žiadané je energetické poradenstvo, vďaka ktorému vedia zákazníci ušetriť, a ktoré poskytujeme momentálne iba my. Ďalšie informácie môžu zákazníci nájsť na stránke www.sppporadimevam.sk Okrem toho prostredníctvom neinvestičného fondu EkoFond vieme pomôcť ľuďom, ktorí chcú efektívne využívať energiu, prostredníctvom príspevku na zateplenie rodinného domu, príspevku na mikrogeneráciu atď. Viac informácii môžu zákazníci získať na stránke www.ekofond.sk Všetky tieto služby vedia ľudia využiť iba ak ostatnú s nami.“

Čo by ste odporučili zákazníkom, ktorí uvažujú o zmene dodávateľa zemného plynu?

ČEZ Slovensko:

„Jednoznačne ponuku ČEZ Slovensko, lacnejší plyn ako od SPP a istotu najväčšieho stredoeurópskeho hráča.“

RWE Gas Slovensko:

„Ak sa zákazník rozhodne pre RWE Gas Slovensko, prechod k nám je pre neho jednoduchý. Celý proces zmeny dodávateľa totiž vybavíme na základe splnomocnenia za neho. Domácnosti by nemali svoje rozhodnutie odkladať. Zákazníkom radíme, aby venovali dostatočnú pozornosť celej zmluve, i tým najmenším detailom a písmenkám. Rovnako by si zákazníci mali preštudovať aj obchodné podmienky. Zároveň odporúčame, aby pri výbere dodávateľa zemného  plynu uvažovali komplexne.“

SPP:

„Pri zvažovaní ponúk by zákazníci zo segmentu domácností mali vziať do úvahy, že cena nie jediným dôležitým parametrom, ale je potrebné sa pozrieť na ponuku komplexne. Do takejto ponuky patria aj služby, rozsah starostlivosti a poradenstvo, ktoré im dodávateľ vie poskytnúť. A práve v aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti, poradenstva a nadštandardnej úrovne obsluhy (prítomnosť v regiónoch, call centrum, 19 zákazníckych centier) je SPP jednoznačným lídrom.

Našim zákazníkom ešte pred podpisom akejkoľvek zmluvy vždy odporúčame, aby si podrobne preštudovali jej obsah, prípadne kontaktovali pracovníkov SPP, ktorí ochotne pomôžu s porovnaním ponuky a vysvetlením rozdielov.

Aj keď ponuka každého dodávateľa môže byť postavená inak, pri každej by si mal zákazník nechať vysvetliť niekoľko vecí. Prezentované zľavy z ceny sa spravidla týkajú iba ceny komodity, teda nie sú poskytované z celej ceny za dodávku zemného plynu (v ktorej sú zahrnuté aj poplatky za distribúciu a prepravu), a teda výsledná výška zľavy môže byť nižšia, ako sa na prvý pohľad zdá.

Zároveň je dôležité, aby sa odberateľ okrem samotnej cenovej ponuky informoval aj o nákladoch spojených s prechodom k inému dodávateľovi a mal tiež prehľad o spoplatnených službách súvisiacich s obsluhou zákazníka, ktorých cena môže v niektorých prípadoch prevyšovať aj dosiahnutú úsporu. Všeobecne možno povedať, že zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť informovaní, teda mali by poznať všetky výhody aj povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. “

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.