Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Podmienky používania

I. Cieľ

(a) Cieľom Pravidiel používania je určiť pravidlá vydávania portálu, ktorý sa prevádzkuje na doméne www.energia.sk (ďalej ako „portál“ alebo „energia.sk“). Pravidlá používania sú záväzné pre vydavateľskú spoločnosť, jej spolupracovníkov, pre používateľov služieb portálu a pre všetky tretie strany, fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s vydavateľskou spoločnosťou.

II. Vydavateľská spoločnosť a portfólio internetových služieb

(a) Portál vydáva spoločnosť iSicommerce s.r.o., Mýtna 15, Bratislava, 81 107, IČO: 36692735, DIČ: 2022263925 (ďalej ako „vydavateľ“).

(b) Energia.sk sa od 1.4.2017 vydáva na doméne „www.energia.sk“.

(c) Špecifickou súčasťou portfólia sú účty na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo), ktoré vydavateľ spravuje a ponúka ich používateľom portálu ako doplnok k obsahu. Vydavateľ si vyhradzuje právo určiť špecifické pravidlá používania účtov na sociálnych sietí, a to ako doplnenie pravidiel používania stanovených prevádzkovateľmi predmetných sociálnych sietí.

III. Nezávislosť redakcie

(a) Portál vynakladá maximálne primerané úsilie, aby informoval objektívne a vytváral priestor pre konfrontáciu rôznych názorov a diskusiu.

(b) Redakcia pracuje nezávisle, pod vedením šéfredaktora / šéfredaktorky. Editori sa pri výbere informácií a informačných zdrojov riadia svojím vlastným úsudkom a kritickým pohľadom. Hlavným kritériom pre výber dát je ich kvalita (informačná, v prípade audio-vizuálnych materiálov i estetická).

(c) Editori a ďalší obsahoví spolupracovníci portálu informujú vydavateľa o možných konfliktoch záujmov, ktoré by vznikli v súvislosti s výkonom ich pracovnej náplne. Vydavateľ v takomto prípade zabezpečí vykonanie úlohy iným spôsobom tak, aby sa konflikt záujmov odstránil.

(d) Editori môžu zastupovať portál výlučne so súhlasom šéfredaktora / šéfredaktorky, a to výlučne v obsahových a tematicky odborných záležitostiach. Pri takomto zastupovaní sú editori a ďalší obsahoví spolupracovníci portálu politicky, ideologicky, technologicky a ekonomicky nestraní, a do diskusií vstupujú ako analytickí novinári.

(e) Pre editorov portálu „energia“ platí zákaz spolupráce s akýmikoľvek inými elektronickými, tlačovými alebo audiovizuálnymi médiami na Slovensku alebo v zahraničí. O výnimke rozhoduje vydavateľ s tým, že sa s editorom dohodne na podmienkach, za akých sa mu povoľuje spolupracovať s inými médiami. Editori však môžu pre iné médiá poskytovať svoj odborný pohľad a odborné stanoviská. V takom prípade editori zastupujú energia.sk, ale ich názor a stanoviská sa považujú za ich súkromné, nie stanoviská a názory portálu.

(f) Tretie strany, ktoré spolupracujú s vydavateľom, vrátane spolupráce na komerčnej báze, nesmú ovplyvňovať ani zasahovať do nezávislej práce redakcie. Nezáväzné zasielanie a zdieľanie odborných stanovísk a informácií sa nepovažuje za ovplyvňovanie redakcie.

(g) Obsah portálu, s výnimkou reklamného priestoru (PR správy, bannerový priestor), nesmie cielene presadzovať konkrétne mocensko-politické záujmy; portál je platformou pre konfrontáciu rôznych názorov.

IV. Tematické zameranie a redakčná línia

(a) Portál sa tematicky zameriava na oblasť energie a energetiky a na ďalšie témy, ktoré s energetikou bezprostredne súvisia. Redakcia informuje o relevantných témach prioritne v kontexte SR.

(b) Názory, presvedčenia a hodnoty členov redakcie vytvárajú redakčnú líniu portálu. Redakčná línia sa považuje za súbor preferencií a názorov kolektívu editorov a/alebo editorov – jednotlivcov, nie je však stanoviskom portálu a/alebo vydavateľskej spoločnosti. Prejavuje sa spravidla pri tvorbe autorských názorov a komentárov, videokomentárov a príspevkov v rámci diskusií. Ani v týchto prípadoch nereprezentuje stanovisko portálu.

V. Typy obsahu a autorstvo

(a) Obsah portálu tvoria predovšetkým nasledovné typy publikácií:

 • Téma,
 • Názor a komentár,
 • Rozhovor,
 • Legislatíva,
 • Analýza,
 • Poradíme vám,
 • Kalendár,
 • Tlačová správa.

(b) Portál vytvára primárne vlastný autorský obsah.

(c) Editori portálu a ostatní obsahoví spolupracovníci nesmú na portáli publikovať autorské texty tretích strán bez ich predošlého súhlasu, na základe dohodnutých licenčných podmienok.

(d) Reklamný obsah tvoria najmä bannerové plochy a „PR správa“. Logo je exkluzívnym priestorom, ktorý sa poskytuje len zmluvným partnerom vydavateľa v kategórii „Komunikačný partner“ alebo „Odborný partner“.

VI. Financovanie

(a) Energia.sk je komerčným produktom vydavateľskej spoločnosti.

(b) Zdroje vydavateľa sú v záujme nestrannosti diverzifikované: súkromná investícia akcionárov vydavateľa, komerčné služby portálu (t.j. služba „Komunikačné partnerstvo“ a predaj reklamného priestoru), ďalšiaobchodná činnosť.

(c) Súkromná investícia, komerčné služby, príjmy z reklamy, ako ani ďalšie zdroje sa nesmú podmieňovať spôsobom, ktorý by viedol k narušeniu princípu nezávislosti redakcie, ako ho definuje článok III, a/alebo ovplyvňovaniu tematického zamerania a redakčnej línie, ako ich definuje článok IV.

VII. Pravidlá využívania registrácie, sociálnych sietí a diskusií k obsahu

(a) Podmienkou pre vytvorenie registrácie a využívanie doplnkových služieb, ktoré sa na registráciu viažu (napr. zasielanie denného infoservisu), je súhlas s dodržiavaním týchto Pravidiel používania.

(b) Pri vytváraní obsahu, ktorý sa publikuje v rámci sociálnych sietí (tzn. Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo), je nevyhnutné:

 • dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a Európskej únie,
 • dodržiavať tieto Pravidlá používania,
 • dodržiavať pravidlá používania predmetných sociálnych sietí.

(c) Diskutérom sa na profiloch, ktoré prevádzkuje vydavateľ portálu na sociálnych sieťach, explicitne zakazuje:

 • používať slová alebo výrazy, ktoré sú v rozpore s elementárnou spoločenskou etikou; najmä vulgarizmy, osobné útoky, obťažovanie, hrozby, násilie, rasizmus, podnecovanie netolerancie a občianskej neznášanlivosti a podobne,
 • prezentovať alebo presadzovať akúkoľvek ideológiu, politické presvedčenie, radikalizmus, zástupné hospodárske a ekonomické záujmy, komerčné produkty, mocenské záujmy alebo náboženskú ideológiu,
 • zverejňovať súkromné, citlivé alebo identifikačné informácie o ostatných diskutujúcich, resp. o akýchkoľvek tretích stranách,
 • propagovať konšpiračný a iný, overiteľnými faktami nepodložený obsah.

VIII. Informácia o používaní súborov „cookies“

Termín „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môžu používatelia portálu odosielať do internetového prehliadača pri návšteve portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia používateľa, ktorý používateľ použil pri prístupe na portál.

Prevádzkovateľ portálu môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies ako napríklad základné súbory cookies, analytické súbory cookies, prevádzkové súbory cookies, reklamné súbory cookies, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže cookies poskytnúť aj tretej osobe.

Používateľ používaním portálu udeľuje súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením zariadenia používateľa, ktorý používateľ na prístup na portál použil. Vydavateľ Energia.sk týmto informuje používateľa, že inštrukcie na zmenu nastavenia cookies nájde v sekcii „Pomoc“ každého internetovéhoprehliadača.

Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača mu nemusia byť dostupné všetky služby a funkcie portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.

Vydavateľ Energia.sk sa zaväzuje vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie používateľa.

IX. Záverečné ustanovenia

(a) Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá používania.

(b) Tieto Pravidlá používania sú záväzné pre vydavateľa portálu, všetkých jeho zmluvných spolupracovníkov, komerčných klientov a všetkých používateľov portálu. Nadobúdajú účinnosť dňom spustenia portálu do online prevádzky na doméne www.energia.sk a platia až do momentu skončenia vydávania portálu.

(c) Pravidlá používania sa pokladajú za neoddeliteľnú súčasť akýchkoľvek zmluvných vzťahov medzi vydavateľom a všetkými tretími stranami, vrátane zamestnancov, obsahových spolupracovníkov, nákupcov reklamného priestoru, komerčných klientov a používateľov portálu.

(d) Vydavateľ zabezpečí všetkým tretím stranám možnosť oboznámiť sa s Pravidlami používania bez obmedzenia, a to sprístupnením cez odkaz umiestnený na portáli energia.sk.

(e) Vydavateľ je oprávnený postihovať porušenie týchto Pravidiel používania v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie, ako i v zmysle ustanovení, na ktorých sa zmluvne dohodol s dotknutými tretími stranami.

(f) Porušovania Pravidiel používania môže mať za následok obmedzenia pri poskytovaní služieb portálu a/alebo vydavateľa voči tretím stranám, ktoré Pravidlá používania opakovane porušujú. Týmto nezaniká prípadná občiansko-právna a/alebo trestno-právna zodpovednosť konkrétneho porušovateľa Pravidiel používania voči tretím stranám, ktoré poškodil.

V Bratislave 29. júla 2010

Aktualizácia: 2. máj 2017

Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.