Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Miroslav Božik - JAVYS
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: JAVYS
9. decembra 2014 Jadrová energia od Energia.skSITA

Vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 prebieha kontinuálne

Môžete pripomenúť širokej verejnosti, kedy sa začal tento proces vyraďovania a kedy sa počíta s definitívnym vyradením jadrovej elektrárne A1?

Skôr, ako sa začal vlastný proces vyraďovania jadrovej elektrárne A1 (JE A1), bolo treba pripraviť podmienky umožňujúce bezpečne zvládnuť takýto proces. Preto v rámci príprav na vyraďovanie okrem iných činností, ako je napr. legislatívne, administratívne a personálne zabezpečenie tohto procesu, bolo treba vybudovať najmä technologické zariadenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a technológie na spracovanie vyprodukovaného rádioaktívneho odpadu (RAO) pochádzajúceho z prevádzky a z procesu vyraďovania JE, vrátane vybudovania Republikového úložiska na finálne uloženie RAO.

V tom istom období prebiehala demontáž niektorých nekontaminovaných technologických zariadení a stavebných objektov JE A1, dekontaminácia priestorov predovšetkým v hlavnom výrobnom bloku JE A1 a čiastočná rekonštrukcia pôvodných potrubných kanálov zabezpečujúca prepojenie JE A1 so spracovateľskými technológiami. Príprava na vyraďovanie prebiehala v období rokov 1994 až 1999. Od roku 1999 sa začal samotný proces vyraďovania JE A1, ktorý bol rozvrhnutý na päť časovo nadväzujúcich etáp.

Prvá etapa bola zameraná najmä na dosiahnutie radiačne bezpečného stavu JE A1 a na spracovanie historického kvapalného RAO. V závere prvej etapy už bolo treba vykonať prípravné činnosti na zabezpečenie kontinuálneho prechodu procesov z I. do II. etapy. Bolo treba pripraviť návrh, projekty a následne vybudovať ďalšie špeciálne zariadenia a technologické postupy na optimálne spracovanie a následnú úpravu RAO, dekontamináciu, fragmentáciu a monitorovanie neprevádzkovaných technologických zariadení, plánovaných na vyradenie v rámci II. etapy vyraďovania.

Hovoríte, že aktuálne je proces vyraďovania v II. etape. Kedy má byť táto etapa ukončená a s akým výsledkom?

Druhá etapa vyraďovania sa začala v roku 2009 s plánovaným termínom ukončenia v roku 2016. Je zameraná na problematiku nakladania s kontaminovanými zeminami, vyraďovanie dlhodobého skladu na vyhoreté jadrové palivo z JE A1, na nakladanie s RAO z hlavného výrobného bloku a na vyraďovanie vonkajších objektov JE A1.

Po ukončení II. etapy budú nasledovať ďalšie tri etapy, počas ktorých bude pokračovať spracovanie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z prevádzky a tiež z procesov vyraďovania až po jeho trvalé bezpečné uloženie, ďalej vyraďovanie zostávajúcich technologických zariadení a stavebných konštrukcií. Všetky procesy v oblasti vyraďovania JE A1 sa pritom uskutočňujú tak, aby bolo možné uvoľniť čo najviac materiálu z vyraďovania po jeho spracovaní do životného prostredia (ŽP) pri dodržaní prísnych pravidiel platných na ich uvoľňovanie do ŽP.

Konečným cieľom vyraďovania je dosiahnuť stav, keď budú splnené kritériá na uvoľnenie areálu JE A1 na ďalšie priemyselné využitie. Zároveň bude prebiehať čiastočná rekonštrukcia niektorých stavebných objektov JE A1 využiteľných na prevádzku technológií na spracovanie odpadu a na ich následné preradenie do jadrového zariadenia – Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívneho odpadu (TSÚ RAO).

Ktoré z realizovaných krokov v rámci II. etapy považujete za najväčšie a najkomplikovanejšie?

Ako vyplýva z predchádzajúcich informácií, nachádzame sa v záverečnej časti II. etapy vyraďovania JE A1. Prichádza teda čas, keď už môžeme do istej miery bilancovať plnenie jednotlivých úloh vzhľadom na  ciele stanovené v dokumente „Plán II. etapy vyraďovania JE A-1“. K najdôležitejším činnostiam určite patrilo preskladňovanie sedimentovaných častíc z pôvodného dlhodobého skladu na vyhoreté jadrové palivo z JE A1, na obdobie do termínu ich finálneho spracovania, do nových modernejších nádrží. Preskladňovanie týchto kalov je už v súčasnosti úspešne ukončené.

Finalizuje sa tiež likvidácia technologických celkov ťažkovodného hospodárstva (moderátora reaktora JE A1), zaradených do II. etapy vyraďovania JE A1. Na vonkajších objektoch z plánovanej likvidácie dvanástich podzemných nádrží na kvapalný odpad v rámci II. etapy vyraďovania bolo dekontaminovaných a zlikvidovaných už osem nádrží a zároveň sa postupne ukončujú aj v II. etape plánované vyraďovacie práce niektorých technologických a stavebných častí vonkajších objektov JE A1.

Treba ešte uviesť, že v tomto čase sa začína realizácia rozsiahleho projektu výstavby úložiska veľmi nízkoaktívneho odpadu v areáli Republikového úložiska RAO v Mochovciach. Samozrejme, činností v pláne II. etapy vyraďovania vrátane ich definovaného koncového stavu je neporovnateľne viac, pri celkovom hodnotení však môžeme na základe dosiahnutých výsledkov konštatovať, že sú vytvorené všetky predpoklady, aby ciele stanovené na realizáciu v II. etape boli splnené v plnom rozsahu a v termíne, ako bolo plánované, teda do konca roku 2016.

Spoločnosť JAVYS už predložila zámer pre projekt tretej a štvrtej etapy vyraďovania JE A1 na posúdenie vplyvov týchto činností na životné prostredie. Aké ďalšie kroky budú nasledovať?

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie vo vyraďovaní JE A1 prebieha intenzívna príprava činností po ukončení II. etapy. Bol uskutočnený rozsiahly zber dát a radiačných charakteristík priestorov a technologických častí JE A1, ktoré budú predmetom vyraďovania v III. a IV. etape. V rámci procesu EIA bol spracovaný zámer k navrhovanej činnosti vyraďovania JE A1 III. a IV. etapa, ku ktorému bol zo strany MŽP SR vydaný rozsah hodnotenia. V tomto období sa finalizuje správa o hodnotení vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, plánu III. a IV. etapy vyraďovania, ako aj ďalšej dokumentácie potrebnej na získanie povolenia dozorných orgánov na realizáciu týchto ďalších dvoch etáp vyraďovania JE A1.

Ako by ste celkovo zhodnotili doterajší postup prác v porovnaní s pôvodnými plánmi?

Vzhľadom na to, že ide o havarovanú jadrovú elektráreň s dodatočným ohodnotením stupňa havárie podľa medzinárodnej stupnice INES stupňom 4, je vyraďovanie JE A1 špecifický a veľmi náročný proces. Napriek tejto skutočnosti je, ako som už uviedol, doterajší postup prác v súlade s plánom realizácie vyraďovania JE A1 a nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili splneniu cieľov či už prebiehajúcej II. etapy, ale aj nasledujúcich etáp.

Zároveň treba v tejto súvislosti povedať, že napriek zložitosti a náročnosti činností v prostredí JE A1 prebieha celý proces vyraďovania kontinuálne, a najmä bezpečným spôsobom. Do dnešného obdobia v procese vyraďovania JE A1 neboli z pohľadu jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany zaznamenané žiadne situácie, ktoré by spôsobili akýkoľvek negatívny vplyv na okolie, obyvateľov a na ŽP. Vzhľadom na priority našej spoločnosti v oblasti bezpečnostných prístupov sú v maximálnej miere vytvárané podmienky na bezpečné zvládnutie celého procesu vyraďovania aj v nasledujúcich rokoch.

Aké sú najväčšie výzvy spoločnosti JAVYS v súvislosti s vyraďovaním JE A1?

Veľkou výzvou je už samotné vyraďovanie JE A1. Každá činnosť v tomto procese je s ohľadom na uvedený charakter JE A1 špecifická. Ak by bolo predsa len treba vybrať jednu z týchto činností ako najväčšiu výzvu, zrejme by to bolo spracovanie chladiacej zmesi vyhoretého jadrového paliva s označením chrompik III, ktorá má v porovnaní s ostatným RAO pochádzajúcim z JE A1 najvyššie hodnoty objemovej aktivity, a ďalej komponentov primárneho okruhu elektrárne, ale najmä samotného reaktora JE.

Vyraďovanie JE A1 je špecifické aj z pohľadu finančného krytia. Z čoho je teda financované?

Náklady na vyraďovanie JE A1 sú priebežne uhrádzané od roku 1995. Spočiatku sa náklady spojené s vyraďovaním JE A1 uhrádzali zo štátneho rozpočtu, neskôr bol na tieto účely zriadený Štátny fond likvidácie a od roku 2006 sú náklady na vyraďovanie v zmysle zákona č.238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde hradené z prostriedkov fondu. Treba však zároveň uviesť, že časť nákladov na vyraďovanie JE A1 bola a je uhrádzaná aj z vlastných zdrojov našej spoločnosti.

Ukončenie vyraďovania JE A1 sa predpokladá v roku 2033. Dá sa v tejto chvíli povedať, či bude tento termín dodržaný, prípadne či sa práce neukončia skôr?

Opäť by som upozornil na to, že ide o havarovanú elektráreň, kde sa počas havárie uvoľnila rádioaktivita z poškodeného jadrového paliva do zariadení a priestorov primárnej a čiastočne aj sekundárnej časti. Vzhľadom na to nebolo možné použiť štandardné postupy prác, keďže na Slovensku a prakticky ani vo svete ešte neboli žiadne reálne skúsenosti s vyraďovaním jadrových elektrární tohto druhu. Trvanie procesu vyraďovania JE A1 bolo odhadnuté do konca roku 2033. Napriek neustále sa sprísňujúcim bezpečnostným pravidlám v nakladaní s rádioaktívnymi materiálmi nám dnešné skúsenosti a poznatky, ako aj vývoj v technológiách a technologických postupoch pri nakladaní s RAO u nás a vo svete, dávajú reálne predpoklady ukončiť činnosti vyraďovania JE A1 najneskôr v roku 2033.

Miroslav Božik pracuje ako riaditeľ divízie nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoreným jadrovým palivom v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.. (JAVYS)

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.