Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
wordle - program stran
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Grafika: Grafika frekvencie výskytu slov. Zdroj: wordle.net/energia.sk
27. januára 2012 Ostatné od Energia.skSITA

Voľby 2012: Energetika vo volebných programoch

Portál energia.sk prináša prehľad o téme „energetika“ vo volebných programoch vybraných politických strán. Zvolené strany sú tie, ktoré sa podľa posledných prieskumov volebných preferencií dostanú do parlamentu, resp. sa pohybujú tesne nad alebo pod hranicou zvoliteľnosti (5 % hlasov). Strany sú zoradené podľa oficiálne vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych listín.

Grafika: Frekvencia výskytu slov v nižšie publikovanom prehľade volebných programov vybraných politických strán. Zdroj: Wordle.net/energia.sk.

Volebné číslo 2: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Volebný program KDH sa venuje energetike na viacerých miestach, či už primárne alebo sekundárne. Energetika je i predmetom definovania východísk strany: „Nové pracovné miesta prinesú aj rozumné investície nasmerované predovšetkým do projektov v oblasti budovania technickej infraštruktúry, rozvoja obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej efektívnosti. [..] Uvedené investície chceme nasmerovať predovšetkým do projektov v oblasti budovania technickej infraštruktúry, rozvoja obnoviteľných zdrojov a zvyšovania energetickej efektívnosti. V maximálnej miere pritom chceme využívať financie z európskych fondov.“

Primárne sa venuje téme energetiky samostatné stať „Energetická bezpečnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov“. Doslovné znenie state je nasledovné:

„Energetická bezpečnosť je veľmi dôležitý faktor pre zabezpečenie stability a prosperity celej spoločnosti. Cieľom KDH je ekonomicky konkurencieschopná, technologicky vyspelá, bezpečná, surovinovo zabezpečená a nízkoemisná výroba a distribúcia energií.

KDH bude presadzovať a podporovať:

 • Rozvoj konkurenčného a transparentného trhu s energiami s pozitívnym dopadom na domácnosti a podnikateľské prostredie a s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa a zvýšiť kvalitatívnu úroveň a flexibilitu poskytovaných služieb. Vytvoríme lepšie legislatívne podmienky pre zabezpečenie nezávislosti a vyššej odbornosti regulačného úradu.
 • Dôslednejšie presadzovanie záujmov štátu v energetických podnikoch s účasťou štátu.
 • Dlhodobé programy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, bytových a rodinných domov. Legislatívne doriešime problematiku energeticky pasívnych budov a zabezpečíme motivačné prostredie pre ich výstavbu.
 • Využitie výnosov z predaja emisií skleníkových plynov na stimuly pre zníženie energetickej náročnosti v domácnostiach, výstavbu energeticky pasívnych domov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
 • Zavádzanie inteligentných meračov elektriny v domácnostiach za účelom lepšej kontroly jej spotreby a tiež lepšieho prehľadu o spotrebovanej elektrickej energii. Týmto opatrením sa môžu výrazne znížiť náklady domácností na elektrickú energiu.
 • Predchádzanie energetickým krízam diverzifikáciou dovozov energetických surovín, budovaním nových sieťových prepojení so susednými štátmi a výstavbou plynových zásobníkov.
 • Rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energií za podmienky ekologickej udržateľnosti a ekonomickej efektívnosti. Prioritou v tejto oblasti bude podpora programov na využívanie biomasy, ktorá okrem efektívneho zdroja energie predstavuje aj veľký potenciál pre zamestnávanie nízko-kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Programy na lepšie využívanie geotermálnych zdrojov cielenou podporou, orientovanou predovšetkým na realizáciu technologických vrtov.
 • Využívanie jadrovej energie, budovanie nových bezpečných jadrovoenergetických zdrojov pri zachovaní aktuálnych bezpečnostných požiadaviek a štandardov a súčasného zaistenia bezpečného spracovania rádioaktívnych odpadov a dlhodobého bezpečného skladovania vyhoreného jadrového paliva.
 • Integrované využitie prírodných zdrojov Dunaja na energetické účely za predpokladu maximálnej eliminácie negatívnych dopadov na životné prostredie.
 • Vybudovanie celoštátnej infraštruktúry, potrebnej pre využívanie elektromobilov a ďalšie energetické inovácie.
 • Vytvorenie podmienok, aby projekty na úsporu energie, zníženie energetickej náročnosti budov, rozvoj obnoviteľných zdrojov a technologické inovácie v energetike boli oprávnené na spolufinancovanie z európskych fondov v budúcom programovacom období 2014 – 2020.“

Téma energetiky sa vo volebnom program okrem toho spomína v sekundárne:

 • Zlepšenie podnikateľského prostredia: „Prehodnotením Národného strategického referenčného rámca – aktualizovať operačné programy v sektore dopravy, energetiky, cestovného ruchu, životného prostredia, konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu s cieľom podporiť zamestnanosť v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou.“
 • Ochrana životného prostredia: „KDH bude podporovať optimálne využívanie potenciálu krajiny v súlade s jej limitmi, v zmysle princípov udržateľného rozvoja, zodpovednej surovinovej a energetickej politiky. [..] Zníženie tvorby emisií podporou alternatívnych zdrojov energie (biomasy, malých vodných elektrární, geotermálnej energie, slnečného žiarenia). [..] Výsadbu energetických porastov, ktoré budú súčasťou programu Biomasa, tak aby sme podporili alternatívne zdroje energie. Drevnú hmotu považujeme za potenciálne nevyčerpateľný zdroj materiálov i energií, ktorý sa súčasne stáva strategickou surovinou. [..] Diferenciáciu a ekologizáciu lesnej výroby, formou obnovy lesnej a dopravnej techniky, taktiež využívanie dreva ako obnoviteľného stavebného materiálu a energetickej suroviny, ako domácej suroviny s trvalo udržateľnou produkciou.“
 • Zahraničná politika a spolupráca: „Korektné vzťahy s Ruskou federáciou, ktorá je jedným z dôležitých partnerov SR a hlavným dodávateľom energetických surovín. [..] Znižovanie energetickej závislosti Slovenska a zefektívnenie sieťových energetických prepojení so susednými štátmi ako dôležitej súčasti bezpečnosti štátu.“

Volebné číslo 4: Slovenská národná strana (SNS)

Téma energetiky sa v Programovom memorande SNS spomína iba okrajovo. V jednom ustanovení sa naznačuje posilnenie postavenia štátu ako akcionára v energetických firmách, kde má vlastnícky podiel. V ostatných bodoch sa energetika spomína len sekundárne, v kontexte sociálnej a potravinovej politiky. Téma energetiky sa spomína v týchto troch bodoch:

 • „Pripravíme energetické, telekomunikačné a bankové dane a opatrenia, aby  štát vo firmách, kde má účasť a dosah, mohol tieto aj reálne ovplyvňovať na prospech slovenských spotrebiteľov.“
 • „Slováci platia európske ceny energií, benzínu, tovarov aj potravín, ale majú k priemeru v EÚ  »socialistické« platy.  Požadujeme preto koordináciu európskej mzdovej politiky, čím docielime zvýšenie ceny práce, ktorá je na Slovensku výrazne podhodnotená.“
 • „Zvýšime podiel potravín domácej spotreby a to aj prostredníctvom podpory lokálnych producentov a obnoviteľných zdrojov energie.“

Volebné číslo 5: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Volebný program hnutia OĽaNO pre voľby do NR SR v roku 2012 spomína tému energetiky na dvoch miestach. V oboch prípadoch sa kladie dôraz na aspekt ekológie a efektívneho využívania zdrojov:

 • „Slovensko výrazne zaostáva vo sfére efektívneho využívania surovinových zdrojov a energie. Zákonný inštitút posudzovania vplyvov na životné prostredie  sa realizuje často iba formálne.“
 • „V záujme šetrenia prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia, ale aj znižovania surovinovej a energetickej závislosti Slovenska, budeme presadzovať podstatné zvýšenie energetickej efektívnosti celej slovenskej ekonomiky. Budeme podporovať komplexné prístupy so spolupôsobením šetrných technológií, znižovaním energetickej náročnosti a podporou vedy a výskumu na prospech ekonomickej efektívnosti, sociálnej inklúzie, životného prostredia i konkurencieschopnosti a prestíže Slovenska.“

Volebné číslo 6: Sloboda a Solidarita (SaS)

Sloboda a Solidarita zatiaľ svoj volebný program oficiálne na webovej stránke nepublikovala. SaS poskytla portálu energia.sk predbežnú verziu. Vyplýva z nej, že strana chápe tému energetiku vo svetle nasledovných piatich východísk: (1) energetika je poznačená doterajším prílišným vplyvom štátu a trh s energiami je potrebné liberalizovať, (2) štátne vlastníctvo energetických firiem vytvára deformácie, (3) jednotný európsky trh s energiami je najúčinnejším nástrojom energetickej bezpečnosti, (4) obnoviteľné zdroje je potrebné podporovať s ohľadom na minimalizovanie negatívnych dopadov takejto podpory pre trh a OZE sú súčasne riešením pre problém klimatických zmien a trvalo udržateľný rast, (5) Slovensko vykazuje veľmi zlé parametre v energetickej efektívnosti v tepelnom hospodárstve.

Podľa pracovnej verzie poskytnutej portálu energia.sk, SaS si kladie pre nasledovné volebné obdobie tieto ciele:

 • „Zabezpečíme úplnú transpozíciu súboru pravidiel Európskej únie v oblasti energetického trhu (tzv. tretí energetický balíček) a jeho praktické zavedenie na Slovensku. Zabránime tam veľkým energetickým podnikom zneužívať svoje postavenie na trhu vo forme tzv. krížových dotácií.
 • Prijmeme zásadné opatrenia na zjednodušenie vstupu do neregulovaných odvetví, ako napríklad obchod s energiami, vo forme zníženia byrokratickej náročnosti. To povedie k vyššej konkurencii a nasledovnému tlaku na zníženie cien energie pre spotrebiteľov.
 • Pripravíme modernú energetickú politiku s dôrazom na zachovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky cez čo najnižšie ceny energií, čo najnižšie výdavky na dotačné mechanizmy v energetike, a samozrejme s čo najnižším dopadom na koncové ceny pre bežného občana. Koncepčné dokumenty v energetike navzájom zladíme a previažeme.
 • Budeme zjednodušovať proces zmeny dodávateľa energií a podporovať tak rozvoj konkurencie na trhu s energiami.
 • Vytvoríme podmienky pre dostatočné personálne a odborné zázemie naozaj nezávislého regulačného úradu nielen od politiky, ale aj od ostatných strán – najmä samotných energetických firiem, ktorých náklady premieta medzi oprávnené, a veľkých odberateľov.
 • Zvýšime zodpovednosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) za vlastné rozhodnutia, aby s kompetenciami existovala i jeho zodpovednosť pri vydávaní rozhodnutí.
 • Budeme presadzovať dereguláciu v oblastiach, kde vzhľadom na konkurenciu už nie je potrebná, a to vrátane koncových cien energií pre domácnosti.
 • Budeme presadzovať  v oblastiach s charakterom prirodzeného monopolu tvrdú a účinnú reguláciu s využitím najmodernejších prístupov (benchmarková metóda hodnotenia oprávnených nákladov, odstraňovanie neefektívnych miest ako napríklad priveľká odchýlka pri fakturácii distribučnými spoločnosťami, a pod.).
 • Posilníme postavenie ÚRSO ako mimosúdneho orgánu pre urovnávanie spotrebiteľských sporov.
 • Podporíme aktívnejšie zapojenie ÚRSO do EÚ agentúry pre spoluprácu európskych regulátorov.
 • Presadíme energetiku, odvetvie, ktoré má už dnes vysokú pridanú hodnotu, ako dôležitý exportný artikel slovenskej ekonomiky (ako z pohľadu vývozu energetických komodít, surovín, úlohy slovenskej infraštruktúry, tak i z pohľadu vývozu špecifického know-how a získania výskumných projektov pre niektoré odvetvia, napríklad jadrová energetika, vyraďovanie jadrových zariadení, energetické strojárenstvo, a podobne).
 • Presadíme relevantné opatrenia, najmä projekty, ktoré prispievajú k diverzifikácií trás a zdrojov energie – vybudovanie nových prenosových trás elektrickej energie s Maďarskom.
 • Budeme bojovať o uskutočnenie projektu severojužného plynovodného prepojenia, ktoré neobíde Slovenskú republiku.
 • Podporíme využívanie domácich surovinových zdrojov s cieľom zvyšovania energetickej bezpečnosti (či už v oblasti OZE – tepelné čerpadlá, solárny ohrev, prieskumov nových zdrojov, napr. bridlicový plyn či geoterm na východnom Slovensku, a podobne).
 • Podporíme výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach len pod podmienkou nulového finančného vkladu vlády.
 • Nepovolíme výstavbu nového ropovodného prepojenia cez Žitný ostrov, ktorý je vzácnym zásobníkom pitnej vody stredoeurópskeho významu. Budeme presadzovať zvýšenie bezpečnosti aj ostatných existujúcich líniových stavieb na tomto území.
 • Podporíme najmä predikovateľné druhy OZE a zdroje s čo najvyššou pridanou hodnotou pre slovenskú ekonomiku (voda, bioplyn, geoterm), ktoré nespôsobujú nadmerné zaťaženie sústavy a nevyvíjajú tlak na spotrebiteľské ceny energie.
 • Podporíme v oblasti výroby energií vo fotovoltických zariadeniach len najmenšie strešné a fasádne inštalácie, ktoré primárne slúžia na pokrytie spotreby odberného miesta. Zásadne zjednodušíme odradzujúcu byrokraciu pri výstavbe takýchto malých lokálnych zdrojov.
 • Presadíme opatrenia, ktoré priblížia ceny OZE reálnym trhovým cenám (napríklad reverzné aukcie, pri ktorých OZE ponúknuté za najnižšiu cenu budú mať prednostný vstup do siete), zastavia neprimerané zisky pre špekulantov v tejto oblasti a zároveň budú motivovať občanov k vyššej energetickej efektívnosti a šetreniu životného prostredia.
 • Budeme presadzovať systém výkupu OZE cez OKTE (operátora krátkodobého trhu s elektrinou) a cez energetickú burzu. To zabezpečí stanovenie spravodlivých cien OZE. Novovytvorená burza poskytne možnosť predávať aj iné produkty (emisné povolenky, plyn).
 • Podporíme výskum v oblasti environmentálnej technológie, ako aj vytvorenie vhodného prostredia pre rozvoj e-mobility a inteligentných sietí, vrátane pilotných projektov v týchto oblastiach.
 • Spojíme politiku ekologickej produkcie energií z odpadu a odpadového hospodárstva do jednotného celku pri určovaní stratégie energetickej bezpečnosti SR na najbližšie roky.
 • Presadíme v rámci prípravy Národného strategického referenčného rámca (EÚ fondov) na roky 2014 – 2020 zavedenie špeciálneho a všeobecne uplatniteľného opatrenia na podporu úspor energií bez byrokratických procedúr a netransparentného rozdeľovania – napr. štandardnú podporu na zateplenie na 1 m2 plochy, a podobne.
 • Budeme rozumne využívať existujúcu legislatívu a zelené priority pre podporu energetickej efektívnosti (napríklad pri dotáciách cez Štátny fond rozvoja bývania sa vyžaduje nedostatočná 20 % úspora energií, čo pri budovách v kategórií F absolútne nepostačuje, pritom však ide o verejnú investíciu s 15 – 20 ročnou návratnosťou).
 • Vytvoríme motiváciu teplární šetriť a v konečnom dôsledku znížime pre odberateľa cenu tepla, napríklad stanovením výšky prípustných strát v rozvodoch.
 • Upravíme regulačný rámec tak, aby sa cena za teplo stanovovala len na základe spotreby u spotrebiteľa. Fakturačné meradlá budú čo najbližšie k miestu spotreby a bude povinné merať teplo na vstupe do objektu.
 • Presadíme možnosť odvolania sa spotrebiteľa v prípade nesúhlasu s vyúčtovaním vrátane maximálnej doby potrebnej na rozhodnutie a sankcií v prípade, že dodávateľ porušil zásady zúčtovania.“

Volebné číslo 11: SMER – sociálna demokracia (SMER-SD)

„Programové zameranie strany SMER – sociálna demokracia na volebné obdobie 2012 – 2016“ sa venuje téme energetiky pomerne detailne: SMER-SD sa voči energetike vymedzuje v definovaní základných východísk svojho programu a v rámci kapitoly „Hospodársky a trvalo udržateľný rozvoj“ sa jedna stať venuje samostatne energetike.

Energetika v definovaní východísk volebného programu:

 • „K hlavným výzvam patria: globálne zmeny v ekonomike, rekonfigurácia svetového politického systému, bezpečnosť, migrácia a nepriaznivá demografia, prístup k energetickým zdrojom a klimatické zmeny,nárast významu vzdelávania, vedy a výskumu.“
 • „Slovenská republika sa preto zameria na: Posilnenie energetickej bezpečnosti, ktorá zostane prioritou zahraničnej politiky SR. Na všetkých relevantných fórach budeme pokračovať v akcentovaní otázok prioritných pre Slovensko, najmä bezpečnosti dodávok energonosičov (zemný plyn, ropa), usilovať sa o plnenie diverzifikačných a inovačných cieľov. Problematiku ochrany životného prostredia a v rámci toho na zmierňovanie tempa a následkov klimatických zmien. Osobitne v našich podmienkach bude potrebné vyvinúť ďalšie úsilie pri znižovaní vysokej spotreby energie na tvorbu HDP, orientácii na tzv. zelenú ekonomiku a ochranu biodiverzity.“
 • „Vláda rešpektuje, že EÚ sa podľa Lisabonskej zmluvy usiluje o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a na cenovej stabilite. Bude preto podporovať stabilitu cien tovarov, služieb a energií v medziach možností legislatívy EÚ. V prípadoch zlyhania samoregulačných trhových mechanizmov prijme v súlade s legislatívou EÚ primerané opatrenia na zabránenie nežiaducemu cenovému vývoju.“
 • „V oblasti prílevu zahraničných investícií bude hospodárska politika zameraná predovšetkým na: (..) zvýšenie intenzity vyhľadávania nových kvalitných investorov v spektre tak materiálovej výroby, logistiky, energetiky, cestovného ruchu, ako aj služieb a podpory rozvoja výskumných a vývojových zložiek nadnárodných spoločností už u nás etablovaných a vstupu nových.“
 • „Vláda sa zameria predovšetkým na: (..) znižovanie energetickej náročnosti ekonomiky a na zvyšovanie efektívnosti v oblasti výroby a prenosu energií, minimalizáciu nepriaznivých vplyvov produkcie na životné prostredie a na podporu obnoviteľných zdrojov energie, (..).“

Doslovné znenie state „Energetika“ v kapitole „Hospodársky a trvalo udržateľný rozvoj“:

 • „V oblasti energetiky vláda nadviaže na predchádzajúci program z roku 2006, podľa ktorého sa energetika stala prioritou. Energetika bola vnímaná ako kľúčový faktor ovplyvňujúci všetky odvetvia národného hospodárstva a chod celej spoločnosti. Energetická bezpečnosť bola neoddeliteľnou súčasťou strategickej bezpečnosti.
 • Vláda aj naďalej bude považovať dostatočné zabezpečenie energií, potrebných na chod hospodárstva a normálny život domácností za jednu z rozhodujúcich súčastí bezpečnosti štátu. Z uvedených dôvodov podporí tvorbu novej energetickej architektúry vychádzajúcej z jednotnej energetickej politiky Únie. Slovenská republika sa vzhľadom na svoju geografickú polohu môže stať dôležitým článkom pri zabezpečení energetickej stability a bezpečnosti nielen svojho územia, ale aj Európskej únie. Z tohto dôvodu vláda urýchli výstavbu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice a takisto využije všetky svoje možnosti na zdynamizovanie dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
 • Intenzívnym pokračovaním budovania prepojení s plynárenskými sieťami vrátane využitia plynu LNG a s elektrizačnými sústavami okolitých krajín vláda posilní bezpečnosť dodávok, nezávislosť od jedného dodávateľa, čím sa zlepší aj konkurenčné prostredie.
 • Hlavnou úlohou bude pokračovať v úsilí o skvalitňovanie energetických služieb a dodávaných tovarov tak, aby každý odberateľ mal zabezpečený dostatok elektriny, plynu, vody v požadovanom množstve a za primerané ceny.
 • Pri uskutočnení opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka EÚ vláda zohľadní hospodárske záujmy SR a jej občanov, pričom aktualizuje štátnu energetickú politiku s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu v stredoeurópskom priestore.
 • V oblasti energetiky a sieťových odvetví treba tlmiť nepriaznivé dôsledky netransparentnej a chybnej privatizácie, aby prirodzené monopoly mali čoraz menej možností zneužívať svoje dominantné postavenie. Implementáciou tretieho liberalizačného energetického balíčka Európskej únie podstatne rozšíriť právomoci štátu v oblasti dohľadu nad regulovanými subjektmi, kvalitou, podporou rozvoja konkurencie a rozvoja trhu s energiami na Slovensku.
 • V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vláda zabezpečí optimalizáciu energetického mixu a väčšieho využívania domáceho energetického potenciálu tak, aby sa zároveň  vytvárali nové pracovné príležitosti.“

Volebný program strany SMER-SD spomína sekundárne energetiku (ako nástroj na dosiahnutie cieľov v iných politikách) na štyroch miestach: drevársky priemysel, doprava, výskum a vývoj a bývanie.

Volebné číslo 16: MOST – HÍD

„Programové ciele strany MOST-HÍD pre parlamentné voľby v roku 2012“ tému energetiky neobsahujú.

Volebné číslo 17: 99 % – občiansky hlas

„9 + 9 priorít pre Slovensko“ spomína tému energetiky na jednom mieste, v kontexte podpory zelených technológií:

„Ochrana životného prostredia a investovanie do zelených pracovných príležitostí sa navzájom vôbec nevylučujú. Pri dobre nastavených prioritách sú zárukou dlhodobo udržateľného rozvoja krajiny. Investície do zelených technológií vytvárajú nové pracovné miesta v energetike, stavebníctve, doprave, odpadovom hospodárstve a ďalších oblastiach.“

Volebné číslo 22: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS)

Volebný program SDKÚ-DS pre voľby 2012 sa venuje téme energetiky v stati „Spoľahlivá energetika pre občanov aj podnikateľov“, ktorá je súčasťou kapitoly „Ochrana a podpora pracovných miest, ekonomická a sociálna stabilita“. Doslovné znenie state:

 • „Dobre fungujúca energetika je nevyhnutným predpokladom zdravého hospodárstva. Občania aj podnikatelia musia mať zabezpečené spoľahlivé dodávky elektriny, plynu, vody aj tepla. A ceny energií by nemali byť vyššie ako sú v okolitých krajinách.
 • 1.3.1. Presadíme spravodlivé regulovanie cien energií
 • Regulácia cien energií musí vytvárať tlak na úsporné fungovanie monopolov. Tie nemôžu mať regulátorom garantované vysoké zisky, aké nedosahujú iní podnikatelia. Koncové ceny energií súčasne musia reagovať na zmeny situácie na svetových trhoch tak, aby zodpovedali skutočne vynaloženým nákladom dodávateľov energií. Regulátor by mal vždy transparentne informovať verejnosť o dôvodoch, ktoré spôsobujú pohyb cien energií pre spotrebiteľov na Slovensku.
 • 1.3.2. Zlepšíme konkurenčné prostredie v sieťových odvetviach
 • Konkurencia prináša pre zákazníkov lepšie služby a nižšie ceny. Všade tam, kde to je možné, preto zlepšíme prostredie pre rozvoj konkurencie, a to najmä v obchode s elektrinou, plynom, v telekomunikačných a poštových službách alebo v železničnej doprave. Ľudia aj firmy musia mať skutočnú možnosť vybrať si spomedzi viacerých ponúk, zmena musí byť pritom jednoduchá, lacná a rýchla.
 • 1.3.3. Zvýšime energetickú bezpečnosť Slovenska
 • Znížime závislosť Slovenska od dovozu ropy a plynu podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energií. Podporu sústredíme na tie druhy obnoviteľných energií, ktoré majú u nás prirodzene dobré podmienky, ako je napríklad biomasa. Efektívna podpora rozvoja vlastných zdrojov energií dokáže prispieť k vytváraniu nových pracovných príležitostí, najmä na vidieku – v poľnohospodárstve a v lesníctve. Nebude však viesť k neúmernému rastu cien energií, ako sa to stalo v prípade podpory fotovoltaických elektrární.
 • 1.3.4. Posilníme pozíciu Slovenska na energetickej mape Európy
 • V snahe predísť krízovým situáciám budeme podporovať prepojenie zásobníkov plynu na Záhorí s rakúskym plynárenským hubom Baumgarten a severo-južné prepojenie plynovodov s Poľskom a Maďarskom. Obnoviť významnú pozíciu Slovenska na energetickej mape Európy, ktorá čiastočne trpí spustením projektu Nord Stream, pomôže aj výstavba cezhraničných kapacít v elektroenergetike.“

Okrem toho sa energetika sekundárne spomína na dvoch miestach, ktoré sa dotýkajú cenovej a sociálnej politiky:

 • „Zrušíme či obmedzíme štátne zásahy, ktoré zbytočné zvyšujú ceny, ako pri recyklácii elektroniky, alebo obmedzíme ich negatívny vplyv, napríklad pri podpore obnoviteľných zdrojov energií.“
 • „Ceny energií, predovšetkým náklady na elektrinu, teplo a teplú vodu finančne zaťažujú rozpočet rodiny. Ideálnou cestou, ako znižovať náklady, sú efektívne úspory energií. Zavedieme príspevok na zateplenie vo výške 25 percent investičných nákladov – s primeraným stropom pre rôzne typy bývania. Sústredíme sa na efektívnejšie poskytovanie podpory sociálne slabším skupinám, ktoré sú najviac finančne ohrozené a majú najviac obmedzené možnosti investovať do zníženia výdavkov za energie. Náklady budeme financovať z transparentného predaja emisií CO2.“

Volebné číslo 24: Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP)

„Volebné programové vyhlásenie 2012“ spomína tému energetiky na jednom mieste, v kontexte ochrany ornej pôdy pred cieleným pestovaním poľnohospodárskych plodín, ktoré možno zhodnotiť energetickým spôsobom:

„V záujme vytvárania rodinných fariem presadzujeme obnovenie garančného fondu s cieľom rozvoja pestovania zeleniny a ovocia a ich následného spracovania. Presadzujeme, aby obnoviteľné zdroje energie nebolo možné pestovať zo špekulatívnych+ dôvodov na vysoko bonitnej pôde; tam, kde sa urodí kvalitná potravinárska surovina, treba podporovať jej pestovanie.“

(c) energia.sk

Prehľad pripravil Michal Hudec. Citované a parafrázované názory jednotlivých politických strán nevyjadrujú preferencie autora prehľadu, portálu energia.sk ani vydavateľskej spoločnosti energy online, a.s.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.