Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
12. decembra 2011 Ostatné od Energia.skSITA

Štúdium energetiky na Technickej univerzite v Košiciach

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Študenti stredných škôl, uchádzači o štúdium na vysokej škole
Čo by ste mali vedieť

Prihlášky pre rok 2012/2013 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné zaslať do 29.2. 2012, resp. 30.4.2012. Termíny sa líšia od danej fakulty a univerzity.

Prihlášku možno zaslať aj elektronicky (niektoré fakulty tento spôsob uprednostňujú).

Na Slovensku sa na štúdium energetiky zameriavajú nasledovné univerzity:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
Kde sa dá aký odbor študovať? Energetické strojárstvo sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Elektrotechnika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Teplárenstvo a plynárenstvo sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Alternatívne zdroje energie sa dajú študovať:

Technická univerzita v KošiciachElektroenergetika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Jadrová energetika sa dá študovať:

Slovenská technická univerzita v BA

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)bola založená v roku 1952 na základe Vládneho nariadenia č. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to Fakultou ťažkého strojárenstva, Baníckou a Hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla Elektrotechnická fakulta, v roku 1976 Stavebná fakulta. Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. Poslaním TUKE je poskytovať svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov.

Dnes na deviatich fakultách TUKE študuje spolu vyše 16 tis. študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme asi 13 tis. študentov – 8,5 tis. v bakalárskom, 4 tis. v magisterskom a vyše 500 v doktorandskom štúdiu. Pracuje na nej okolo 900 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt stála Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG), vtedy Banícka fakulta, pri zrode TU v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva datujúceho sa do roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie nielen v tradičných baníckych disciplínach, ale aj v študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a geoturizmu.

Bakalárske študijné programy zamerané na energetiku

Technológie v naftárskom a plynárenskom priemysle – študijný program je zameraný na suroviny – ropa a zemný plyn, surovinový manažment v ropnom a plynárenskom priemysle, technológie ťažby na mori a na súši, logistiku prepravy, uskladňovanie ropy a zemného plynu, počítačového modelovania ložísk, životného prostredia a ekológie, meranie, reguláciu a riadenie v ropnom a plynárenskom priemysle.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie – štúdium je orientované predovšetkým na identifikáciu, kvantifikáciu a praktické využívanie obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej – silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave. Absolventi pôsobia vo vedúcich pozíciách v priemyselnej sfére v oblasti využitia alternatívnych zdrojov energie s dôrazom na využitie geotermálnej, slnečnej a veternej energie, môžu pôsobiť v štátnej správe a samospráve pre zavádzanie a posudzovanie technológií využívajúcich alternatívne zdroje energie a legislatívu.

Inžinierske študijné programy zamerané na energetiku

Technológie v naftárskom a plynárenskom priemysle – nadväzuje na bakalársky stupeň štúdia.

Využívanie alternatívnych zdrojov energie – absolvent získa teoretické a praktické vedomosti o riadení procesov pri získavaní a využívaní zemských zdrojov i z oblasti informačných technológií pre spracovanie obrovského množstva dát a premenných s využitím geoštatistiky, počítačového modelovania a počítačového rozvrhovania výroby z pohľadu optimalizácie technologických, ekonomických a environmentálnych aspektov podnikania so zemskými zdrojmi, osvojí si vedomosti o výskyte a nástroje umožňujúce identifikáciu zemských zdrojov v zemskej kôre, atmosfére a hydrosfére, ako aj o technológiách ich získavania a spracovania. Absolventi pôsobia vo vedúcich pozíciách v priemyselnej sfére v oblasti ťažby a spracovania zemských zdrojov, energetického odvetvia zameraného na obnoviteľné zdroje, v organizáciách etablovaných v oblasti vplyvu priemyselnej činnosti na životné prostredie.

Hutnícka fakulta

Pokus o obnovu hutníckeho vysokoškolského vzdelávania na Slovensku sa podaril opätovne až v roku 1952 – prvýkrát po 33 rokoch od ukončenia činnosti Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Postupne sa uskutočňovali viaceré organizačné zmeny a reštrukturalizácia študijných odborov a špecializácií, ako aj katedier, až sa dospelo do dnešného stavu, kedy na 8 katedrách fakulty je možné študovať 6 bakalárskych, 11 inžinierskych a 9 doktorandských študijných programov. Hutnícka fakulta udržuje trvalú spoluprácu so spoločnosťami z praxe, no najmä odboru.

Bakalársky študijný program zameraný na energetiku

Tepelná energetika a plynárenstvo – absolvent dosiahne kvalifikáciu pre činnosti súvisiace s výrobou, výstavbou, prevádzkou energetických systémov strojov a zariadení, predovšetkým v hutníckom a strojárenskom priemysle, je schopný získané poznatky aplikovať na viaceré oblastí priemyselnej sféry ako napr. pre výrobu žiaruvzdorných materiálov, v sklárskom priemysle, v oblastiach tepelnej energetiky a plynárenských systémov. Nachádza uplatnenie ako odborník na nižšom a strednom stupni riadenia pre otázky palív a energetickej problematiky v rôznych oblastiach priemyselnej sféry, pri výrobe tepla a elektrickej energie, v plynárenskom priemysle.

Inžiniersky študijný program zameraný na energetiku

Tepelná energetika a plynárenstvo – študijný program je zameraný na energetickú problematiku vo všetkých sférach národného hospodárstva. Slúži k výchove odborníkov v oblasti teórie tepelných pochodov, premeny tepelnej energie, regulácie tepelných pochodov, spaľovania palív, využitia druhotných a netradičných zdrojov energie vo všetkých sférach hospodárstva, v oblasti regulácie a automatizácie tepelných procesov s aktívnym využívaním prvkov výpočtovej techniky a mikroelektroniky, programovania, modelovania a spracovania dát. Absolventi sa uplatnia ako špecialisti pre otázky palív a tepelnej energetiky, a to nielen pre hutníctvo, ale aj pre ostatné odvetvia priemyslu a poľnohospodárstva.

Doktorandský študijný program zameraný na energetiku

Tepelná energetika – absolvent dosiahne kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky, orientovanú na jej hutnícke, strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty, podporované modernými informačnými technológiami, a to pre činnosti súvisiace s vývojom technológií a systémov energetiky. Účelom štúdia je výchova nových vedeckých pracovníkov v oblasti tepelnej energetiky, ktorí nájdu uplatnenie v hutníckej a strojárskej energetike, tepelných elektrárňach a teplárňach, v plynárenskom priemysle, ako aj vo vedecko-výskumných ústavoch a na vysokých školách. Absolventi sa uplatnia vo vedeckých a vedecko-výskumných pracovných pozíciách vo výskumných a vývojových oddeleniach priemyselných podnikov v oblastiach zameraných predovšetkým na tepelnú energetiku, ako vedúci pracovníci vo vedeckých a výskumných ústavoch, ako vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách.

Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach a jej Strojnícka fakulta v školskom roku 2001/2002 dovŕšila jubilejných 50 rokov od svojho založenia. Za obdobie svojej existencie Strojnícka fakulta poskytla vzdelanie viac ako 400 bakalárom, približne 13 tis. inžinierom a takmer 300 kandidátom vied resp. doktorandom.

Inžiniersky študijný programy zamerané na energetiku – Energetické stroje a zariadenia (informácie doplní fakulta neskôr)

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla 1969 bola zriadená dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky, vtedy ešte pod názvom Elektrotechnická fakulta. V čase jej založenia tvorilo fakultu 5 katedier a v školskom roku 1969/70 sa zapísalo na štúdium 314 študentov. V ďalších troch rokoch sa zvýšil počet katedier a v súčasnosti tvorí fakultu 11 samostatných pracovísk.

Bakalárske a nadväzujúce inžinierske študijné programy zamerané na energetiku

Elektroenergetika – absolvent vie riešiť prevádzkové a technické problémy v oblasti výroby, prenosu, rozvodu a spotreby elektrickej energie, získa znalosti o princípe a funkciách optimálneho ekonomického využitia elektroenergetických a silnoprúdových zariadení, o ich vplyve na životné prostredie, technike vysokého napätia, riadení elektrizačných sústav, projektovaní elektrických sietí a staníc a ochranných systémoch slúžiacich na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky zariadení výroby, rozvodu a prenosu elektrickej energie. Absolvent inžinierskeho štúdia okrem typických znalostí ovláda programovacie techniky, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy ako celku. Nájde uplatnenie hlavne v technických a prevádzkových úsekoch klasických elektrární a teplární, vodných a jadrových elektrární, v rozvodných podnikoch, na energetických dispečingoch a dozorniach elektrických staníc, v projekčných ústavoch energetických zariadení, úsekoch prípravy a prevádzky elektrizačnej sústavy. Ďalšie uplatnenie absolventov je v oblasti spotreby elektrickej energie (technické, montážne a prevádzkové úseky priemyselných podnikov), ako energetici podnikov a firiem, pri zabezpečovaní dodávok elektrickej energie, premien elektrickej energie na tepelnú energiu a špecifických úlohách zabezpečenia elektrického osvetlenia vnútorných a vonkajších priestorov. Uplatňujú sa aj v oblasti manažmentu energetických podnikov, výskumu a vývoja energetických zariadení a racionalizácie prevádzky energetických zariadení vedúcich k úsporám palív a k znižovaniu emisií škodlivých a tuhých látok.

Elektrotechnické inžinierstvo – absolvent získa teoretické vedomosti z vybraných častí matematiky a fyziky, poznatky o princípoch, funkcii a ekonomickom využívaní elektrotechnických a silnoprúdových zariadení a o ich vplyve na životné prostredie, vrátane jej konverzie na koncové formy, poznatky z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky zameranej na teóriu elektrických strojov, elektrických prístrojov, pohonov a výkonovej elektroniky, o činnosti elektrických, magnetických lineárnych, kvázi lineárnych a nelineárnych systémov a systémov pracujúcich so spätnou väzbou.

Odpovede na otázky o štúdiu

Na otázky odpovedá prodekan Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

1. Je zo strany maturantov záujem o technické smery so zameraním na energie a energetiku? Dochádza k nárastu alebo poklesu záujemcov o štúdium týkajúce sa energetiky?

Záujem je stabilný, v posledných rokoch pozorujem stúpajúcu tendenciu uchádzačov o štúdium elektroenergetiky

2. Dokedy si môžu záujemcovia o štúdium podať prihlášky pre akademicky rok 2012/2013?

Do 30.4.2012

3. Nájdu po ukončení štúdia absolventi uplatnenie na trhu prace? Na akých pracovných pozíciách?

S uplatnením nie je problém. Sú to oblasti výroby, rozvodu a spotreby elektrickej energie, v oblasti diagnostiky, projekcie, riadenia a dispečingu… Absolventi doktorandského štúdia sa môžu umiestniť aj na pozíciách stredného managementu.

4. Spozorovali ste zvyšujúci sa dopyt po absolventoch s technickým (aj energetickým) zameraním zo strany spoločností?

Dopyt je permanentný. Všetky firmy žiadajú prístup k tým „najlepším, najšikovnejším…“. Vo všeobecnosti však fakulta nenahrádza činnosť personálnej agentúry. Pýtať sa na študenta až v končiacom ročníku je veľmi neskoro.

5. Existuje nejaký typ spolupráce medzi VŠ a firmami, môžu po ukončení štúdia absolventi nastúpiť do týchto firiem do TPP?

Máme štipendijné programy s VSE či US Steel, Slovenské elektrárne poskytujú podnikové štipendiá.

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.