Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Izolant - SITA
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Izolant elektrického vedenia. Foto: SITA/Igor Svítok.
7. decembra 2011 Ostatné od Energia.skSITA

Štúdium energetiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Študenti stredných škôl, uchádzači o štúdium na vysokej škole
Čo by ste mali vedieť

Prihlášky pre rok 2012/2013 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné zaslať do 29.2. 2012, resp. 30.4.2012. Termíny sa líšia od danej fakulty a univerzity.

Prihlášku možno zaslať aj elektronicky (niektoré fakulty tento spôsob uprednostňujú).

Na Slovensku sa na štúdium energetiky zameriavajú nasledovné univerzity:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
Kde sa dá aký odbor študovať?

Energetické strojárstvo sa dá študovať

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Elektrotechnika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Teplárenstvo a plynárenstvo sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Alternatívne zdroje energie sa dajú študovať:

Technická univerzita v Košiciach

Elektroenergetika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Jadrová energetika sa dá študovať:

Slovenská technická univerzita v BA

História a aktuálna situácia

Počiatky vysokého technického školstva na Slovensku siahajú do roku 1762, keď bola v Banskej Štiavnici založená Banská akadémia. Jej založenie predstavovalo významný medzník dokonca aj v dejinách európskeho vysokého technického školstva. Práve na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici sa po prvýkrát začali univerzitným spôsobom vyučovať aj technické vedy. Svojou vysokou odbornou úrovňou počas svojej viac ako 150-ročnej činnosti vytvorila technickému vzdelávaniu na Slovensku tradíciu.

Každoročný počet absolventov nie je dnes dostatočný pre pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek domáceho trhu. V posledných rokoch sa rovnako zvyšuje dopyt po absolventoch technických študijných odborov aj v zahraničí.

Veľa odborníkov v oblasti energetiky stále chýba. Dôvodom môže byť malá prestíž energetiky a nezodpovedané otázky týkajúce sa štúdia a perspektívy pracovného uplatnenia. Slovenské technické  univerzity ponúkajú záujemcom o štúdium viacero študijných programov, kde sa môžu venovať technickým smerom zameraným aj na energetiku.

Slovenská technická univerzita

v Bratislave

Slovenská technická univerzita (STU) bola ako prvá polytechnika na Slovensku zriadená zákonom č.170/1937 Sb.z. a n. zo dňa 25. júna 1937 pod pôvodným názvom „Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika“. Vládnym nariadením č. 6 zo dňa 14.2.1939 Úr.n. sa názov školy zmenil na „Slovenská vysoká škola technická“. Zákon SNR č. 93/1991 Zb. zo dňa 13.2.1991 s účinnosťou od 1.4.1991 zmenil názov školy na „Slovenská technická univerzita v Bratislave“.

STU je univerzitná vysoká škola so sídlom v Bratislave, poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných ale aj technicko-umeleckých študijných odborov. Štúdium sa na fakultách realizuje v 3 stupňoch:

1.    stupeň – bakalársky študijný program,

2.    stupeň –  inžiniersky, resp. magisterský študijný program,

3.    stupeň –  doktorandský študijný program.

Štúdium zamerané na energetiku ponúkajú predovšetkým dve fakulty STU:

 • Strojnícka fakulta,
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky.

V súčasnosti je na univerzite celkovo sedem fakúlt a vo všetkých stupňoch a formách štúdia tu študuje cca 19 tis. domácich a zahraničných študentov.

Strojnícka fakulta STU

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej sa datuje do roku 1940, kedy na základe vládneho nariadenia bolo otvorené oddelenie strojného inžinierstva na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva. V roku 1950 bol Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva premenovaný na základe zákona o vysokých školách na Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorá sa v roku 1951 rozdelila na dve samostatné fakulty – Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu.

Medzi najstaršie katedry Strojníckej fakulty patrí ďalej Katedra tepelnej energetiky, ktorej vznik je spojený so IV. Ústavom stavby strojov, premenovanom v roku 1948 na Ústav parných generátorov a motorov a v roku 1950 na Katedru parných generátorov a motorov. Katedra tepelnej techniky vznikla zo Stolice kompresorov a chladiacich strojov (1943), z ktorej sa v roku 1945 vytvoril Ústav kompresorov a chladiacich strojov.

Fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov, nevýrobnými organizáciami, ústavmi, univerzitami na Slovensku i v zahraničí. Po úspešnom ukončení štúdia nemajú absolventi problém so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode.

Bakalárske študijné programy zamerané na energetiku

Energetické strojárstvo – štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky. Absolventi získajú odborno-teoretické, ako aj praktické znalosti o konštrukcii a prevádzke energetických strojov a zariadení, budú schopní pracovať v oblastiach súvisiacich s výrobou, výstavbou a prevádzkou energetických systémov, strojov a zariadení. Uplatnenie nájdu v najrôznejších energetických prevádzkach a projekčných útvaroch v energetickom, plynárenskom a chemickom priemysle, ako aj v komunálnej sfére.

Inžinierke študijné programy zamerané na energetiku

Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia – absolvent získa hlboké vedomosti z hydroenergetiky, čerpacej techniky hydrostatických a pneumatických mechanizmov, znalosti z teórie, konštrukcie, skúšania a prevádzky hydraulických a pneumatických strojov a zariadení. Je schopný riešiť konštrukčné, projekčné a vývojové úlohy s využitím moderných softvérových produktov, má poznatky z technickej činnosti vo výrobe a prevádzke, všetko s ohľadom na súvislosti energetiky a životného prostredia. Absolvent nájde uplatnenie v konštrukčných oddeleniach výrobných podnikov, v projekčných inštitúciách, predovšetkým v oblastiach činnosti súvisiacich s problematikou energetiky. Môže pracovať ako odborník vo vodohospodárskych inštitúciách, odboroch životného prostredia a v iných technicko-administratívnych činnostiach. Je schopný pracovať na všetkých stupňoch riadenia a zabezpečenia výroby a prevádzky a tiež v oblasti výskumu.

Tepelné energetické stroje a zariadenia – absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu z procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energií. Získa tiež súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov odboru. Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre výskum, vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra energetiky (tepelná energetika, hydroenergetika, čerpacia technika, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie). Uplatnenie nájde pri činnostiach súvisiacich s výrobou, výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov a so znižovaním ich energetickej náročnosti.

Doktorandské študijné programy zamerané na energetiku

Tepelné energetické stroje a zariadenia – Absolvent nadobudne kvalifikáciu z okruhu vedeckých problémov týkajúcich sa procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov energií. V rámci dizertačnej práce vyrieši vedecký problém so zodpovedajúcim vedeckým prínosom v oblasti širokého spektra energetiky (tepelná energetika, hydroenergetika, čerpacia technika, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie). Uplatnenie nájde pri činnostiach súvisiacich s výrobou, výstavbou, prevádzkou, projektovaním, s rozvojom a zvyšovaním efektívnosti energetických systémov a so znižovaním ich energetickej náročnosti.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Od roku 1993 má fakulta zavedený nový univerzitný systém štúdia, koncipovaný v zmysle európskych trendov vývoja vysokoškolského vzdelávania. Je to trojstupňový systém štúdia, plne kompatibilný so závermi Bolonskej deklarácie, ako aj s ďalšími relevantnými medzinárodnými dokumentmi.

Po ukončení štúdia na FEI STU nájde absolvent široké možnosti uplatnenia na slovenskom i zahraničnom trhu práce, nadštandardné finančné ohodnotenie, vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch všetkých odborov, možnosť zúročiť nadobudnuté poznatky počas štúdia a špičkovú odbornú kvalifikáciu.

Bakalárske študijné programy zamerané na energetiku

Elektrotechnika – absolvent bude schopný analyzovať a pochopiť procesy prebiehajúce v slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechnike, elektroenergetike, jadrovej technike, ale taktiež na báze tohto študijného odboru možno alternatívne získať špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné aj pre oblasť fyzikálneho výskumu nových progresívnych materiálov, štruktúr a systémov, vrátane základov počítačovej simulácie ich vlastností, jadrovo-fyzikálnych metód, elektrotechnológie, elektroniky, mechatroniky, merania a riadenia experimentu počítačom, ako aj priemyselnej informatiky. Nájde uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov, spoločností a organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a procesy elektrotechniky, elektrofyziky a elektroenergetiky vo svojich výskumných, vývojových, projekčných technických, investičných, výrobných, prevádzkových a obchodných útvaroch.

Inžinierske študijné programy zamerané na energetiku

Elektroenergetika – študent sa zameriava na ovládanie princípov a metód projektovania a riadenia zložitých elektrotechnických a jadrových zariadení a systémov, vrátane ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Absolvent bude schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických prístrojov a zariadení, elektroenergetických a jadrových zariadení, bude schopný riadiť pracovné kolektívy, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za riešenie úloh, tvorivo pracovať aj v širšom kontexte použitím znalostí o technických, ekonomických a obchodných procesoch a postupoch. Nájde uplatnenie v rôznych odvetviach elektrotechnického priemyslu, najmä v elektroenergetickej praxi, pri projektovaní inštalácií a rozvodov, výrobných zariadení, návrhu transformátorových staníc, rozvádzačov, káblových a vzdušných vedení. Môže sa uplatniť pri vývoji nových elektrotepelných a svetelných zdrojov, je schopný pracovať v energetických a výrobných prevádzkach, pri výstavbe, prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrární.

Doktorandské študijné programy zamerané na energetiku

Elektroenergetika – absolvent získa teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí elektroenergetiky, ako je modernizácia výrobní elektrickej energie, výskum a vývoj nových výrobní s využitím priamej energetickej premeny, zvyšovanie prenosovej schopnosti vedení, riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby elektrickej energie, diagnostika a profylaktika elektroenergetických zariadení, dôsledné monitorovanie a ochrana životného prostredia na úrovni súčasného stavu poznania vo svete.

Jadrová energetika – absolvent získa teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí jadrovej energetiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete.

Odpovede na otázky o štúdiu

Na otázky odpovedá prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. František Urban, PhD.

1. Je zo strany maturantov záujem o technické smery so zameraním na energie a energetiku? Dochádza k nárastu alebo poklesu záujemcov o štúdium týkajúce sa energetiky?

Napriek znižujúcemu počtu maturantov na Slovensku sa počet študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave na bakalárskom stupni štúdia mierne zvyšuje. V tomto akademickom roku je počet študentov v 1. ročníku inžinierskeho stupňa štúdia o 90 % vyšší ako v akademickom roku 2006/2007. Podobne sa zvyšuje aj počet študentov na študijných programoch týkajúcich sa energetiky.

2. Dokedy si môžu záujemcovia o štúdium podať prihlášky pre akademicky rok 2012/2013?

Strojnícka fakulta STU v Bratislave pre akademicky rok 2012/2013 prijíma prihlášky uchádzačov o bakalárske študijné programy do 29.2.2012 a uchádzači o inžinierke študijné programy môžu podať prihlášku do 31.5.2012.

3. Nájdu po ukončení štúdia absolventi uplatnenie na trhu prace? Na akých pracovných pozíciách?

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sú akreditované študijné programy „energetické strojárstvo“ v bakalárskom stupni a „tepelné energetické stroje a zariadenia“ v inžinierskom stupni štúdia. Absolvent nadobudne vysokoškolskú kvalifikáciu v druhom stupni, z procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem energie na základe použitia a využitia fosílnych palív a obnoviteľných druhov energií. Získa tiež súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov odboru. Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre výskum, vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra energetiky (tepelná energetika, hydroenergetika, čerpacia technika, jadrová energetika, hutnícka energetika, vzduchotechnika, technika stlačeného vzduchu, vykurovacie systémy, plynárenské systémy, spaľovacie turbíny, kogeneračné zariadenia, spaľovacie motory, parné turbíny, teplárne, elektrárne, netradičné zdroje energie, tepelné čerpadlá, chladiarenská technika, ekonomika energetiky, projektovanie, riadenie).

Uplatnenie nájde pri činnostiach súvisiacich s výrobou, výstavbou, prevádzkou, s projektovaním, s rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov a so znižovaním ich energetickej náročnosti, t.j. v najrôznejších energetických prevádzkach a projekčných útvaroch v energetickom, plynárenskom a chemickom priemysle, ako aj v komunálnej sfére.

4. Spozorovali ste zvyšujúci sa dopyt po absolventoch s technickým (aj energetickým) zameraním zo strany spoločností?

Energetika patrí medzi nosné oblasti hospodárstva. Vo výstavbe sú dva bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach. V energetických spoločnostiach na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách EÚ sa očakáva zvýšený odchod zamestnancov do dôchodku. Dopyt po absolventoch technických univerzít a obzvlášť po absolventoch energetických študijných odborov sa zvyšuje. Už v súčasnosti je dopyt energetických spoločností vyšší ako je počet absolventov energetických študijných odborov.

5. Existuje nejaký typ spolupráce medzi VŠ a firmami, môžu po ukončení štúdia absolventi nastúpiť do týchto firiem do TPP?

Strojnícka fakulta STU v Bratislave v oblasti energetiky spolupracuje s akciovými spoločnosťami Slovenské elektrárne, SES Tlmače, VÚJE Trnava, SPP Bratislava, Eustream Bratislava, teplárňami v Bratislave, Žiline, Zvolene, Martine, Trnave a ďalšími spoločnosťami formou výskumných projektov a zmluvnej spolupráce. V rámci tejto spolupráce sa riešia aktuálne úlohy praxe a realizuje sa aplikovaný výskum. V odvetví elektroenergetiky a tepelnej energetiky sú prednostne prijímaní absolventi Strojníckej fakulty STU. Ich úspešné pôsobenie v energetických spoločnostiach potvrdzuje aj  skutočnosť, že mnohí z nich sú členmi vrcholových manažmentov.

Viaceré energetické spoločnosti poskytujú motivačné štipendiá študentom Strojníckej fakulty STU  Bratislave.

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.