Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
ohen
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Ilustračná snímka: Oheň v krbe. Foto: Flickr.com/slgckgc (licencia Creative Commons)
9. decembra 2011 Ostatné od Energia.skSITA

Štúdium energetiky na Žilinskej univerzite

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Študenti stredných škôl, uchádzači o štúdium na vysokej škole
Čo by ste mali vedieť

Prihlášky pre rok 2012/2013 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné zaslať do 29.2. 2012, resp. 30.4.2012. Termíny sa líšia od danej fakulty a univerzity.

Prihlášku možno zaslať aj elektronicky (niektoré fakulty tento spôsob uprednostňujú).

Na Slovensku sa na štúdium energetiky zameriavajú nasledovné univerzity:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
Kde sa dá aký odbor študovať? Energetické strojárstvo sa dá študovať

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Elektrotechnika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach

Teplárenstvo a plynárenstvo sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Alternatívne zdroje energie sa dajú študovať:

Technická univerzita v KošiciachElektroenergetika sa dá študovať:

 • Slovenská technická univerzita v BA
 • Technická univerzita v Košiciach

Jadrová energetika sa dá študovať:

Slovenská technická univerzita v BA

Žilinská univerzita v Žiline

Vysoká škola vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Prahe ako Vysoká škola železničná. Pôvodne mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú.  Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia  vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období vytvorili: Fakulta riadenia a informatiky, Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta. Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku 1996 názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline.

Žilinská univerzita v Žiline ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské).

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 tis. absolventov, z toho 1,5 tis. zahraničných. V súčasnosti je na univerzite sedem fakúlt a sedem ústavov, na ktorých pôsobí 700 vysokoškolských pedagógov. Vo všetkých formách štúdia študuje približne 12 tis. poslucháčov.

Strojnícka fakulta

Bakalárske študijné programy zamerané na energetiku

Technika prostredia (odbor Energetické stroje a zariadenia) – študijný program sa zameriava na zabezpečenie vhodného prostredia pre človeka z hľadiska tepelnej pohody a kvalitného ovzdušia. Pozornosť pri štúdiu sa venuje problematike znižovania tepelnej náročnosti technológií v priemysle, poľnohospodárstve a v doprave, na hospodárne využívanie tepelnej energie v komunálnej sfére, na využívanie alternatívnych zdrojov energie a na znižovanie zaťaženia životného prostredia z ekologického hľadiska. Štúdium zahrňuje oblasť projektovania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných a plynárenských sústav, nové a moderné trendy v uvedených oblastiach. Študenti získajú odborný základ a praktické skúsenosti nevyhnutné na riešenie širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním energetických technológií nízko energetických a inteligentných budov, zoznámia sa s energetickým manažmentom prevádzkovania energetických zariadení v priemyselnej i komunálnej sfére. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je i oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, tepelných čerpadiel a pod.). Študent sa môže na základe voliteľných predmetov profilovať buď v odbornosti vykurovania, klimatizácie a vetrania, alebo v plynárenstve. Absolventi štúdia sa v praxi uplatnia v žiadaných profesiách pri projektovaní a prevádzkovaní vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako aj v tých oblastiach, v ktorých sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti tepelných technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v bytovej výstavbe) a pri reálnych aplikáciách alternatívnych zdrojov energie.

Inžinierske študijné programy zamerané na energetiku

Technika prostredia (odbor Energetické stroje a zariadenia) – Absolvent získa znalosti o konštrukcii, projektovaní a skúšaní technických zariadení pre úpravu stavu prostredia. Ide o zariadenia na úpravu mikroklímy a čistoty ovzdušia vo vnútornom prostredí, najmä zariadenia vetracie, klimatizačné a vykurovacie, vrátane systémov pre zásobovanie tepelnou energiou a zemným plynom. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti súvisiace s navrhovaním, projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, konštrukciou a prevádzkou zdrojov tepla, čerpadiel a kompresorov, kogeneračných jednotiek a ostatných zariadení, ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, ako i konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.).

Doktorandské študijné programy zamerané na energetiku

Energetické stroje a zariadenia – Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj nových energetických strojov a zariadení v odbore svojej užšej profilácie. Je pripravený na formuláciu, rozvoj i riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný projektovať, konštruovať i zlepšovať vlastnosti existujúcich energetických strojov a zariadení, zdokonaľovať ich technickú stránku i kvalitu a pod.), je schopný samostatnej vedeckej práce.

Elektrotechnická fakulta

História Elektrotechnickej fakulty začína od roku 1953, založením VŠŽ v Prahe, keď EF bola jej významnou súčasťou. V roku 2003 bol Elektrotechnickej fakulte udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9000 ako prvej fakulte technického zamerania a celkovo druhej fakulte v rámci Slovenskej republiky. V súčasnosti je tradičný obsah činnosti obohatený o niektoré smery, ktoré sú príznačné pre rozvoj vedy a techniky v poslednom období. Ide o oblasť informačných systémov, moderných telekomunikačných technológií, rozvoj výkonových polovodičových systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíja sa aj štúdium interdisciplinárnych odborov, menovite mechatroniky a telekomunikačného manažmentu.

V oblasti elektroenergetického a silnoprúdového inžinierstva sa najvýznamnejšou javí problematika zamerania na moderné trakčné pohonné systémy pre všetky druhy dopráv, ďalej problémy napájania elektrických trakčných zariadení s dôrazom na štúdium ich spätných vplyvov na energetickú sieť. V oblasti elektroenergetiky sa hlavný dôraz kladie na riadenie elektrizačných sústav, prenos a rozvod elektrickej energie a elektroenergetické napájanie železníc.

Bakalárske študijné programy zamerané na energetiku

Elektrotechnika – absolvent je odborníkom v odbore elektrotechnického inžinierstva, kde môže s využitím moderných technických prostriedkov vykonávať činnosti pri navrhovaní a realizácii projektov, rozhodovaní o prevádzkových opatreniach, pri riešení prevádzkových a poruchových stavov v existujúcich elektrotechnických. Absolvent má primerané vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti výkonovej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie a elektroenergetiky. Uplatnenie nájde v prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Inžinierske študijné odbory zamerané na energetiku

Elektrotechnika – základným cieľom štúdia je zabezpečiť výchovu odborníkov ovládajúcich princípy a metódy používané pri projektovaní zložitých elektrotechnických zariadení a systémov, vrátane ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Absolvent má hlboké vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti elektroenergetiky, riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, výkonovej elektronike, programovaní a využití modernej výpočtovej techniky. Pozná a vie aplikovať teoretický aparát potrebný na riešenie ustálených i prechodových stavov v elektrotechnických systémoch.

Študijný odbor Elektrotechnika zahŕňa študijný program:

Elektroenergetika, kde má absolvent široké uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v oblasti riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, v projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Odpovede na otázky o štúdiu

Na otázky odpovedá prodekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. z Katedry energetickej techniky a prof. Ing. Michal Pokorný, PhD. prodekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

1. Je zo strany maturantov záujem o technické smery so zameraním na energie a energetiku? Dochádza k nárastu alebo poklesu záujemcov o štúdium týkajúce sa energetiky?

Jandačka: Zo strany maturantov je záujem maturantov o bakalársky študijný program Technika prostredia. Do prvého ročníka sa hlási rádovo 50-60 študentov. Počet končiacich študentov na bakalárskom stupni má stúpajúcu tendenciu. V tomto roku je zapísaných do tretieho ročníka 23 študentov.

Pokorný: Záujem o štúdium technických odborov je relatívne menší v porovnaní napr. s humanitne orientovanými a ďalšími odbormi (to je ale problém aj v iných štátoch). Elektroenergetika ale patrí, spolu s ďalšími odbormi (napr. z oblasti informatiky, telekomunikácii) k tým najviac vyhľadávaným. Preto je počet záujemcov stabilný, pripadne sa mierne zvyšuje, obvykle ale na úkor iných technických odborov.

2. Dokedy si môžu záujemcovia o štúdium podať prihlášky pre akademicky rok 2012/2013?

Jandačka: Termín odovzdávania  prihlášok  na SjF ŽU v Žiline  do 30.4.2012.  Prihláška na štúdium bude vyvesená v elektronickej podobe i na internetovej stránke http://fstroj.uniza.sk, kde budú uvedené aj pokyny pre prijímacie konanie.

Pokorný: Prihlášky na bakalárske štúdium na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity pre akademicky rok 2012/2013 je možné podávať do 30.4.2012, pričom vyber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov zo strednej školy (t.j. bez prijímacích skúšok). Všetky informácie sú dostupne na webovej stránke fakulty fel.uniza.sk. Pre záujemcov o elektroenergetiku máme študijný program Elektrotechnika, kde si študenti môžu zvoliť voliteľné predmety, a tak sa špecializovať do rôznych oblasti, vrátane elektroenergetiky. V 2. stupni štúdia (inžiniersky stupeň) ponúkame študijný program Elektroenergetika. Ale aj absolventi ďalších študijných programov (napr. Elektrické pohony, Riadenie procesov, Výkonové elektrotechnické systémy) nachádzajú uplatnenie v oblasti energetiky.

3. Nájdu po ukončení štúdia absolventi uplatnenie na trhu prace? Na akých pracovných pozíciách?

Jandačka: O absolventov študijného programu Technika prostredia je zo strany technickej praxe veľký záujem, o čom svedči aj umiestnenie viacerých našich absolventov v popredných energetických podnikoch a firmách na Slovenku. Absolventi nášho študijného programu Technika prostredia sa môžu po skončení štúdia rozhodnúť pre vlastné smerovanie v technickej praxi. Absolventi sa môžu rozhodnúť pracovať v nasledovných oblastiach, a to buď v oblasti projektovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných  a plynárenských zariadení,  v oblasti realizácie energetických zariadení, v oblasti prevádzkovania energetických zariadení, resp. v oblasti predaja a servisu energetických zariadení, ako aj v oblasti ochrany životného prostredia.

Pokorný: Absolventi nachádzajú uplatnenie bez problémov v širokom spektre pracovných pozícii, napr. riadiace funkcie, konštruktéri, prevádzka a pod. Zamestnávajú ich nielen firmy zamerane priamo na energetiku, ale aj ďalšie spoločnosti, ktoré musia s energiami hospodáriť.

4. Spozorovali ste zvyšujúci sa dopyt po absolventoch s technickým (aj energetickým) zameraním zo strany spoločností?

Jandačka: Zo strany rôznych spoločnosti je stály záujem o našich absolventov, čo je cítiť hlavne v čase tesne pred a po štátniciach, kedy sa viacero firiem obracia na katedru s ponukou zamestnania.

Pokorný: Zvyšujúci sa dopyt po technicky orientovaných absolventoch sme zaznamenali zo strany slovenských i zahraničných spoločností. U niektorých to je spôsobené aj tým, že v minulosti tieto spoločnosti prijímali len minimálne množstvo absolventov a dnes zistili, že im na dôležitých postoch (či už riadiacich alebo technických) budú v najbližšej dobe chýbať pracovnici. Možnosť bezproblémového nájdenia zaujímavého zamestnania (vo väčšine prípadov dnes už aj dobre ohodnoteného) po absolvovaní vysokej školy technického zamerania však má doposiaľ pomerne malý vplyv na rozhodovanie absolventov stredných škôl (pripadne ich rodičov) pri voľbe vysokej školy.

5. Existuje nejaký typ spolupráce medzi VŠ a firmami, môžu po ukončení štúdia absolventi nastúpiť do týchto firiem do TPP?

Jandačka: Katedra energetickej techniky spolupracuje s viacerými firmami z oblasti energetiky, či už formou spolupráce na rôznych výskumno -vývojových projektoch.  resp. formou podnikateľskej činnosti. Mnohé firmy, s ktorými spolupracujeme zamestnalo viacerých našich absolventov do trvalého pracovného pomeru.

Pokorný: Elektrotechnická fakulta dlhodobo spolupracuje s viacerými spoločnosťami – najčastejšie v oblasti spoločného riešenia projektov, zadávania tém záverečných prác, ich vedenia a oponovania, exkurzii a praxi. Samozrejme, pre šikovných študentov to v mnohých prípadoch vedie k získaniu zamestnania, v niektorých prípadoch dokonca už počas štúdia.

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.