Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Miroslav Obert - SEPS
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Miroslav Obert
21. septembra 2017 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Na lokálnom prepojení vnútrodenných trhov sa zatiaľ nezúčastníme

V bilaterálnych vzťahoch SEPS dlhodobo kladie dôraz na výstavbu dvoch nových cezhraničných vedení s Maďarskom. V akom stave sú aktuálne tieto projekty?

Oba projekty sú v povoľovacom procese. Vedenie z Rimavskej Soboty už má právoplatné územné rozhodnutie. Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia na vedenie z lokality Veľký Meder očakávame v priebehu septembra 2017. Predpokladáme, že stavebné povolenie na obe vedenia získame 31. 5. 2018. Viac informácii o aktuálnom harmonograme a o prebiehajúcom procese príprav je možné priebežne sledovať na webovom sídle SEPS/PCI Projekty.

V tomto roku sa aktualizuje európsky zoznam projektov spoločného záujmu (PCIs). Môžeme očakávať nejaké nové projekty týkajúce sa slovenskej elektrizačnej sústavy, ktoré sa SEPS snaží do tohto zoznamu dostať?

Do 3. zoznamu PCI nominovala SEPS spoločne s MAVIR len projekty cezhraničných prepojení Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) – Veľký Ďur (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajoivánka (HU). Po dohode s MAVIR nebude projekt 2×400 kV vedenie Veľké Kapušany (SK) – oblasť Kisvárda (HU) kandidovať na zaradenie do PCI zoznamu ako PCI projekt z dôvodu posunu predpokladaného termínu výstavby až na rok 2030, nakoľko ide o projekt v počiatočnom štádiu spoločných (slovensko-maďarských) úvah.

Od novembra 2014 funguje 4M market coupling. Je reálne očakávať, že sa k tomuto projektu v dohľadnej dobe pripojí ďalší trh, napr. Poľsko alebo Bulharsko? Akou formou spolupracuje SEPS napríklad s poľským partnerom PSE?

Záujem o pripojenie k 4M MC aktívne prejavila Srbská strana. České Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ) však tento zámer českým partnerom projektu (ČEPS, OTE) neschválili. Ako hlavný dôvod tohto rozhodnutia uvádzajú záujem vynaložiť všetky dostupné prostriedky na prípravu market couplingu na báze flow-based metódy v rámci regiónu CORE v súlade s nariadením Komisie EÚ 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (nariadenie CACM – „Capacity Allocation and Congestion Management“).  Z pohľadu 4M MC nie je možné bez účasti ČEPS a OTE pokračovať v rokovaniach o rozšírení súčasného regionálneho couplingu o Srbsko. Paralelne k tejto aktivite prebiehajú rokovania o realizovateľnosti prepojenia 4M MC s Chorvátskom.

Čo sa týka spolupráce s PSE v rámci integračných aktivít trhu s elektrinou, PSE, rovnako ako SEPS, je súčasťou jedného regiónu pre koordinovaný výpočet kapacít, tzv. CORE capacity calculation region (CORE CCR). Táto skutočnosť determinuje veľmi úzku spoluprácu medzi dotknutými subjektmi pri implementácii cezhraničného trhu s elektrinou v rámci všetkých časových rámcov.

SEPS a ďalší stredoeurópski prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs), rovnako ako regulačné úrady z V4, vyjadrili v máji nespokojnosť s riešením pre riadenie preťaženia na rakúsko-nemeckej hranici, ktoré má platiť od októbra 2018. Nastal v tejto veci nejaký posun?

Momentálne je riešenie v rukách regulačných orgánov dotknutých krajín, tieto zatiaľ podľa nášho názoru nepostupujú v súlade s platným sieťovým predpisom podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít, a ani s odporúčaniami ACER. Zároveň regulačné úrady neposkytli dotknutým štátom možnosť vyjadriť sa k tejto problematike.

V auguste tohto roka vytvorili TSOs a NEMOs zo 6 krajín strednej a východnej Európy lokálny implementačný projekt na prepojenie intraday trhov v rámci XBID. Slovensko v tomto zoskupení nefiguruje. Prečo?

Spoločnosť SEPS dôkladne zvažovala svoju účasť na uvedenom lokálnom implementačnom projekte (LIP 15) a dospela k názoru, že za súčasných podmienok sa aktivít LIP 15 nezúčastní. Hlavnými dôvodmi prečo sa spoločnosť SEPS rozhodla zatiaľ do tohto lokálneho implementačného projektu aktívne nezapojiť je fakt, že riešenia momentálne ponúkané platformou XBID nie sú podľa dostupných informácií technicky ani organizačne plne v súlade s požiadavkami sieťového predpisu CACM. Projekt tiež od začiatku sprevádzajú problémy s nedodržiavaním časového plánu a rozpočtu, rovnako nie je dodržané rovnocenné postavenie partnerov v rámci projektu tak ako to explicitne požaduje nariadenie CACM. Spoločnosť SEPS je pripravená aktívne participovať na príprave a implementácii cieľového riešenia pre vnútrodenný trh v súlade s nariadením CACM a schváleným organizátorom prepojených trhov (MCO) plánom podľa článku 7 (3) nariadenia CACM.

Akou formou sa chce SEPS, resp. OKTE, podieľať na prepojení vnútrodenných trhoch v EÚ?

Podmienky a povinnosti jednotlivých subjektov na vývoji a implementácii vnútrodenného cezhraničného trhu detailne stanovuje nariadenie CACM. Vo chvíli, keď bude založený projekt na úrovni EÚ v súlade s týmto nariadením pre vnútrodenný trh, experti spoločnosti SEPS sa na ňom budú aktívne podieľať. Aktuálne sa na úrovni Market Committee ENTSO-E diskutuje o jeho založení.

Ako spoločnosť vníma snahu EK o vytvorenie spoločného trhu s regulačnou elektrinou, ku ktorej smeruje napríklad v rámci revízie nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou?

Chápeme to ako úlohu, ktorá vyplýva z navrhovaného znenia Usmernenia pre udržiavanie výkonovej rovnováhy (Electricity Balancing Guidline – EB GL), ktorého schválenie sa očakáva koncom roka 2017. SEPS sa už dnes spolupodieľa na príprave platforiem pre výmenu regulačnej energie. Úlohou našich expertov v pracovných skupinách je primárne zabezpečiť technickú realizovateľnosť navrhovaných riešení v súlade s požiadavkami, ktoré reflektujú navrhované znenie nariadenia EB GL a zachovanie bezpečnostných štandardov prevádzky elektrizačnej sústavy SR.

SEPS sa podieľa na viacerých aktivitách v medzinárodných organizáciách, pričom európska a regionálna agenda sa v energetike stále viac rozširuje. Čo to znamená pre (ľudské) kapacity vo vašej spoločnosti?

Slovenská elektrizačná prenosová sústava je v nepretržitej interakcii so všetkými synchrónne prepojenými sústavami kontinentálnej Európy. Medzinárodné aktivity SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy tvoria integrálnu súčasť zodpovednosti SEPS za bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy. Tieto aktivity sú formalizované na všetkých úrovniach od bilaterálnych až po multilaterálnu celoeurópsku úroveň.

Európska a regionálna agenda v elektroenergetike je pre prevádzkovanie prenosovej sústavy životne dôležitá. Európski politici ako architekti definujú svoje smelé vízie o integrácii trhu s elektrinou, ale ľudia z praxe musia vymyslieť zložité riešenia ako tieto vízie vtesnať do rámca vymedzeného fyzikálnymi zákonmi a reálnym stavom európskej elektrizačnej sústavy. Pod výrazom „reálny stav“ nejde len o fyzický stav prvkov sústavy, ale najmä o dopady narastajúcich nárokov na udržanie stability siete a vďaka nárastu výroby elektriny z veterných turbín v oblastiach severného a baltického mora aj o dopady narastajúcich nárokov na prenos elektriny na veľké vzdialenosti pri topológii siete, ktorá vznikala v iných historických podmienkach.

SEPS si jasne uvedomuje, že nechať sa len vliecť vývojom, by mohlo už o niekoľko rokov priniesť veľké problémy nielen pre samotné prevádzkovanie prenosovej sústavy na Slovensku, ale pre celé národné hospodárstvo. V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a tiež v rámci aktivít ENTSO-E ovplyvňujeme vývoj európskej legislatívy, ktorá je v tejto oblasti kľúčovým nositeľom a spúšťačom zmien. Naše možnosti sú ale obmedzené dvomi faktormi: kapacitou ľudských zdrojov na expertnej úrovni, pretože zväčša ide o pracovníkov vyťažovaných v prevádzke, a hlasovacou silou zodpovedajúcou podielu 5 miliónov občanov Slovenska v 500 miliónovej Európskej únii.

Na posilnenie efektívnosti medzinárodnej spolupráce nedávno prebehli v SEPS organizačné zmeny vrátane personálneho posilnenia útvarov s európskou agendou. Ambíciou SEPS v medzinárodnej oblasti je byť rešpektovaným subjektom a aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi sa podieľať na tvorbe legislatívnych aj nelegislatívnych pravidiel pre systém prenosu a trhu s elektrinou.

Akým spôsobom sa SEPS podieľa na aktivitách združenia ENTSO-E, ktorého je zakladajúcim členom? SEPS aktuálne nemá zastúpenie vo vedení ENTSO-E, donedávna zástupca spoločnosti predsedal právnej a regulačnej skupine

Priamo z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny vyplýva povinnosť pre prevádzkovateľov prenosových sústav byť členom neziskovej organizácie Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO- E. Od jej založenia v decembri 2008 narástol počet členských prevádzkovateľov prenosových sústav až po súčasných 43 členov z 36 európskych štátov, medzi ktorých patrí aj SEPS ako zakladajúci člen.

SEPS sa podieľa na aktivitách ENTSO-E prostredníctvom poverených zástupcov. Na ilustráciu, v pracovných skupinách a rozhodovacích štruktúrach ENTSO-E, ktorých je vyše 50, má SEPS cca 40 zástupcov s dôverou predstavenstva spoločnosti vyjadrenou udelením mandátu. Ide o enormnú záťaž zamestnancov SEPS na expertnej úrovni popri obvyklej pracovnej náplni v oblasti trhu s elektrinou, prevádzky a rozvoja sústavy, v právnej oblasti a v oblasti štatutárnych funkcií.

Otázka zastúpenia SEPS vo vedení ENTSO-E nie je správne formulovaná. Vo vedení ENTSO-E nemá zastúpenie žiaden prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Vedúci funkcionári v štruktúrach ENTSO-E musia pôsobiť neutrálne a sú volení tak, aby bolo férové zastúpenie v rámci jednotlivých regiónov. To sa samozrejme netýka valného zhromaždenia ENTSO-E, v ktorom má SEPS svojho splnomocneného zástupcu.

Ďalším dôležitým zoskupením, ktorého členom je SEPS prostredníctvom ZZES, je Eurelectric. Táto asociácia vystupuje pomerne progresívne pokiaľ ide o integráciu európskeho trhu s elektrinou, zvyšovanie flexibility systému, rozvoj OZE, elektrifikáciu dopravy či zavádzanie agregátorov na strane spotreby. SEPS ale v mnohých spomínaných otázkach vystupuje skôr konzervatívne. Ako prebieha koordinácia v prípade sporných stanovísk?

Treba uviesť, že Eurelctric nie je združením prevádzkovateľov prenosových sústav, ale je to Únia elektroenergetického priemyslu. Ako sektorová asociácia reprezentuje spoločné záujmy celého elektroenergetického sektora. Je preto pochopiteľné, že môže dôjsť k vnútornému konfliktu záujmov. Napríklad bezbrehá podpora rozvoja OZE enormne zvyšuje požiadavky na zabezpečenie stability sústavy.

Bolo by neúčelné, keby SEPS obsadzovala všetky štruktúry medzinárodných organizácií, ktoré v elektroenergetike existujú. Rozhodujúce pre SEPS je členstvo v ENTSO-E a z hľadiska potrieb širšieho rozhľadu je potrebné monitorovať výstupy celosvetovej organizácie CIGRÉ (Medzinárodnej rady pre veľké elektrizačné systémy).

Eurelectric rešpektujeme ako poradnú štruktúru pre ENTSO-E a Európsku komisiu. Ak aj dal Eurelectric niekedy sporné stanovisko, tak koordinácia SEPS s ďalšími prevádzkovateľmi prenosových sústav prebehla na úrovni ENTSO-E.

Miroslav Obert je od januára 2017 generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.