Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Marcel Fitere - VSD
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Autor: energia.sk
4. decembra 2015 Elektrina a elektrická energia od Energia.skSITA

Pri domácom zdroji požadujeme minimum nutných podkladov

Marcel Fitere šéfuje divízii Asset manažmentu Východoslovenskej distribučnej. Foto:energia.sk

Aké fotovoltické systémy rozlišujete z pohľadu spôsobu prevádzky?

VSD rozlišuje nasledovné tri spôsoby prevádzkovania malých zdrojov elektriny (MZE):

Paralelná prevádzka s distribučnou sústavou (v anglickej terminológii ako „on-grid“) – striedače on-grid systémov sú trvalo pripojené k distribučnej sústave (DS), od ktorej sú závislé. Pre svoje (fungovanie) potrebujú frekvenciu siete. V prípade výpadku napätia v DS nie sú schopné prevádzky. Opätovný nábeh fotovoltického (FV) systému je možný s definovaným časovým oneskorením až po obnovení napätia a frekvencie predpísaných rozsahov v DS.

Hybridné systémy sú zariadenia na výrobu elektriny, ktoré sú schopné paralelnej prevádzky s DS (v anglickej terminológii ako „on-grid“) a taktiež ostrovnej prevádzky (v anglickej terminológii tzv. „off-grid“). Hybridná prevádzka s DS – hybridný systém je systém paralelne pracujúci s DS, ktorý sa len prechodne odpája od DS, prioritne v jej beznapäťovom stave. Zariadeniami akumulujúcimi vyrobenú energiu, vhodnou skladbou spotrebičov a zariadení regulujúcich ich výkon takýto systém v čo najväčšej miere využíva energiu vyrobenú generátorom (FV panelmi), alebo ju uskladňuje pre jej využitie v prípade beznapäťového stavu DS. Aj hybridný systém musí spĺňať technické a obchodné podmienky spoločnosti VSD. V čase ostrovnej prevádzky musí byť hybridný systém odpojený vo všetkých fázach od vonkajšej distribučnej sústavy.

 

*Poznámka k obrázku: Pred a za elektromerom sa nachádzajú samostatné ističe, ktoré neplnia funkciu HRM. Tieto v obrázku pre zjednodušenie nie sú uvedené.

Trvalá ostrovná prevádzka bez možnosti paralelnej spolupráce s DS (v anglickej terminológii ako „off-grid“). Ostrovný systém je mechanicky a elektricky trvale odpojený od DS, bez možnosti pripojiť sa k vonkajšej distribučnej sústave.  Ako taký nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu zo strany DS. Ostrovný systém sa používa hlavne v miestach, kde nie je dostupné pripojenie k distribučnej sieti, napríklad vysokohorské chaty, odľahlé usadlosti apod.

*Poznámka k obrázku: Pred a za elektromerom sa nachádzajú samostatné ističe, ktoré neplnia funkciu HRM. Tieto v obrázku pre zjednodušenie nie sú uvedené.

Poznámka: Samostatnou kategóriou nevzťahujúcou sa k tomuto deleniu je náhradný zdroj elektriny, ktorý nesmie byť prevádzkovaný  paralelne s DS VSD. Nikdy nesmie nastať situácia, že bude dodávať elektrinu do verejnej vonkajšej distribučnej sústavy. Sú to spravidla dieselové generátory, batérie a pod., ktoré nepatria do kategórie OZE, resp. malých zdrojov energie (MZE). Povinnosťou odberateľa je zabezpečiť spoľahlivé technické a elektrické oddelenie odberného elektrického zariadenia (zálohovanej časti inštalácie) od DS. Počas prevádzky náhradného zdroja nesmie dôjsť k zavlečeniu napätia z náhradného zdroja do DS, pretože ich paralelná prevádzka s DS je zakázaná.

Čo je to maximálna rezervovaná kapacita zdroja , resp. čo sa považuje v prípade FV systému?

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) je kapacita pre pripojenie zdroja, ktorú prevádzkovateľ DS rezervuje pre prevádzkovateľa zariadenia na výrobu elektriny. Hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity prevádzkovateľ DS určí vo svojom vyjadrení k žiadosti o pripojenie zdroja na výrobu elektriny. V prípade FV systému sa táto hodnota rovná súčtu výkonov FV panelov celej inštalácie. To znamená, že prevádzkovateľ MZE môže nainštalovať v rámci jedného FV systému taký počet FV panelov, ktorých súčet menovitých (štítkových) výkonov nepresahuje MRK schválenú prevádzkovateľom DS.

Ako pristupuje VSD k možnostiam inštalácie tzv. hybridných systémov MZE vo svojej distribučnej oblasti?

Hybridné systémy sa dajú jednoducho definovať ako systémy, ktoré pracujú paralelne s distribučnou sústavou, pričom v prípade výpadku distribúcie elektriny v DS sú schopné zásobiť časť spotrebičov domácnosti. Umožňujú akumuláciu energie získanej  z FV panelov, ktorá umožní jej využitie v ľubovoľnom čase.

VSD má záujem podporiť aplikácie inovatívnych systémov, vzhľadom na špecifický charakter týchto hybridných systémov je nevyhnutné najprv každý (typovo, nie kusovo) otestovať v spolupráci s výrobcami týchto technológií a overiť splnenie predpísaných Technických podmienok pripojenia a vplyv takéhoto zdroja na distribučnú sústavu. V prípade splnenia týchto podmienok a akceptovateľnej úrovne ich vplyvov na DS bude pripájanie takéhoto systému akceptované v miestach, kde bude zároveň dostupná kapacita pre jeho pripojenie. Každé zariadenie pracujúce paralelne s DS musí mať schválenú MRK v smere „dodávka do DS“, a v beznapäťovom stave DS nesmie dodávať elektrinu, ani negatívne ovplyvňovať DS z pohľadu predpísaných parametrov kvality napätia (vyhl. č. 275/2012, ktorou sa ustanovujú štandardy okrem iného aj v distribúcii elektriny).

Ak si domácnosť nechá nainštalovať hybridný systém, ktorý je vybavený zariadením  pre nulovú dodávku do DS, a sieť používa v prípadoch nedostatku elektriny v batériách, je potrebný mať takýto zdroj schválený spoločnosťou VSD?

Takýto zdroj je zdrojom paralelne pracujúcim s DS, ktorý dodáva prebytky do DS  t.j. spätne vplýva na kvalitu napätia v DS. Jeho pripojenie musí byť  schválené VSD. Takéto zariadenia zabezpečujú nulovú dodávku z obchodného hľadiska. Prietoky elektriny ale technicky vznikajú a sú merateľné na to určenými prístrojmi – kvalitomermi. Z tohto dôvodu je možné hybridné zariadenia „typovo“ pripájať do DS až po overení ich spätného vplyvu na DS.

Každý, kto plánuje inštaláciu takéhoto systému, musí požiadať VSD o pridelenie kapacity (v zmysle §4a, zákona 309/2009Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby). Prvoradou úlohou VSD je spoľahlivé a bezpečné prevádzkovanie DS tak, aby boli dodržané všetky kvalitatívne ukazovatele v zmysle príslušných noriem.

Kto bude zabezpečovať „pripojenie“ alebo inak povedané potvrdenie funkčnosti ostrovného systému?

Je potrebné rozlišovať medzi ostrovným a hybridným systémom. Ostrovný systém je trvale mechanicky a elektricky odpojený od DS a ako taký nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu zo strany VSD. Naopak hybridný systém je systém paralelne pracujúci s DS, ktorý sa len prechodne odpája od DS, v jej beznapäťovom stave. Hybridný systém musí splniť technické a obchodné podmienky spoločnosti VSD.

Ak má majiteľ starý elektromerový rozvádzač na dome, bude distribučka požadovať jeho premiestnenie pri inštalácii fotovoltického zdroja?

VSD posúdi aktuálny stav elektromerového rozvádzača, do ktorého sa zdroj pripája. Budeme požadovať premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto pri inštalácii MZE len ak nevyhovuje aktuálnym technickým požiadavkám.

Aké doklady požadujete predložiť pred pripojením, resp. uvedením malého zdroja do prevádzky?

VSD požaduje len minimum nevyhnutných podkladov. Tie sú definované v zmysle zákona o podpore. Konkrétne detaily sú uvedené na predpísaných tlačivách „Oznámenie o pripojení“ a „Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky“ zverejnených na našom webe.

Akým spôsobom bude VSD riešiť prebytky z produkcie fotovoltického zdroja? Bude požadovať nulovú dodávku?

VSD neuplatňuje požiadavku na nulovú dodávku elektriny z MZE hneď z niekoľkých dôvodov. Napríklad umožnením dodávky elektriny do distribučnej sústavy podporujeme myšlienku efektívnej výroby elektriny v mieste jej spotreby. Ďalším dôvodom môže byť skutočnosť, že zariadenia regulujúce výkon tečúci zo zdroja tak, aby elektrina do sústavy nepritekala, často negatívne ovplyvňujú kvalitu elektriny v okolí pripojenia zdroja do distribučnej sústavy. Najdôležitejším dôvodom bezpochyby je, že zdroj bez regulátora výkonu je pre investora výrazne lacnejší.

Aby za prebytok elektriny mohol výrobca dostať aj riadne zaplatené, má mať zdroj schválenú kapacitu pre pripojenie do sústavy a má byť pripojený v zmysle platného procesu pripájania MZE. Ak výrobca využíva podporu zo zákona, môže požiadať VSD o zmluvu na podporu, na základe ktorej môže dodávať elektrinu do DS, za ktorú dostane zaplatené podľa regulovaných výkupných cien. 

Ak sa výrobca elektriny z MZE rozhodol nevyužívať podporu zákona pre dodávku prebytkovej elektriny do distribučnej sústavy, môže elektrinu dodávať a predávať za trhové ceny dodávateľovi elektriny, ak sa s ním dohodne.

Ako dlho trvá vybavenie rezervácie výkonu?

Ponúkame efektívne riešenia na podporu budovania malých zdrojov, čím sme dosiahli, že vyjadrenie k žiadosti o pripojenie zdroja odošle naša spoločnosť  do 10 pracovných dní od prijatia kompletnej žiadosti. 

Ako dlho trvá výmena elektromera, aby správne meral prebytky elektriny dodané do distribučnej sústavy?

Ak nám výrobca doručí oznámenie o pripojení malého zdroja, výmenu elektromera vykonáme najneskôr do 5 pracovných dní. Vzor oznámenia môžete nájsť na našej stránke.

Bude stačiť na zabezpečenie beznapäťového stavu zariadenie, ktoré je súčasťou striedačov?

Pre „On-grid“ systém, teda ten, ktorý je trvalo pripojený k distribučnej sústave a u ktorého je použitý len jeden striedač, sa nevyžaduje samostatný spínací prvok. Toto platí pre zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW.

To isté platí aj pre sieťovú ochranu „On-grid“ systému s jedným striedačom, ktorý má ochranu integrovanú v striedači – teda postačuje zariadenie, ktoré je súčasťou striedača.

Samostatná sieťová ochrana a samostatný spínací prvok sa však vyžaduje pre on-grid systémy vždy, keď je použitých viacero striedačov (2×1-fázové, 3×1-fázové).

Uvedené neplatí pre hybridné systémy, pri ktorých sa vždy vyžaduje samostatná sieťová ochrana a vždy sa vyžaduje aj samostatný spínací prvok.

Zákon požaduje dodať vyhlásenie o zhode zvlášť na striedač a generátor. Aká je definícia výkonu generátora?

Za inštalovaný výkon generátora v prípade fotovoltickej elektrárne sa v zmysle zákona o podpore považuje súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia. Pri iných typoch zdrojov sa za výkon generátora považuje štítkový údaj generátora.

Akou formou môže podať zákazník žiadosti a podklady na rezerváciu výkonu, t.j. žiadosť o pripojenie zdroja na výrobu do DS?

Ponúkame možnosť doručiť žiadosť osobne na kontaktných miestach spoločnosti VSD. Môžete však využiť aj pohodlné zaslanie riadnou poštou na adresu našej spoločnosti. V blízkej budúcnosti plánujeme zaradiť  aj možnosť moderného elektronického podania žiadosti.

Budú súčasťou pripojenia malého zdroja aj funkčné skúšky?

Pre malé zdroje, ktoré budú využívať niektorú z foriem podpory zo zákona, teda ktorých prevádzka sa považuje za podnikanie v energetike, bude vykonaná technická obhliadka a funkčná skúška zdroja.

Ak výrobca nebude využívať podporu zo zákona a bude vyrábať len pre svoju domácnosť, funkčná skúška a technická obhliadka sa nebude vykonávať.

V ojedinelých prípadoch, ak sa nepodarí výrobcovi dodržať všetky predpísané podmienky pre pripojenie zdroja, bude pripojenie možné len po úspešnom absolvovaní technickej obhliadky a funkčnej skúšky.

Ktoré FV panely a striedače pripojí VSD do siete? Aké parametre musia spĺňať?

Každý striedač ako aj každý FV panel musí mať v zmysle zákona o podpore prehlásenie o zhode. Platí pre trvalo pripojené systémy k distribučnej sústave a aj pre hybridné technológie (využívajúce akumulátory energie). Pre vybrané hybridné systémy otestujeme v spolupráci s výrobcami týchto technológií splnenie nami požadovaných parametrov.

Štvorkvadrantové elektromery prípadné prebytky z fotovoltického zdroja údajne pripočítavajú k spotrebe domácnosti, a potom sú faktúrované ako spotreba. Sú tieto položky za prebytky vo faktúre kvantifikované? 

Každý zdroj, ktorý je pripojený v súlade s našimi podmienkami, má nainštalovaný elektromer, ktorý zaznamenáva  smer toku elektriny obojsmerne, t.j. nepripočítava výrobu k spotrebe.

Podľa zákona má výrobca elektriny z malého zdroja právo na bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase. Ako je to v praxi?

VSD zabezpečuje bezplatnú montáž určeného meradla v zmysle zákona o energetike. Elektromery, ktoré VSD inštaluje na odberné miesta s pripojeným zdrojom elektriny, merajú elektrinu v zmysle platných predpisov, teda započítavajú zdrojom vyrobenú prebytočnú elektrinu a odobranú elektrinu v rovnakom čase.  To znamená, že elektromer v reálnom čase vyhodnocuje množstvá a smery energií vo všetkých fázach (súčasne) a podľa výslednej hodnoty zaznamenáva energiu buď ako dodanú alebo ako odobranú elektrinu.                        

Zjednodušený príklad funkcie určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase, si ukážeme na dvoch prípadoch.

Prvý ilustratívny príklad: Odber odoberá v každej fáze po 10 jednotiek

Zdroj dodáva do jednej fázy 12 jednotiek   Výsledok merania: elektromer nameria odber zo sústavy 18

18 jednotiek je výsledkom započítania odberu (2×10) jednotiek a dodávky (-2) jednotky. Odber a dodávka sa rozlišujú znamienkom, preto sú použité mínus dve jednotky za dodávku.

Druhý ilustratívny príklad: Odber odoberá v každej fáze 10 jednotiek

Zdroj dodáva do jednej fázy 32 jednotiek  

Výsledok merania: elektromer nameria -2 jednotky, teda dodávku do sústavy.

Správnosť tohto tvrdenia si môže každý otestovať sám, ak si za náš elektromer nechá namontovať vlastný elektromer, ktorého meraniu dôveruje a overiť tak uvádzaný model.

Marcel Fitere je riaditeľom divízie Asset manažmentu spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD). Nadpis, perex a foto: energia.sk. Ilustratívne obrázky: VSD.

© energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.