Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
GeoDH
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Zdroj foto: GeoDH
26. novembra 2014 Obnoviteľné zdroje OZE od Energia.skSITA

Podpora CZT z geotermálnych zdrojov v Európe

Tieto systémy môžu byť malé (od 0,5 do 2 MWh) ako aj veľké, s kapacitou až 50 MWh. Niektoré nové systémy centrálneho vykurovania, ktoré využívajú plytké geotermálne zdroje sú posilňované výkonnými tepelnými čerpadlami.

Množstvo systémov centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov je založené na priaznivých geotermálnych podmienkach so zdrojmi entalpie a na koncepte odbere tepla pomocou dvoch vrtov. Tieto moderné konštrukcie pozostávajú z dvoch vyvŕtaných vrtov (produkčný a injekčný vrt) smerujúcich z jedného miesta do rôznych smerov. Obeh geotermálneho média je zaistený čerpadlami.

Inštalácia systémov centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov v oblastiach s vysokou hustotou zástavby zlepšuje ekonomickú stránku projektu, pretože geotermálny zdroj a dopyt po energii sa stretávajú na jednom mieste. Veľkou výzvou v súčasnej ekonomickej kríze je financovanie a rozvoj nových tepelných rozvodov. Pre rozvoj tohto trhu je alternatívou aj modernizácia existujúcich systémov centrálneho vykurovania. Medzi hlavné prínosy centrálneho vykurovania a chladenia z geotermálnych zdrojov patrí zabezpečenie lokálneho, výkonného a flexibilného obnoviteľného zdroja energie, diverzifikácia energetického mixu a ochrana proti meniacim sa a rastúcim cenám fosílnych palív. Využívanie geotermálnych zdrojov môže poskytnúť príležitosti pre hospodársky rozvoj krajín vo forme poplatkov, vývozu technológií a tvorby pracovných miest.

Trh pre centrálne zásobovanie teplom z geotermálnych zdrojov

Zásadnou úlohou je podpora centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov v Európe a uľahčenie prieniku na samotný trh. Viac než 240 geotermálnych teplární v Európe má celkový inštalovaný výkon viac ako 4,3 GWh a vyrába približne 12.900 GWh.

Európsky trh pre centrálne vykurovanie z geotermálnych zdrojov možno rozdeliť do troch častí:

Vyspelé trhy. Niektoré európske krajiny majú dlhú tradíciu geotermálneho vykurovania a stanovili si v tomto ohľade pre rok 2020 ambiciózne ciele. Ide najmä o Nemecko, Francúzsko, Maďarsko a Taliansko. Na dosiahnutie týchto cieľov je nutné zjednodušenie administratívnych postupov a zvýšenie financovania.

Prechodné trhy. Existuje niekoľko východoeurópskych a stredoeurópskych krajín, ako je Poľsko, Slovensko a Rumunsko, kde sú systémy geotermálneho diaľkového vykurovania nainštalované. Ich potenciál je však oveľa väčší.

Začínajúce trhy. Tretia skupina krajín EÚ zahŕňa tie členské štáty, ktoré v súčasnosti pripravujú svoje prvé systémy centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov, ako je Holandsko, Veľká Británia, Írsko a Dánsko. Neexistuje tu žiadna tradícia tohto spôsobu vykurovania, takže musia byť vytvorené trhové podmienky pre jeho rozvoj. V iných krajinách východnej a strednej Európy, vrátane Bulharska, Českej republiky a Slovinska, je potrebné presvedčiť nositeľa rozhodovacích právomocí, a prijať vhodný regulačný rámec a tak vytvoriť podmienky pre rozvoj tohto trhu.

Podpora rastu

Potenciál hlbokej geotermálnej energie je významný; avšak technológia centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov je v súčasnej dobe len málo rozvinutá. Ako dôležité pre zlepšenie tejto situácie boli identifikované tri kľúčové oblasti.

 • Odstránenie regulačných prekážok a zjednodušenie postupov pre prevádzkovateľov a tvorcov legislatívy.
 • Rozvoj inovatívnych modelov financovania pre projekty centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov, ktoré sú náročné na kapitál.
 • Školenie technikov a nositeľov rozhodovacích právomocí v orgánoch štátnej správy a samosprávy s cieľom poskytnúť technické zázemie, potrebné na schválenie a podporu týchto projektov.

Okrem toho je dôležité vytvoriť rovnaké podmienky liberalizáciou cien plynu a zodpovedajúcim zdanením emisií skleníkových plynov v teplárenskom odvetví.

Za účelom zlepšenia súčasného stavu je v rámci projektu GeoDH (2011-2014) problematika vyššie uvedených oblastí diskutovaná s:

 • tvorcami legislatívy a rozhodovacími orgánmi,aby si uvedomili potenciál tejto technológie,
 • orgánmi miestnej správy a samosprávy a miestnymi energetickými orgánmi, aby získali lepší právny rámec a mohli tak zjednodušiť postupy na miestnej úrovni,
 • bankovými inštitúciami, potenciálnymi investormi a ďalšími, aby intenzívnejšie stimulovali investície v tejto oblasti.

Predpisy

Projekt GeoDH v spolupráci s miestnymi úradmi a súkromnými subjektmi z oblasti centrálneho vykurovania vytvoril niekoľko kľúčových odporúčaní pre reguláciu centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov v Európe.

 • Národné a miestne predpisy musia obsahovať definíciu geotermálnych zdrojov energie a súvisiacich pojmov, v súlade so smernicou 2009/28/ES
 • Vlastnícke práva by mali byť zaručené
 • Administratívne postupy udeľovania geotermálnych licencií musia byť prispôsobené tomuto účelu
 • Pravidlá týkajúce sa autorizácie a postupov udeľovania licencií musia byť primerané a zjednodušené, a prenesené na regionálnu alebo administratívnu úroveň. Administratívny proces musí byť obmedzený
 • Pravidlá pre oblastné zásobovanie teplom by mali byťč o najviac decentralizované, aby bolo možné sa prispôsobiť miestnym podmienkam, a mali by určovať povinnú minimálnu úroveň energie z obnoviteľných zdrojov, v súlade s článkom 13 §3 smernice 2009/28/ES
 • Mal by byť zriadený samostatný povoľovací orgán pre využitie geotermálnej energie
 • Informácie o geotermálnych zdrojoch vhodných pre centrálne vykurovanie z geotermálnych zdrojov by mali byť k dispozícii a ľahko prístupné
 • Centrálne vykurovanie z geotermálnych zdrojov by malo byť zahrnuté do národného, regionálneho a miestneho energetického plánovania a príslušných stratégií
 • Tvorcovia legislatívy a štátni úradníci by mali byť o geotermálnej energii dobre informovaní
 • Technici a spoločnosti poskytujúce energetické služby by mali byť školené v geotermálnych technológiách
 • Verejnosť by mala byť o rozvoji centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov informovaná s cieľom dosiahnuť podporu zo strany širšej verejnosti
 • Geotermálna energia by mala byť v právnych predpisoch zvýhodnená oproti iným zdrojom, ako sú nekonvenčné fosílne palivá, CCS, a jadrová energia

Financovanie

Každý projekt centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov je založený na odhadovanom množstve geotermálnej energie, ktorá môže byť získavaná zo zásobníka a na analýze dopytu po teple. Odhady nákladov a príjmov sú pre každý jednotlivý projekt rozdielne.

V rámci projektu centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov sa riziká aj kapitálové výdavky sústredia v ranných fázach projektu. Existenciu a kvalitu geotermálneho zdroja možno preukázať iba po vykonaní pilotného vrtu. V priebehu realizácie projektu sa riziká aj investičné náklady znižujú, aj keď dlhodobé riziko minutia zdrojov v priebehu tejto doby naďalej zostáva.

Špecifické riziká a vysoké nároky na investície spoločne s všeobecným nedostatkom povedomia a znalostí predstavujú veľkú výzvu pre financovanie projektov centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov. Odhady nákladov a zdrojov sa budú s ďalším rozvojom centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov zlepšovať, ale tieto projekty vždy ponesú určité riziká. Z tohto dôvodu je potrebné zapojenie osobitných finančných nástrojov.

Poistenie

Počiatočný prieskum pred vŕtaním poskytuje dôležité dáta o geotermálnom potenciáli, avšak samotné „geologické riziko“ bude naďalej prítomné a dokonca môže ohroziť samotné financovanie projektu. Geologické riziko spočíva v prípadoch, ak sa nenájdu zodpovedajúce zdroje (krátkodobé), alebo ak zdroje bude v priebehu času prirodzene slabnúť (dlhodobé). Geologické riziko je spoločný problém v celej Európe, ale len niektoré krajiny (Francúzsko, Nemecko, Island, Holandsko a Švajčiarsko) pre neho majú príslušné poistné nástroje.

Dôkladné plánovanie geotermálneho projektu a riadenie rizík sú základnými aspektmi rozvoja projektu a musia byť realizované v počiatočnej fáze projektu.

Riadenie rizík nemusí nutne znamenať ich elimináciu, ale skôr ich systematické riadenie a obmedzovanie. Niektoré riziká môžu byť odovzdané tretím stranám, napríklad prostredníctvom poistenia (verejné alebo súkromné) alebo grantov (návratné).

Investície

Oblasť geotermálnej energie a systémov centrálneho zásobovania teplom sú kapitálovo náročné (CAPEX). Hlavné náklady predstavujú počiatočné investície na zberné a injekčné vrty, zachytávacie a obehové čerpadlá, potrubia a distribučnej siete, monitorovacie a riadiace zariadenia, stanice na pokrytie špičkového výkonu a zásobníky.

Prevádzkové náklady (OPEX) sú ale oveľa nižšie ako u konvenčných systémov – skladajú sa z nákladov na prevádzku čerpadiel, údržby systému, obsluhy a regulácie.

Ekonomická návratnosť systému závisí na hustote tepelnej zaťaži alebo na plošnom dopyte tepla v lokálnom území. Ekonomický prínos je dosiahnutý kombináciou vykurovania a chladenia, pretože výsledný faktor tepelného zaťaženia je vyšší ako pri samotnom ohreve, zatiaľ čo jednotkové náklady na energiu sú nižšie. Náklady na výrobu a predajné ceny sú zvyčajne okolo 60 € / MWh tepelnej energie, v celkovom rozmedzí od 20 do 80 € / MWh tepelnej energie.

Závisí to na miestnych geotermálnych podmienkach (vysoké / nízke tepelné toky, plytké / hlboko uložené zdroje), sociálno-ekonomických podmienkach a cenovej politike (kWh alebo m3 teplej vody).

Potenciál

Viac ako 25% obyvateľov EÚ žije v oblastiach vhodných pre centrálne zásobovanie teplom z geotermálnych zdrojov. Vhodné podmienky pre prevádzku systémov centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov je v 22 európskych krajinách. Získavanie geotermálnej energie má svoje korene priamo v Európe.

Využitie geotermálneho potenciálu zohľadnili niektoré členské štáty vo svojich národných akčných plánoch pre obnoviteľné zdroje energie. Ich skutočný potenciál je však výrazne väčší. Za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti geotermálnej energie bola v rámci projektu GeoDH generovaná interaktívna mapa geotermálneho potenciálu v Európe.

Z mapy vyplýva, že:

 • Centrálne vykurovanie z geotermálnych zdrojov možno všade rozvíjať;
 • Geotermálne zdroje možno nainštalovať do existujúcich systémov centrálneho vykurovania pri ich rozširovaní alebo rekonštrukcii, či pri nahrádzaní fosílnych palív;
 • Nové systémy centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov možno vybudovať v mnohých regiónoch Európy za konkurenčné ceny;
 • Panónska panva sa javí ako mimoriadne vhodná vzhľadom na potenciálny vývoj v strednej a východnej Európe.

Podľa údajov Eurostatu, asi jedna tretina z celkového dovozu ropy (34,5%) a zemného plynu (31,5%) v EÚ v roku 2010 pochádzala z Ruska. Z toho sa používa 75% zemného plynu pre vykurovanie (2/3 v domácnostiach a 1/3 v priemysle). Systémy centrálneho vykurovania z geotermálnych zdrojov majú potenciál významnú časť tohto paliva nahradiť.

Ďalšie informácie nájdete na www.geodh.eu

Zdroj: Agentúra pre geotermálnu energetiku (AGEO)

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.