Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
eu legislativa
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com/ limaoscarjuliet (licencia Creative Commons)
4. apríla 2012 Efektívnosť v energetike od Energia.skSITA

Peniaze pre zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby

Rýchly prehľad

Cieľová skupina Podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie.
Výška pomoci na projekt
 • minimálna výška pomoci na projekt – 60.000 EUR
 • maximálna výška pomoci na projekt – 2 mil. EUR.
 • indikatívna výška finančných prostriedkov – 34 mil. EUR
Na čo si dať pozor
 • maximálna intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu.
 • doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.
 • investícia musí zostať zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc najmenej počas doby udržateľnosti projektu 5 rokov.
 • dátum uzávierky výzvy je 25. jún 2012

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Kto môže požiadať o finančné prostriedky?

O nenávratné finančné prostriedky (NFP) môže požiadať iba oprávnený žiadateľ, ktorým sú podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011. V rámci výzvy ide o nasledujúce subjekty:

 • Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
 • Veľkí podnikatelia (Ide o podnikateľa v zmysle  §  2  ods.  (2)  Obchodného  zákonníka  Slovenskej  republiky,  ktorý  nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška  jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. EUR.

V  prípade  pomoci  udelenej  pre  veľké  podniky,  bude  poskytovateľ  vyžadovať  vyhlásenie,

že pomoc nebude použitá na podporu  investícií, ktoré  sa dotýkajú premiestnenia zariadenia, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu EÚ.

Územie realizácie projektu

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v jednom z uvedených regiónov:

 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);
 • Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre posúdenie kritérií oprávnenosti nie je však rozhodujúcim miesto sídla žiadateľa, ale miesto realizácie projektu.

O aké projekty ide?

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na:

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

 • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov,
 • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
 • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

2. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy;

3. rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;

5. výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;

6. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:

 • malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 2 MW;
 • zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10 Mwe;
 • zariadení na výrobu biometánu;zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu;
 • zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím  geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla; uvedené nezahŕňa prieskumné  vrty.

Súčasťou oprávnených projektov môže byť aj vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy.

Forma a výška spolufinancovania

V rámci výzvy KaHR–21SP–1202 došlo k vyčleneniu finančných prostriedkov vo výške 34.000.000 EUR. Pomoc je poskytovaná formou NFP. Vnútorný pomer zdrojov v rámci NFP je:

 • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja
 • 15% štátny rozpočet SR

NFP sa poskytuje refundáciou na základe predložených uhradených účtovných dokladov, ktoré preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 60.000 EUR a maximálna výška na projekt predložený v rámci tejto výzvy nesmie presiahnuť 2 mil. EUR. Maximálna intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu, a to nasledovne:

 • Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%,
 • Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40%

Rady na záver

 • Dátum konečného termínu predloženia žiadosti je 25. 6. 2012
 • Nezabudnite na splnenie všetkých podstatných náležitostí (viac informácií o výzve)
 • V prípade otázok a nejasností sa informujte v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (mail: fondy@siea.gov.sk)

Zrušenie výzvy k 3.5.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, kód výzvy KaHR – 21SP – 1202 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena oprávnenej aktivity výzvy č. 5 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody; a to v nadväznosti na Výberové kritérium e) pre rozvody tepla.

Vzhľadom na skutočnosť, že usmernením dochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci (oprávnenosť aktivít projektu), na základe Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 13, zverejnením usmernenia zároveň dochádza k zrušeniu výzvy.

(c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.