Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Zateplenie-TASR
(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
1. januára 1970 Ostatné od Energia.skSITA

Kde sa uchádzať o dotáciu na zateplenie?

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA: Vládny program zatepľovania

Autorom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) a jeho vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).

V roku 2009 podporil Štátny fond rozvoja bývania celkovo 311 bytových a 35 rodinných bytov. Finančná podpora pri bytoch dosiahla 70,242 mil. eur, pri rodinných domoch bolo prerozdelených 628,8 tis. eur. Z pohľadu krajov sa podporilo najviac projektov v Žilinskom kraji (67 projektov). Do Bratislavského kraja smeroval najväčší objem financií (16.645 eur), ktorým sa podporilo až 3.069 bytov.

V roku 2010 sa so zatepľovaním nepokračuje, keďže neboli preň vyčlenené finančné prostriedky. Napriek tomu Štátny fond rozvoja bývania eviduje žiadosti záujemcov od správcovských spoločností bytových domov, či majiteľov rodinných domov. Aktualizovaný prehľad žiadostí za rok 2010 je k dispozícii na stránke ŠFRB. Nová vládna koalícia chce pokračovať v programe zatepľovania budov a využiť naň peniaze z predaja emisií.

Čo je predmetom podpory?

Rodinné a bytové domy.

Kto môže požiadať o podporu?

Žiadateľom podpory sa môže stať fyzická a právnická osoba ak spĺňa zákonom stanovené podmienky. Fyzická osoba musí dosiahnuť vek 18 rokov, podmienkou je tiež vlastný príjem. Právnická osoba musí sídliť na území Slovenskej republiky.

Ktoré projekty sú oprávnené pre podporu?

Oprávnenými sú projekty pre stavby, ktoré:

  • preukazujú zníženie potreby tepla na vykurovanie aspoň o 20 %,
  • spĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií,
  • získali právoplatné kolaudačné rozhodnutie pred rokom 1989.

Aká je forma a výška vládnej podpory?

Formou podpory sú zvýhodnené bezúročné úvery so splatnosťou 15 rokov. Úver sa môže poskytnúť až do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však do 50 eur/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome. Zateplená plocha je plochou stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie.

Oprávneným nákladom pre projekt je cena zhotovenia stavby spolu s daňou z pridanej hodnoty. Ráta sa tiež cena za projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti a poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

Aké sú podmienky poskytnutia podpory?

Hlavnou podmienkou je preukázanie schopnosti splácať úver. Stavba sa musí zatepľovať tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien. Realizátor stavby musí vlastniť potvrdenie inšpekčného orgánu a nepoberať iné formy štátnej podpory zatepľovania. Vlastník nehnuteľnosti musí zároveň súhlasiť s realizáciou prác a formou zabezpečenia úveru.

Žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátom, je v likvidácii alebo je v konkurznom konaní, nie je možné poskytnúť úver.

Pre detailnejšie informácie Vládneho programu zatepľovania navštívte oficiálnu stránku Štátneho fondu rozvoja bývania.

EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ: Program SLOVSEFF II

Ďalšou možnosťou ako získať financie na zatepľovanie je program SLOVSEFF II. Vznikol v spolupráci Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Ministerstva hospodárstva SR. Program ponúka 90 mil. eur a trvať má trvať dva roky prípadne do vyčerpania pridelenej finančnej sumy. Je pokračovaním prvého programu SLOVSEFF z roku 2007, pre ktorý sa vyčlenilo 60 mil. eur.

SLOVSEFF II poskytuje úvery v minimálnej výške 20.000 eur a maximálne 2 500.000 eur. Zároveň poskytuje nenávratný grant vo výške 7,5 až 15 % z objemu úveru.

O úver v programe SLOVSEFF II možno požiadať od 2. marca 2010 u štyroch participujúcich bánk:

  • Dexia banka Slovensko, a.s.
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Tatra banka, a.s.
  • Všeobecná úverová banka, a.s.

SLOVSEFF sa nedá kombinovať s finančnými príspevkami zo štrukturálnych fondov EÚ. Kombinovanie sa nevylučuje s programami Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je financovaný zo štátnych prostriedkov.

Bytové spoločenstvá, ktoré už v minulosti realizovali energeticky efektívne opatrenia sa môžu takisto uchádzať o úver aj pri programe SLOVSEFF. Podmienkou je opäť, aby financie z úveru priniesli minimálne 15 % úsporu energie.

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR: Program štátnej pomoci obnovy bytových domov realizovanej formou poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch

Možnosťou ako získať príspevky na zatepľovanie sú i dotácie na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).

Pod systémovými poruchami zákon má zákon na mysli poruchy v dôsledku nesprávne navrhnutých materiálov, technológie výstavby alebo nedodržania navrhnutého postupu realizácie.

Program stanovil celkom 11 druhov systémových porúch, na ktorých opravu sa poskytujú štátne príspevky. Ministerstvo poskytne dotáciu na odstránenie jedného druhu poruchy iba raz v priebehu životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu.

Príjemcom podpory je právnická osoba:

  • bytové družstvo,
  • správca bytového fondu, ktorý spravuje byty vo vlastníctve fyzických osôb alebo obce, mesta alebo mestskej časti,
  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,.

Aká je forma a výška štátnej pomoci?

Štátna pomoc môže byť najviac od výšky 50 % oprávnených nákladov.

Ktoré projekty sú oprávnené pre podporu?

Sú nimi všetky projekty na odstránenie systémových porúch. Podmienkou však je, že musia byť vypracované odborným posudkom.

Za oprávnené náklady sa považujú všetky náklady na stavebné práce a dodávky spolu s DPH. Za neoprávnené náklady sa považujú náklady na projektové práce, expertízne posudky, či iné súvisiace náklady.

Aké sú podmienky poskytnutia podpory?

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je vypracovanie odborného posudku. Ten musí zahŕňať diagnostiku bytového domu s presným opisom systémových porúch, stupňom poškodenia a návrhom odstránenia systémových porúch. Realizácia stavebných prác je možná len za prítomnosti odborného dozoru.

Naopak ministerstvo neposkytne dotáciu v prípade, že žiadateľ neoprávnene používa prostriedky štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov. Prípadne ak nemá splnené záväzky voči štátu. Žiadateľ nemôže začať so stavebnými prácami skôr ako podal žiadosť o dotáciu. Právny nárok na poskytnutie dotácie neexistuje.

ÚVERY NA ZATEPĽOVANIE Z KOMERČNÝCH BÁNK:

Vládny program zatepľovania je v roku 2010 pozastavený, veľa občanov preto využíva úvery komerčných bánk. Ponúkame prehľad úverových možností u komerčných finančných inštitúcií:

Dexia banka

Banka poskytuje spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou bytov a bytových jednotiek, na zatepľovanie viazaný termínovaný úver. Banka rozvíja spoluprácu s firmami v príslušnom obore v rámci všetkých regiónov.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s

Obnove a rekonštrukcii bytového fondu sa venuje Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., už už od roku 2000, kedy sa na základe legislatívnych zmien mohli stať stavebnými sporiteľmi aj právnické osoby – tzn. spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov a bytové družstvá. Stavebné sporenie je možné použiť nielen na financovanie zateplenia bytového domu, ale aj na obnovu, modernizáciu a stavebné úpravy spojené s udržiavaním spoločných častí a zariadení bytového domu, získanie energetického certifikátu bytového domu a tiež na splatenie úveru poskytnutého na spomenuté stavebné účely inou bankou.

VÚB banka

Banka ponúka investičné úvery na zatepľovanie tak pre podnikateľov ako aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovské spoločnosti.

Podnikatelia a firmy

Ak sa podnikateľ rozhodne zatepliť svoje prevádzkové priestory (napr. kancelársku budovu, výrobnú halu), môže svoju investíciu financovať formou investičného úveru. Úver môže čerpať postupne, po predložení dodávateľských faktúr a to do výšky schváleného úveru. Splácanie prebieha mesačnými, resp. štvrťročnými splátkam, pričom klient môže požiadať o odklad splácania istiny úveru až po dokončení investičných prác. Akceptujeme rôzne formy zabezpečenia, ako záložné právo, vinkuláciu vkladu, ručenie tretej osoby a pod. Základnou podmienkou pre poskytnutie úveru je preukázanie návratnosti úveru, t.j. schopnosti splniť záväzky vyplývajúce z úveru. V prípade, ak financovaný projekt vytvorí energetickú úsporu, resp. úsporné opatrenia, môže klient získať nenávratné finančné prostriedky z euro fondov, pričom po schválení projektu VUB banka prefinancuje projekt preklenovacím, prípadne investičným úverom a to ešte pred poskytnutí dotácie z fondov EÚ. Ak zateplenie budov prinesie viac ako 10% úsporu energie, môže žiadateľ získať nenávratný príspevok z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj vo výške 7,5%, vrátane bezplatného energetického auditu a získania energetického certifikátu.

Bytové domy

V súčasnosti je veľký záujem o zatepľovanie bytových domov zo strany spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovských spoločností. Zatepľovanie, renovácie a modernizácie bytových domov si môžu spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome financovať prostredníctvom termínovaného a účelovo viazaného úveru. Čerpá sa postupne, po predložení daňových dokladov. Maximálna doba splatnosti je 15 rokov a maximálna výška úveru 2,5 mil. EUR.  Vyžaduje sa iba minimálne zabezpečenie – založenie pohľadávky k účtu, na ktorom sa tvorí fond opráv, plnenie poistnej zmluvy a blokovanie prostriedkov z istiny úveru vo výške 3 mesačnej splátky. V individuálnych prípadoch je možné zabezpečiť poskytnutý úver aj bankovou zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

ČSOB a ČSOB Stavebná sporiteľňa

ČSOB poskytuje úver na obnovu bytového fondu RENOVO. Ide o účelový úver určený na financovanie opráv, rekonštrukcií a modernizácií bytových domov, ich spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov až do výšky 100 %. Okrem bežných opráv na udržiavanie či zveľadenie bytových domov môžu byť takto získané finančné prostriedky použité aj na výdavky spojené s majetkovo – právnym vysporiadaním pozemku pod domom. Pri úvere do výšky 10 000 € na jednu bytovú jednotku banka nepožaduje od klienta zabezpečenie.

Finančné prostriedky potrebné na zveľadenie či rekonštrukciu bytových domov môžu klienti získať aj prostredníctvom ČSOB Stavebnej Sporiteľne, a to úverom OBNOVA. Tento úver je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ako aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých správu zabezpečuje správca.

Ostatné banky

Úver na zateplenie možno čerpať aj v Slovenskej sporiteľni, na vyjadrenie ktorej čakáme.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.