Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Logo IEE
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Logo IEE
12. marca 2012 Efektívnosť v energetike od Energia.skSITA

Financovanie neinvestičných aktivít v energetike: Inteligentná energia – Európa

Štúdia sa vo svojej prvej časti venuje krátkemu priblíženiu programu IEE, jeho zameraniu a doterajšiemu priebehu na Slovensku. Následne ponúka informácie ohľadom priorít aktuálnej výzvy a v tretej časti sa sústreďuje na otázky týkajúce sa kritérií hodnotenia návrhov projektov.

Komunitárny program Inteligentná energia – Európa

Komunitárny program Inteligentná energia – Európa bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a rady č. 1230/2003/ES z 26. júna 2003.1 Počas trvania jeho prvej časti (2003 – 2006) bolo prerozdelených viac ako 250 miliónov eur. V súčasnosti prebieha druhá fáza, schválená v októbri 2006, pre programovacie obdobie 2007 – 2013, s predpokladaným rozpočtovým nákladom vo výške viac ako 727 miliónov eur. IEE je autonómnou súčasťou Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, známeho pod skratkou CIP.2 Ten v súčasnosti zahŕňa aj ďalšie iniciatívy, ktorými sú Enterprise Europe Network zameraný na podporu podnikateľských aktivít, inovácií a výskumu3 a Eco – Innovation, ktorý sa sústreďuje na podporu inovácií a rozvoj spolupráce medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom v oblasti ochrany životného prostredia.4  Všetky iniciatívy vrátane IEE sú financované z európskych zdrojov, za ktoré zodpovedá Európska komisia. Ich správa a manažment prebieha prostredníctvom špecializovanej Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI),5  ktorá každoročne vyhlasuje výzvy a rozhoduje o prideľovaní grantov pre jednotlivé návrhy projektov.

Náplňou programu IEE je predovšetkým podpora znižovania energetickej spotreby, zvyšovania podielu využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a redukcie skleníkových plynov. Má tak ambíciu prispievať k napĺňaniu cieľov EÚ v týchto oblastiach stanovených pre rok 2020 a po ňom. Snaží sa o to prostredníctvom vytvárania analýz trhu zameraným aj na odstraňovanie existujúcich bariér napríklad v prípade využívania rôznych druhov OZE. V členských štátoch únie pomáha rozvíjať a implementovať európske smernice a politiky v predmetných oblastiach. Slúži na výmenu skúseností, znalostí a najlepších osvedčených postupov medzi štátmi a tiež na informovanie rôznych účastníkov trhu a posilňovanie spolupráce. Doposiaľ bolo v jeho rámci realizovaných viac ako 500 projektov, ktorých sa zúčastnilo asi 3500 organizácií z 30 krajín.6

Účasť organizácií zo SR v IEE

Slovenské subjekty sú pravidelnými uchádzačmi o prideľovanie grantov v rámci každoročných výziev na podávanie návrhov projektov od vzniku komunitárneho programu v roku 2003, po dnešok. Zo štatistík, ktoré vedie ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplýva, že si slovenskí zástupcovia udržujú značnú mieru úspešnosti pri získavaní finančných prostriedkov, vyššiu ako je celoeurópsky priemer.7

Účasť subjektov zo SR v IEE I (2003 – 2006):

Výzva 2003 2004 2005 2006
Počet podaných projektov 27 27 14 19
Počet úspešných projektov 16 18 7 10
Úspešnosť v % 59 67 50 53
Výška predpokladanej dotácie v EUR 828.433 991.558 325.890 578.117

Zdroj: MH SR

Účasť subjektov zo SR v IEE II (obdobie 2007 – 2011):

Výzva 2007 2008 2009 2010 2011
Počet podaných projektov 35 22 30 24 19
Počet úspešných projektov 10 3 8 10 8
Úspešnosť v % 29 14 27 42 42
Výška predpokladanej dotácie v EUR 755.000 175.000 494.000 566.000 499.000

Zdroj: MH SR

Relatívne nižšia percentuálna úspešnosť v súčasnom programovacom období 2007 – 2013 v porovnaní s prvou fázou IEE môže súvisieť na jednej strane s rastúcim záujmom o program spôsobeným nárastom miery financovania zo strany EÚ z pôvodných 50 % (IEE I.) na súčasných až 75 % (IEE II.) oprávnených nákladov. Zvýšenie úrovne grantu malo zároveň za následok isté sprísnenie kvalitatívnych kritérií posudzovaných návrhov projektov.

Množstvo slovenských zástupcov uchádzajúcich sa o grant v rámci každoročných výziev sa rôzni. Rovnaký subjekt môže byť súčasťou viacerých projektových konzorcií či už v pozícii koordinátora alebo ako partnerská organizácia. Skúsenosť s koordinovaním projektu, ktorý sa uchádzal o financovanie z IEE v programovacom období 2007 – 2013, má doposiaľ jeden slovenský zástupca, ktorý však neuspel v rámci výzvy z roku 2008. V oboch nasledujúcich rokoch 2009 a 2010 bolo súčasťou rôznych konzorcií po 20 slovenských subjektov, z ktorých 6 uspelo v roku 2009 a 9 v nasledujúcom. Počas uplynulej výzvy to bolo 14 organizácií, z toho 8 úspešných.

Výzva na podávanie návrhov projektov IEE 2012

Aktuálna výzva na podávanie návrhov projektov pre rok 2012 bola vyhlásená 20. decembra minulého roku. Jej uzávierka je naplánovaná na 8. máj 2012 (štvrtok) o 17:00 h. stredoeurópskeho času.  Hodnotenie, ktoré je výsledkom spolupráce EACI a nezávislých expertov, možno očakávať najskôr v novembri 2012. Indikatívna výška finančných prostriedkov na tento rok dosahuje úroveň 72 miliónov eur. Projekty sú realizované prostredníctvom partnerských konzorcií. Tie musia pozostávať minimálne z troch organizácií súkromného alebo verejného sektora, minimálne z troch oprávnených krajín, ktorými sú členské štáty EÚ, Chorvátsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. Orientačný rozpočet na jedno projektové konzorcium sa pohybuje v rozmedzí 0,5 až 2,5 milióna eur.

Výzva v sebe obsahuje štyri financované podprogramy. Prvý zameraný na zvyšovanie energetickej efektívnosti a racionálne využívanie energie v sektoroch priemyslu a budov (SAVE). Jeho priority vychádzajú napríklad z posledného návrhu smernice o energetickej efektívnosti, ktorá reaguje na fakt, že EÚ zatiaľ nie je na ceste k dosiahnutiu svojho 20 % cieľa v oblasti úspor energie do roku 2020. Druhým je ALTENER, ktorý sa sústredí na podporu využívania OZE pre centralizovanú a decentralizovanú výrobu elektriny a tepla, na ich integráciu do prostredia a do energetických systémov. Zameriava sa aj na implementáciu smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z OZE a s ňou súvisiace dosahovanie cieľov v tejto oblasti pre rok 2020. STEER sa špecializuje na využívanie energie v doprave, ktorá je z hľadiska energetickej spotreby najrýchlejšie rastúcim sektorom v EÚ a v súčasnosti pokrýva jej jednu pätinu. Posledným podprogramom je INTEGRATED, ktorý zahŕňa prierezové, špecifické činnosti medzi podprogramami, zamerané napríklad na rozvoj lokálnych sietí, vzdelávanie, zladené konania, či rozvoj finančných mechanizmov pre energetiku na miestnej úrovni.

Úspešnosť návrhov projektov s účasťou subjektov zo SR vo výzve IEE 2011, podľa podprogramov:

Podané Prijaté → → Z toho čakacia listina9 Úspešnosť v % Zamietnuté Zamietnuté v %
SAVE 5 3 1 60 2 40
ALTENER 8 4 1 50 4 50
STEER 2 0 0 0 2 100
INTEGRATED 4 1 1 25 3 75
SPOLU 19 8 3 45 11 58

Zdroj: MH SR

Priority podprogramov výzvy IEE 2012

Podprogram SAVE sa zameriava na priemyselnú excelentnosť v energetike, zmeny spotrebiteľského správania a energetické služby. Návrhy projektov v rámci prvej priority sa sústredia na malé a stredné podniky. Vytváranie plánov a postupov pre dosahovanie úspor energie v nich či prípravu podmienok pre investície v tejto oblasti. V segmente malých a stredných podnikov môžu tiež propagovať využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla, prípadne obnoviteľných zdrojov energií. V procese prípravy a plánov realizácie by návrhy týchto iniciatív mali zapájať aj konkrétne záujmové združenia a firmy.

V oblasti spotrebiteľského správania sa je jednou z aktuálnych tém napríklad monitoring trhu s výrobkami spotrebúvajúcimi energiu. Môže ísť o snahy o rozvoj spolupráce a prehlbovanie kontaktov medzi inštitúciami zodpovednými za vytváranie pravidiel pre ekodizajn výrobkov a výskumnými organizáciami. Tiež zameranie sa na dosahovanie zmien v správaní sa špecifických spotrebiteľských skupín. Príkladom môže byť podpora osvety, vzdelávania a tým zvyšovanie povedomia na školách rôznych stupňov a zamerania.

V rámci energetických služieb by sa návrhy projektov mali orientovať aj na zvyšovanie transparentnosti na trhu, či uľahčenie kontaktu a komunikácie medzi poskytovateľmi energetických služieb a potenciálnymi klientmi. V centre pozornosti sú tu konečný spotrebitelia, respektíve domácnosti a zjednodušenie ich prístupu k energetickým službám a informáciám o nich. Podporované budú iniciatívy zamerané na rozvoj dobrovoľných značiek kvality a certifikačných schém, propagáciu inteligentných meračov energií, pomoc a osvetu pri ich zavádzaní. Informovanie verejnosti o ich fungovaní, význame a možnostiach ako prospievajú k znižovaniu spotreby energií.

Definovanými prioritami podprogramu ALTENER v tohtoročnej výzve sú elektrina vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie a bioenergia. V rámci prvej z nich sa kladie dôraz na projekty podporujúce implementáciu politík a regulačných mechanizmov napomáhajúcich pri integrácii veľkých inštalácií a tým aj väčších množstiev elektriny vyrobenej z OZE do siete a na netechnologické spôsoby monitorovania inteligentných sietí. Aktívne by do nich mali byť zapájaní napríklad prevádzkovatelia prenosových sústav. Druhou témou v rámci prvej priority podprogramu sú návrhy zamerané na elimináciu netechnologických bariér a vytvárania osvedčených postupov v súvislosti s využívaním a distribúciou menších množstiev elektriny vyrobenej z OZE v malých inštaláciách. Podávané iniciatívy sa môžu sústrediť na zrýchlenie a stransparentnenie procesu pripájania do siete a získavania povolení. S projektovými konzorciami by mali spolupracovať aj inštitúcie, ktoré majú tieto rozhodovacie procesy vo svojej kompetencii.

V prípade bioenergií sa ALTENER sústreďuje napríklad na monitorovanie dosahovania cieľov v oblasti biopalív stanovených pre rok 2020 a po ňom. Ďalej využívanie pevnej biomasy a podporu jej lokálnych dodávok z poľnohospodárskych prebytkov, či lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom. Do úvahy prichádzajú projekty zaoberajúce sa logistickými otázkami a problémami. Prizvané môžu byť záujmové združenia poľnohospodárov, či vlastníkov lesov. Súčasťou tejto priority sú aj iniciatívy zamerané na odstraňovanie bariér na trhu s bioplynom a biometánom, prípadne podporu ich výroby z odpadu, predovšetkým komunálneho, potravinového a odpadových vôd.

Podprogram STEER je venovaný doprave, ktorá predstavuje sektor s významným, no nedostatočne využívaným potenciálom v oblasti energetických úspor. Stanovenými prioritami pre rok 2012 sú energeticky efektívna doprava a čisté energeticky úsporné vozidlá. V rámci prvej z nich budú podporované návrhy projektov napomáhajúce tvorbe plánov trvalo udržateľnej mestskej mobility. Mali by napomáhať pri výmene a predávaní skúseností z miest a regiónov, ktoré úspešne implementovali a využívajú podobné koncepcie. Finančné prostriedky nemôžu byť využité len na samotnú implementáciu týchto plánov. Projekty sa môžu sústrediť na zmenu správania sa a zvyklostí určitých skupín obyvateľstva pri využívaní dopravných prostriedkov. Napríklad podporu využívania hromadnej dopravy na úkor osobnej, využívanie súkromných vozidiel na prepravu viacerých osôb, intenzívnu podporu cykloprepravy a jej propagáciu na úkor osobnej a hromadnej automobilovej dopravy. Iniciatívy sa môžu sústrediť aj na riešenie problémov hlavných dopravných uzlov a nákladných terminálov. V prípade druhej priority by sa zase mali zaoberať využívaním nekonvenčne poháňaných vozidiel s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov v mestskom prostredí.

Priority v rámci INTEGRATED sú rozdelené do oblastí integrovaných iniciatív a verejných výdavkov, riadenia miestnej energetiky a súčasťou je aj program MLEI10 zameraný na podporu investícií do energetiky na lokálnej úrovni. V prvom prípade by sa návrhy projektov mali venovať téme tzv. ekologického verejného obstarávania na produkty spotrebúvajúce energiu, vrátane dopravných prostriedkov. Konzorciá by mali aktívne zapájať a spolupracovať s inštitúciami zodpovednými za realizáciu a kontrolu verejného obstarávania v zúčastnených krajinách. Dôraz je kladený aj na výmenu skúseností s partnerskými štátmi, ktoré majú s takouto formou verejného obstarávania praktické skúsenosti.

V prípade riadenia miestnej energetiky sa projekty majú sústrediť na rozvoj a napomáhanie spolupráce v rámci jednotlivých stupňov verejnej správy, to znamená medzi jej miestnou, regionálnou a národnou úrovňou. Výsledkom by mohli byť aj podnety na vypracúvanie akčných plánov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie OZE na nižších, lokálnych úrovniach.

Prostredníctvom programu MLEI, ktorý je súčasťou priorít INTEGRATED sú financované aktivity súvisiace s prípravou investičných projektov v energetike a získavaním potrebných finančných a iných zdrojov na úrovni miestnych a regionálnych autorít. Zahŕňa to väčšinu aktivít potrebných pre štart takýchto iniciatív, ako napríklad realizáciu štúdií uskutočniteľnosti, mobilizáciu účastníkov trhu, tvorbu biznis plánov či prípravu tendrov. Finančné prostriedky nepokrývajú rozvoj a nákup technológií a hardwaru. Je to forma asistencie, ktorej očakávaným výsledkom je samotná realizácia investičného zámeru v oblasti energetických úspor alebo využívania OZE v maximálnom časovom horizonte troch rokov. MLEI zahŕňa aj iniciatívy zamerané na replikáciu a implementáciu úspešných inovatívnych riešení medzi regiónmi. Pokrýva to dokumentáciu investičného projektu a procesov či jeho prispôsobenie sa podmienkam novej lokality.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Hodnotenie návrhov projektov zo strany EACI vychádza z piatich kritérií, za ktoré možno získať od 0 po 10 bodov. Každé v sebe obsahuje ďalšie tri podkritériá. Maximálny bodový zisk je 50 bodov. Úspešný návrh, ktorý automaticky obdrží grant, musí dosiahnuť minimálne 70 % z celkového počtu, čo znamená 35 bodov. Podmienkou je aj získanie viac ako 50 % bodov za každé z piatich hodnotených kritérií, čo znamená úroveň šiestich bodov.

Prvé hodnotiace kritérium sa sústredí na význam a relevanciu navrhovaných opatrení projektu. Musí vychádzať z definovaných priorít výzvy IEE na rok 2012 a mal by obsahovať zdôvodnenie výberu témy a zamerania. Rovnako je potrebné priblížiť trhové bariéry a iné problémy, ktoré sa snaží eliminovať a na aké predošlé už realizované iniciatívy nadväzuje. Druhým kritériom je kvalita vypracovanej metodológie a postupov. Tu je dôležité, aby korešpondovali s projektovými cieľmi. Pri jej vytváraní je vhodné zapájať reprezentantov cieľových skupín aktérov, ktorí majú skúsenosti a vedia tak poskytnúť potrebné know – how pri riešení konkrétnych postupov.

Za tretie sa hodnotia stanovené ambície a realizovateľnosť navrhovaných opatrení. Je potrebné obhájiť očakávané výstupy projektu, ktoré by mali byť konkrétne, merateľné, relevantné a časovo viazané. Mali by byť využiteľné aj po skončení financovania projektu z európskych zdrojov. Štvrtým kritériom je pridaná hodnota pre EÚ, kde nepostačuje len široko zložené konzorcium z rôznych častí Európy. Nevyhnutné je vysvetliť a obhájiť kritériá a dôvody výberu, ako aj prínos jednotlivých jeho členov pre dosahovanie cieľov projektu. Pridanou hodnotou je aj opis možností využitia jeho výstupov v tých častiach Európy, ktoré nie sú súčasťou konzorcia. Posledným prvkom hodnotenia je plánované rozloženie finančných zdrojov, respektíve rozpočtu. Mal by byť realistický. Rozdelenie hodín v rámci pracovných balíkov by malo zohľadňovať úlohy, ktoré si stanovujú. Vzhľadom na fakt, že ide o projekty so zdieľanými nákladmi, malo by byť jasne vysvetlené a podložené vlastné financovanie a jeho zdroje.

Niekoľko užitočných informácií namiesto záveru

Napriek možnému zdaniu blížiaceho sa koncového termínu tohtoročnej výzvy, ktorým je 8. máj (17:00 h.), je potrebné zdôrazniť, že väčšina projektových konzorcií v priebehu mesiacov marec a apríl iba začína s formálnou prípravou svojich návrhov. Dôležité pre koordinátorov je aj to, že projekty je možné podávať iba elektronicky, a preto je vhodné nenechávať podanie na poslednú chvíľu, kvôli prípadnému preťaženiu siete. EACI neumožňuje opravný prostriedok v prípade neskorého podania a takéto návrhy podobne ako nekompletné projekty nie sú zaradené do procesu hodnotenia.

Záujemcom o účasť v programe môže pri hľadaní potenciálnych partnerov pomôcť národný koordinátor, respektíve národný kontaktný bod pre program IEE, ktorým je ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Predstavuje medzistupeň medzi Európskou komisiou zastúpenou EACI a potenciálnymi domácimi uchádzačmi. Komunikáciou s nimi je poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má viaceré praktické skúsenosti s realizáciou úspešných projektov. Spolupracuje tak s MH SR v otázkach informovania verejnosti a to písomnou a telefonickou formou alebo osobným kontaktom. Záujemcom zasiela aj viaceré informácie ohľadom možností vstupu do rôznych projektových konzorcií. Užitočným nástrojom je aj ManagEnergy,11  ktorý umožňuje vyhľadanie partnerských organizácií, podľa konkrétneho záujmu a zamerania jednotlivých záujemcov.

Autor: Eduard Jambor,

Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov

Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA

Poznámky sú dostupné na tejto linke.

Zoznam zdrojov si môžete stiahnuť tu.

(c) energia.sk

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.