Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
sr legislativa
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com/ honou (licencia Creative Commons)
23. júla 2010 Ostatné od Energia.skSITA

Energetická legislatíva SR

Oblasť Elektroenergetiky a plynárenstva

Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje:

 • podmienky pre podnikanie v energetike
 • prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike
 • práva, právom chránené záujmy a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike
 • výkon štátnej správy v energetike
 • výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon stanovuje:

 • jednotný výpočet energetickej hospodárnosti budovy
 • minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a významne obnovovaných budov (tieto požiadavky sú stanovené normami)
 • povinné vydávanie certifikátov o energetickej hospodárnosti

Významná obnova v tomto prípade, je zásah do tepelnej ochrany budovy (zateplenie obvodového a strešného plášťa), alebo výmena okien, alebo výmena energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnos budovy.

Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried A až G (pričom trieda A je najlepšia).

Do energetickej triedy sa budova zatrieďuje energetickou certifikáciou, ktorej osvedčením je energetický certifikát (vydávaný odborne spôsobilou osobou).

Súčasťou energetického certifikátu je aj energetický štítok, ktorý informuje o zatriedení budovy do energetickej triedy.

Energetická certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy,
 • pri prenájme budovy,
 • pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

238/2006 Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o jadrovom fonde upravuje spôsob spravovania a získavania finančných prostriedkov, ktoré sú určené na záverečnú časť jadrovej energetiky. Zákon zároveň kategorizuje jednotlivé zdroje jadrového fondu. Tými sú finančné prostriedky uhrádzané v rôznych formách napríklad ako príspevky od držiteľov povolenie na prevádzku jadrových elektrární, úroky z vkladov na účtoch jadrového fondu, dobrovoľné príspevky, dotácie a príspevky z fondov EU a iných medzinárodných organizácií a ďalšie. Samostatná časť zákona je venovaná žiadateľom, ktorí môžu o prostriedky z jadrového fondu žiadať.

Záverečná časť jadrovej energetiky pozostáva z týchto činností:

 • ukončenie prevádzky jadrového zariadenia na účely vyraďovania
 • vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania
 • ukladanie vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie
 • inštitucionálna kontrola úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva
 • skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatnom jadrovom zariadení po odstavení jadrového zariadenia na účely vyraďovania jadrového zariadenia do ukončenia prevádzky jadrového zariadenia, v ktorom bolo vyhoreté jadrové palivo ožiarené a trvalo vybrané, až do jeho umiestnenia do úložiska vyhoretého jadrového paliva

541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V tomto zákone sú upravené všetky náležitosti súvisiace s využívaním jadrovej energie na mierové účely. Ide napríklad o povinnosti a práva právnických a fyzických osôb pri využívaní jadrovej energie, podmienky nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, podmienky jadrovej bezpečnosti, podmienky výkonu štátnej správy, štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru SR v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení, ako aj pri preprave a nakladaní s jadrovými materiálmi.

Zákon ďalej upravuje aj kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s nimi, systém havarijnej pripravenosti, zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou alebo sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

Oblasť Tepla

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. Zákon o tepelnej energetike

Tento zákon upravuje

 • podmienky podnikania v tepelnej energetike,
 • práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom,
 • hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,
 • obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike,
 • práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom

236/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách

Toto nariadenie hovorí o spôsobe vykonávania kontroly na zdrojoch tepla a postupe pri vyhotovení kontrolného štítku, o tepelnej izolácii rozvodov tepla a podmienkach pre ich inštaláciu, podmienkach kontroly a kritériách ktoré musia jednotlivé zdroje tepla spĺňať a spôsoboch na určovanie základných tepelných strát zdrojov.

Oblasť Obnoviteľné zdroje a kombinovaná výroba

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby

Tento zákon upravuje podmienky a spôsob podpory výroby elektriny z OZE, vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu. Zákon taktiež upravuje práva a povinnosti výrobcov elektriny z OZE, kombinovanou výrobou a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) a výrobcov biometánu. Zákon stanovuje práva a povinnosti aj pre ďalších účastníkov na trhu s elektrickou energiou a plynom akým je napríklad prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Zákon definuje štyri spôsoby podpory, ako aj hranice výkonov zariadení, kritériá na poskytnutie podpory a časovú lehotu počas ktorej sa podpora bude poskytovať. Zákon upravuje aj spôsob akým sa cena za elektrinu vyrobenú z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou stanovuje. Cenu za elektrinu na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Zákon č. 309/2009 Z. z. určuje aj pravidlá pri preukazovaní potvrdení o pôvode elektriny z OZE a vyrobenej vysokoúčinnou KVET či o pôvode biometánu. Zároveň rieši pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny, ďalšie pravidlá týkajúce sa výroby biometánu a, samozrejme, aj konania, pôsobnosti, štátny dozor a vyplývajúce zmeny niektorých ďalších súvisiacich zákonov.

Oblasť Energetická efektívnosť

Zákon o energetickej efektívnosti

Tento zákon ustanovuje požiadavky na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb pri používaní energie. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť konečného využitia energie a podporiť rozvoj energetických služieb.

Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov, a odbornú spôsobilosť na výkon tejto kontroly, v nevýrobných budovách (čiže aj rodinných domoch), ktoré spotrebúvajú energiu. Tento zákon sa vťahuje na výkony kotlov od 20 kW vyššie (vrátane 20 kW). Kontrolu musí zabezpečiť vlastník vykurovanej budovy.

Oblasť Regulácie

Zákon č. 658/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon upravuje predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach, zariadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, podmienky vykonávania regulovaných činností, pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom, a správne delikty za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom. 

Oblasť Biopalivá

Nariadenie vlády 246/2006 o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte v SR  a Nariadenie vlády 304/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 246/2006

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne množstvo pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie používaných na dopravné účely ako náhrada motorového benzínu a motorovej nafty uvedených na trh Slovenskej republiky. Nariadenie ustanovuje povinnosť pre osoby podnikajúce vo výrobe pohonných látok a ich predaji uvádzať na trh biopalivá alebo iní obnoviteľné palivá. Nariadenie informuje aj o povinnostiach v súvislosti s označovaním pohonných látok s prímesou biopalív. Nariadenie obsahuje aj časový harmonogram podľa ktorého majú výrobcovia postupne zvyšovať podiel biopalív alebo iných obnoviteľných palív.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.