Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
eu legislativa
1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Foto: Flickr.com/ limaoscarjuliet (licencia Creative Commons)
23. júla 2010 Ostatné od Energia.skSITA

Energetická legislatíva EÚ

Energetická politika Európskej únie sa dá vo všeobecnosti rozdeliť na sedem hlavných oblastí a to:

 • energetická účinnosť
 • európska energetická politika
 • bezpečné zásobovanie, vonkajší rozmer a rozširovanie
 • vnútorný trh s energiou
 • jadrová energia
 • obnoviteľné zdroje energie
 • klimatická politika

Právne dokumenty, ktoré v rámci európskej energetickej politike existujú sú smernice a nariadenia. Popri nich zároveň existujú aj zelené knihy, ktoré vydáva komisia za účelom rozprúdenia diskusia a spustenia procesu pripomienkovania dokumentov na európskej úrovni.

Pokiaľ sa jedná o inštitúcie a orgány EÚ, ktoré sa zaoberajú energetikou ide o nasledovné:

 • Komisia – Energetika
 • Európsky parlament – Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • Rada Európskej únie – Doprava, telekomunikácie a energetika

Oblasť Energetická účinnosť

Cieľom oblasti energetická účinnosť je znížiť energetickú spotrebu a zredukovať plytvanie energiou. Ďalším dôležitým cieľom je aj dosiahnutie cieľov, ktoré pre EÚ vyplývajú z Kjótskeho protokolu. Záväzným cieľom pre EÚ v oblasti energetickej účinnosti je zníženie spotreby primárnej energie o 20% do roku 2020 v porovnaní s hodnotami z roku 1999.

EÚ pre oblasť energetická účinnosť prijala viacero smerníc ako aj ďalších dokumentov, ktoré síce nie sú právne záväzné, no vytvárajú priestor na iniciatívy, diskusie a rôzne návrhy. Napríklad 13. novembra 2008 komisia vydala komuniké pod názvom „Energetická účinnosť: zabezpečenie 20 % cieľa”. Komisia zároveň prijala aj „Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu”. Európsky parlament a Rada prijala v roku 2006 prijala rozhodnutie na základe ktorého sa vznikol rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013).

V konkrétnych smerniciach, ktoré sú normatívnym aktom a sú záväzné pre členské štáty, vytvorila Európska únia komplexné legislatívne rámce a pravidlá v oblastiach ako

 • energetická hospodárnosť budov
 • kogenerácia (súbežná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla)
 • ekodizajn
 • energetická účinnosť konečného využitia energie a energetických služieb

Smernice

Smernica č. 2002/91/ES zo dňa 16.12.2002 o energetickej hospodárnosti budov

Smernica č. 2004/8/ES zo dňa 11.2.2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS

Smernica č. 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách

Smernica 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov

Oblasť Európska energetická politika

Európska únia predstavila svoju novú energetickú politiku v roku 2007, ktorej cieľom je dosiahnutie nízko uhlíkovej ekonomiky, posilnenie bezpečnosti dodávok, zaistenie konkurencieschopný a trvalo udržateľný energetický trh v EÚ. 

Ciele európskej energetickej politiky únia podporuje viacerými rozmermi a to:

 • nástroje orientované na trh (rámec na zdaňovanie energetických produktov a elektriny, dotácie, schéma na obchodovanie s emisiami CO2)
 • podpora vedy a výskumu (najmä v oblasti technológii energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov a nízko uhlíkovej energie )
 • finančné nástroje EÚ (siedmy rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013), program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)

Európska únia prijala zároveň aj Akčný plán pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť, ktorý sa orientuje na 5 hlavných oblastí:

 • Potreby infraštruktúry a diverzifikácia dodávok energie
 • Vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky
 • Zásoby ropy a zemného plynu a mechanizmy reakcie v prípade krízy
 • Energetická efektivita
 • Najlepšie využitie domácich zdrojov energie Európskej únie

Nariadenia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z  13. júla 2009 , ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Zelená kniha

Európska komisia 8. marca 2006 vydala aj Zelenú knihu pod názvom „Európska stratégia pre trvalo udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu“, ktorej cieľom je vytvoriť spoločnú európsku energetickú politiku.

Oblasť Bezpečné zásobovanie, vonkajší rozmer a rozširovanie

Cieľom tejto oblasti je zaistenie bezpečné, konkurencieschopné a trvalo udržateľné dodávky energií pre európsky trh. Snahou Európskej únie je preto prijímať také opatrenia a vytvárať také partnerstvá, ktoré budú členským štátom garantovať bezpečnosť energetických dodávok. Pre efektívnosť jednania s producentmi, tranzitnými krajinami alebo spotrebiteľmi je taktiež dôležité aby členské štáty navonok vystupovali jednotne. V súvislosti s rozširovaním EÚ je napríklad dôležité, aby kandidátske krajiny rešpektovali a riadili sa podľa acquis v oblasti energetiky.

Smernice

Smernica č. 2004/67/ES zo dňa 26.4.2004 týkajúca sa opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu

Táto smernica ustanovuje opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti dodávok plynu. Tieto opatrenia tiež prispievajú k správnemu fungovaniu vnútorného trhu s plynom. Táto smernica vytvára spoločný rámec, v ktorom členské štáty definujú všeobecné, transparentné a nediskriminačné politiky bezpečnosti dodávok zlučiteľné s požiadavkami konkurenčného vnútorného trhu s plynom; objasňuje všeobecné úlohy a zodpovednosť rôznych účastníkov trhu a zavádza osobitné nediskriminačné postupy zaistenia bezpečnosti dodávok plynu.

Smernica č. 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok el. energie a investícií do infraštruktúry

1. Táto smernica stanovuje opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie tak, aby sa zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhu s elektrickou energiou a:

A) primeraná úroveň výrobnej kapacity;

B) primeraná rovnováha medzi dodávkou a dopytom

C) vhodný stupeň prepojenia medzi členskými štátmi pre rozvoj vnútorného trhu.

2. Stanovuje rámec, v ktorom členské štáty vymedzia transparentné, stabilné a nediskriminačné politiky v oblasti bezpečnosti dodávok elektrickej energie v súlade s požiadavkami konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Smernica 2009/119/ES zo 14. septembra 2009 , ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať  minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá, ktorých cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti dodávok ropy v Spoločenstve prostredníctvom spoľahlivých a transparentných mechanizmov založených na solidarite medzi členskými štátmi, udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov a zaviesť postupy potrebné na riešenie stavu ropnej núdze.

Zelená kniha

29. Novembra 2009 Európska komisia vydala Zelenú knihy s názvom „Smerom k európskej stratégii pre bezpečnosť energetických dodávok”. Kniha adresuje problematiku narastajúcej energetickej závislosti EÚ, výzvy spojené s klimatickými zmenami, vnútorným energetickým trhom, ako aj opatrenia ktoré súvisia s dodávkou a dopytom po energetických surovín vrátane obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie.

Oblasť Vnútorný trh s energiou

Cieľom európskeho vnútorného trhu s energiou je zabezpečenie konkurencie, dať zákazníkom možnosť vybrať si medzi rôznymi spoločnosťami, ktoré dodávajú zemný plyn a elektrinu, primeraná ceny za služby a sprístupniť trh všetkým dodávateľom a najmä tým menším a tým, ktorí investujú do obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšou snahou EÚ je vytvoriť vhodné prostredie na fungovanie trhu s emisiami CO2. Nevyhnutnou podmienkou pre existenciu integrovaného trhu je aj dobre prepojená infraštruktúra, preto sa EÚ snaží vytvoriť rôzne investičné programy.

Smernice

Smernica 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES

Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie. Ustanovuje pravidlá týkajúce sa organizácie a fungovania elektroenergetického odvetvia, prístupu na trh, kritériá a postupy platné na vyhlasovanie výberových konaní a udeľovanie povolení a na prevádzku sústav.

Smernica 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES

1. Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá pre prepravu, distribúciu, dodávku a uskladňovanie zemného plynu. Definuje pravidlá vzťahujúce sa na organizačné usporiadanie a fungovanie plynárenstva, prístup na trh, kritériá a postupy uplatňované pri udeľovaní povolení na prepravu, distribúciu, dodávku a uskladňovanie zemného plynu a na prevádzku sústav.

2. Pravidlá stanovené touto smernicou pre zemný plyn, vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG), sa uplatňujú aj na bioplyn a plyn z biomasy alebo iné druhy plynu, pokiaľ sa takéto plyny dajú technicky a bezpečne vtlačiť do sústavy a prepravovať v sústave zemného plynu.

Smernica č. 2003/96/ES zo dňa 27.10.2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

Oblasť Jadrová energia

Špecifické nariadenia prijaté na európskej úrovni v oblasti jadrovej energetiky sa zameriavajú na podporu spolupráce vo výskume, ochrany verejnosti prostredníctvom vytvárania spoločných bezpečnostných štandardov, zabezpečenie adekvátnych a spravodlivých dodávok rudy a jadrového paliva, monitorovanie mierového využívania jadrového materiálu a spolupráce medzi s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Na európskej úrovni sa zároveň prijali aj špecifické opatrenia na ochranu zdravia osôb pracujúcich v tomto sektore, ale aj obyvateľstva vo všeobecnosti. Ďalšie opatrenia sa týkajú ochrany životného prostredia pred rizikami súvisiacich s využívaním jadrového paliva a nakladaním s jadrovým odpadom.

Rozhodnutie Rady z 15. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

Úlohou Zásobovacej agentúry Euratom je zaručiť pravidelné a vyrovnané zásobovanie používateľov v Európskej únii jadrovými materiálmi

Oblasť Obnoviteľné zdroje energie

Legislatíva v oblasti obnoviteľné zdroje energie má zabezpečiť intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Okrem nižšie spomenutých smerníc Európska únia vydala aj niekoľko ďalších dôležitých dokumentov, ktoré však nie sú právne záväzné. Ide napríklad o „Cestovnú mapu” pre obnoviteľné zdroje v ktorej komisia predstavila dlhodobú stratégiu pre využívanie OZE v EÚ. V tomto dokument komisia navrhla napríklad aj cieľ 20 % podiel OZE na energetickom mixe do roku 2020 a taktiež 10% pre biopalivá v dopravnom sektore.

Smernice

Smernica č. 2001/77/ES zo dňa 27.10.2001 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie

Účelom tejto smernice je podporovať zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektrickej energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou a vytvoriť tak základ pre budúci rámec spoločenstva.

Smernica č. 2003/30/ES zo dňa 8.5.2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave

Táto smernica je zameraná na podporu používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív ako náhrady nafty alebo benzínu na dopravné účely v každom členskom štáte, tým sa má prispieť k tomu, aby sa dosiahli ciele ako je splnenie záväzkov vo vzťahu na klimatické zmeny, ekologicky priaznivá bezpečnosť zásobovania palivami a podpora obnoviteľných zdrojov energie.

Smernica č. 2009/28/ES zo dňa 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z OZE

Touto smernicou sa ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Stanovujú sa v nej záväzné národné ciele pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Stanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa štatistických prenosov medzi členskými štátmi, spoločných projektov medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov, informovania a odbornej prípravy a prístupu k elektrizačnej sústave pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Touto smernicou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny.

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.