Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
27. júla 2011 Plyn a ropa od Energia.skSITA

Ako si vybrať najvhodnejší kotol pre vykurovanie domu?

Na slovenskom trhu je dostupných niekoľko rôznych typov kotlov. Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí od dispozičného riešenia rodinného domu, tepelno-technických vlastností stavby, prevádzkových požiadaviek užívateľa, ale aj klimatických podmienok. Pri rozhodovaní o kúpe kotla sa treba v prvom rade zamerať na základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti,  spoľahlivosti a účinnosti kotla.

Bezpečnosť

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po elektrickej stránke bola zaručená pri správnom uzemnení podľa platných noriem. Kontrolu musí vykonať odborne spôsobilá osoba a elektrické napojenia môžu byť vykonané len kvalifikovanou osobou v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, aby boli rešpektované príslušné STN.

Spoľahlivosť

Bezpečnosť kotla je prvoradá, no je dôležité, aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu používania. Počas svojej životnosti, čo je približne 20 až 25 rokov, by mal byť pri primeranej a pravidelnej údržbe funkčný a prevádzkyschopný. Po uplynutí základnej životnosti je zrejmé, že kotol, hoci je neustále funkčný a dobre udržiavaný, bude mať už po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje tepla. Na starom kotli sa takisto už môžu prejavovať známky opotrebovania a cena náhradných dielov býva zvyčajne pomerne vysoká. V takom prípade treba opäť zvážiť kúpu nového funkčného kotla.

Hospodárnosť

Pri výbere je dôležité zvážiť aj pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou kotla. Jeho účinnosť by sa mala porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, ako aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol je v prvom rade rozhodujúcou vlastnosťou účinnosť, resp. ročný stupeň využitia a možnosti regulácie. Regulácia predstavuje ekonomiku prevádzky, tzn. koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody a zabezpečuje optimálne spaľovanie. Odborníci na vykurovanie sa zhodujú v tom, že pri výbere kotla je nevyhnutné venovať pozornosť aj súvisiacim problémom ako napríklad zateplenie domu, zníženie teploty vykurovaného objektu v noci alebo počas neprítomnosti obyvateľov, inštalácia termostatických ventilov na radiátory a pod. Všetky tieto faktory ovplyvňujú ekonomiku prevádzky.

Pri výbere nového kotla hrá však okrem spomínaných základných požiadaviek podstatnú úlohu hneď niekoľko ďalších parametrov. Treba zohľadniť investičné  náklady, cenu a dostupnosť paliva, úsporu energie, účinnosť, ale aj šetrnosť kotla vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zdroj tepla sa volí na základe potreby tepla pre zabezpečenie jeho plynulej dodávky pre potreby vykurovacej sústavy. Podkladom pre výpočet tepla – tepelných strát, je kvalifikovaný výpočet podľa STN EN 12831: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu, ktorá stanovuje postup výpočtu tepelných strát prechodom tepla cez stavebné konštrukcie a tepelné straty infiltráciou, ako korektný predpoklad na dimenzovanie všetkých súčastí navrhovania vykurovacej sústavy počnúc vykurovacími telesami, cez rozvody až po zdroj tepla. Na základe výpočtu sa navrhnú vhodné jednotlivé vykurovacie telesá.

Výber paliva

Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, ktorú treba mať vybudovanú ešte pred inštalovaním kotla. V súčasnosti slovenský trh ponúka niekoľko druhov paliva. Najrozšírenejším druhom u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn. Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Využíva sa preto vo väčšine domácností. Na jeho prívod stačí mať vybudovanú prípojku z verejného plynovodu a príslušnú plynoinštaláciu. Propán-bután sa využíva predovšetkým v samostatne stojacich budovách, ku ktorým nie je možné vybudovať plynovú prípojku. Vykurovanie propán-butánom je relatívne drahé a jeho uskladnenie si vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných zásad, nakoľko sa skladuje v blízkosti budovy v nadzemných alebo podzemných nádržiach. Bioplyn je alternatívne palivo, používa sa zriedkavo, hlavne v objektoch priemyselného charakteru.

Pomerne veľa domácností však používa ešte stále tuhé palivá, ako sú koks, hnedé a čierne uhlie a palivové drevo. Relatívnou nevýhodou tuhých palív je potreba dostatočného miesta na ich skladovanie. Kotly na tuhé palivo sa používajú najmä v miestach, kde nie je zavedený plynovod a neexistuje dostatočne dimenzovaná elektrická sieť na vykurovanie. V súčasnosti sa ale zvyšuje aj využitie upravenej biomasy, najmä v podobe drevených brikiet, peliet či odpadových štiepok. Jej podstatnou výhodou oproti iným tuhým palivám a čiastočne aj v porovnaní s plynom je ekologickosť, nakoľko ide o obnoviteľný zdroj energie. Ďalšou možnosťou je využitie elektrickej energie. Prednosťou elektrických kotlov je možnosť jednoduchej a priamej premeny elektriny na teplo, vysoký komfort prevádzky a ochrana životného prostredia. Elektrokotly neprodukujú žiadne emisie, a preto sa neznižuje kvalita ovzdušia. Takýto spôsob vykurovania síce patrí k najčistejším, veľmi komfortným, jednoduchým a pružným, ale najdrahším. Kúrenie je asi o 20 % d

Rahšie než plynom a asi o 40 % drahšie než uhlím.

Kvapalné palivá ako ľahký vykurovací olej, nafta sa používajú zriedka.

Výkon kotla

Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Orientačne si požadovaný výkon kotla môžete vypočítať nasledujúcim spôsobom:

(1) Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom – plocha v m2 x výška priestoru.
(2) Túto hodnotu vynásobte:

 • číslom 25 – pri zateplenom dome na juhu Slovenska
 • číslom 27 – pri zateplenom dome na severe Slovenska
 • číslom 33 – v nezateplených prípadoch
(3) Výsledok vydeľte 1000 a dostanete orientačný potrebný výkon v kW.

Tento spôsob výpočtu je však iba orientačný. Presnú hodnotu vie určiť projektant kúrenia a riadi sa ňou ďalší postup pri výbere vhodného kotla. Správne naprojektovaný kotol potom dokáže zabezpečiť dostatok tepla aj v najväčších mrazoch a v prechodných obdobiach v roku umožňuje znížiť výkon na optimálnu hodnotu. V prípade, že hodnotu výkonu určíte iba približne, môže dôjsť k zhoršeniu regulačných možnosti vykurovacej sústavy. Správne navrhnuté vykurovacie teleso musí do vykurovaného priestoru dodať také množstvo tepla (sálaním alebo konvekciou), aby sa užívateľovi zabezpečil pocit tepelnej pohody. Projekčný návrh od odborníka je v tejto fáze výberu kotla preto veľmi rozhodujúcim odborným riešením, keď chcete predísť možným neskorším komplikáciám.

Umiestnenie kotla

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení. Tie sú dané normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Treba však zohľadniť aj stavebné dispozície objektu, no aj typ vykurovacej sústavy.

Medzi základné požiadavky a obmedzenia pri umiestňovaní kotla patrí:

 • manipulačný priestor pod kotlom najmenej 80 cm,
 • miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla,
 • v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál,
 • miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu,
 • dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené,
 • dvere sa musia otvárať smerom von.

Kotol môže byť umiestnený stacionárne na podlahe, alebo sa môžete rozhodnúť pre závesný (upevňuje sa na stenu), a to jedno- a viacokruhový. Stacionárne kotly sú článkové (z liatiny). Ich pozitívom je, že sa vyznačujú dlhou životnosťou, pretože liatina nehrdzavie. Nevýhodou je však ich hmotnosť, pretože sú veľmi ťažké a nemôžu sa pripevniť na stenu. Umiestňujú sa preto na podlahu s podložkou tlmiacou chvenie a znižujúcou možnosť šírenia hluku. Kotol musí stáť pevne na zemi a musí byť dobre vyvážený. Najčastejšie sa umiestňuje v kotolni. Závesné kotly sa umiestňujú buď do kotolne, alebo sa pri splnení bezpečnostných požiadaviek umiestnia aj v iných neobývaných miestnostiach. Vzhľadom na súčasné trendy je možné umiestniť kotol aj do kúpeľní. Väčšina závesných kotlov sa preto vyrába so zvýšeným elektrickým krytím, čo umožňuje ich bezpečné umiestnenie v takýchto priestoroch.

Odvod spalín

Podstatným kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ďalšej inštalácie je možnosť prívodu vzduchu, ktorý je potrebný pre spaľovanie a odvod spalín. Aby bola prevádzka kotla bezpečná, je nevyhnutné zvoliť certifikovaný systém nasávania a odvodu spalín. Prívod spaľovaného vzduchu a odvod spalín musí byť spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový. Najčastejšie sa využívajú nasledujúce spôsoby odvodu spalín:

 • Komín predstavuje tradičné riešenie odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie.
 • Turbo na rozdiel od komínových kotlov nemá špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde je umiestnený. Je možné ho preto umiestniť do malého nevetraného priestoru. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza spaľovací vzduch.
 • Poloturbo je alternatívnejšie riešenie, kde tento nadstavec pomocou ventilátora spoľahlivo zabezpečuje odvod spalín potrubím až do vzdialenosti 10 metrov.

Pri zohľadnení uvedených parametrov si určite každý majiteľ rodinného domu vyberie správny typ kotla, ktorý bude spĺňať všetky jeho požiadavky. Na záver vám prinášame prehľad základných typov kotlov, ich výhody a nevýhody.

Elektrický kotol

Niektorí profesionáli elektrické kotly odporúčajú pre ich vysokú, takmer 100-percentnú účinnosť, minimálnu údržbu a dlhšiu životnosť. Tu sú ich výhody a nevýhody.

Výhody Nevýhody
 • vysoká účinnosť
 • ľahké užívanie
 • žiaden prach
 • nie je potrebné vetrať skladový priestor
 • možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu
 • priama premena elektrickej energie na teplo
 • vysoký prevádzkový komfort
 • šetrný k životnému prostrediu
 • cena elektrickej energie
 • výkon kotla závisí pri rodinnom dome od počtu a veľkosti vykurovaných miestností
 • potreba priviesť do skladového priestoru dostatočne dimenzované elektrické vedenie

Kotol na tuhé palivo

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Tento typ kotlov sa využíva predovšetkým tam, kde nie je plynová prípojka.

Výhody Nevýhody
 • najnižšie náklady na vykurovanie
 • možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu
 • možnosť využitia v miestach bez elektrických rozvodov s dostatočným dimenzovaním
 • potreba skladového priestoru
 • prašnosť
 • potreba neustálej obsluhy (1x za 6-7 hodín)
 • pri prerušení pravidelnej obsluhy (napr. odchod do práce) hrozí ochladenie vykurovaných priestorov
 • nízka šetrnosť k životnému prostrediu

Kotol na zemný plyn

V súčasnosti je najčastejšie používanou alternatívou vykurovania rodinných domov. Pokiaľ chcete rodinný dom vykurovať účinne a hospodárne, odborníci odporúčajú kúpu plynového kondenzačného kotla. Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je práve kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť investícií.

Výhody Nevýhody
 • dobrá dostupnosť zemného plynu (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ)
 • cenová prijateľnosť
 • čistá a komfortná prevádzka
 • šetrnosť k životnému prostrediu
 • neustále sa zvyšujúca kvalita nových kotlov
 • vysoká účinnosť plynových kotlov
 • nepotrebnosť skladového priestoru pre drevo, uhlie, či pelety
 • drahšie prevádzkové náklady o 40 perc. v porovnaní s kotlom na pelety
 • potreba pravidelných prehliadok kotla
 • v prípade poruchy na kotla riziko úniku zemného plynu
 • spojenie s vysokoteplotným vykurovaním

V spojení s vhodnou regulačnou technikou predstavujú plynové kotly vysoko účinný, estetický, ekonomický a ekologický zdroj tepla. V posledných rokoch došlo podstatnému zlepšeniu kvality a aj účinnosti plynových kotlov. Tá dosahuje hodnoty viac než 90 %, pri kondenzačných kotloch dokonca vyše 100 %, pretože dokážu využiť aj kondenzačné teplo zo splodín.

K najčastejšie využívaným plynovým kotlom patrí práve kondenzačný kotol, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou, no predovšetkým účinnou reguláciou teploty. Druhým typom je nízkoteplotný kotol s účinnosťou až 95 % a je akýmsi medzičlánkom medzi klasickým (určený pre teplovodnú vykurovaciu sústavu) a kondenzačným plynovým kotlom. Nízkoteplotný kotol sa oplatí inštalovať skôr do malého bytu s rozmermi do 40 m2, kde by sa investičné náklady za kondenzačný kotol nemuseli vrátiť. Pre rodinné domy, ktoré však majú vyššiu potrebu množstva vyrobeného tepla, sú úspory pri použití kondenzačného kotla významnejšie a výrazne skracujú návratnosť vloženej investície. Preto predstavujú najprijateľnejšie riešenie.

Na záver

Či sa už rozhodnete pre kotol na tuhé palivo či biomasu, komfortný elektrokotol alebo účinný a zároveň hospodárny plynový kondenzačný kotol, vždy sa o jeho parametroch, účinnosti, výkone a inštalácii  poraďte s profesionálmi z oblasti vykurovania. Pretože správne vybraný kotol vám bude efektívne slúžiť po celú dobu svojej životnosti a v nečase vám bude doma skutočne príjemne teplo.

Text: (c) energia

K téme

Bezplatné novinky z Energia.sk raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.